ДІЄСЛОВА ЯК МАРКЕРИ РЕПРЕЗЕНТАЦЇЇ НЕВЛАСНЕ-ПРЯМОЇ МОВИ У СТРУКТУРІ ОПОВІДІ

Ключові слова: репрезентуючий компонент, невласне-пряма мова, пряма мова, непряма мова, текст, дискурс, авторська мова, мова персонажа, семантика, ґендер, чоловіче, жіноче.

Анотація

Статтю присвячено розгляду дієслова як репрезентуючого компоненту у структурі невласне-прямої мови на основі жіночої прози першої половини XX століття. У процесі дослідження визначено, що дієслова передають ставлення автора до персонажа, допомагають читачеві зазирнути в світ героя, діють на його емоції і сприйняття описуваних подій. У пропонованій розвідці застосовано зіставний та опозиційний методи. Перший дозволив виявити специфіку, подібності та відмінності вербальної поведінки персонажа-жінки vs персонажа-чоловіка та їхніх функцій на лексичному рівні, другий - використано для ідентифікації невласне-прямої мови, для виявлення диференційних ознак чоловічої vs жіночої невласне-прямої мови, для встановлення між ними системних зв'язків та для класифікації комунікації "чоловічого" та "жіночого" типу. Зауважено, що однією з форм текстової актуалізації чоловічої vs жіночої невласне-прямої мови є репрезентуючі дієслова, які вказують на ґендерні диференційні параметри чоловічої і жіночої невласне-прямої мови, слугують засобом виділення персонажної перспективи, є сигналом хвилювань персонажів, їхніх відчуттів та сприйняття. Явище репрезентуючого компоненту проаналізовано у двох аспектах: з огляду семантики та позиції у тексті у чоловічій та жіночій невласне-прямій мові. Дистрибуція репрезентуючого компоненту у чоловічому та жіночому засвідчує, що інтерпозиція переважає, тоді як препозиція і постпозиція більш ніж удвічі рідше трапляється в аналізованих творах. Виділено декілька груп дієслів, які вводять невласне-пряму мову в контекст твору, а саме дієслова думки, дієслова мовлення, дієслова почуття, дієслова запитань/відповіді. Аналіз семантики репрезентуючого компоненту у невласне-прямій мові чоловічого та жіночого типу налічує чотири групи дієслів, з широким спектром синонімів, які вказують на роздуми, внутрішні імпульси психіки персонажа, передають хвилювання та відчуття, відтворюють внутрішні рефлексії персонажів. Простежено, що різноманітність способів введення невлас- непрямої мови пояснюється тим, що вона є органічним поєднанням позицій автора і персонажа.

Посилання

1. Бєссонова О. Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.02.04 «Германські мови» . Київ, 2003. 40 с.
2. Борисенко Н. Д. Ґендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичний творах кінця ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови». Київ, 2003. 20 с.
3. Дорош О. О. Лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти авторського жіночого мовлення в романах Маргеріт Дюрас : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук : 10.02.05 «Романські мови». Київ, 2006. 20 с.
4. Ковбаско Ю. Г. Розділове запитання в ґендерлекті Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія «Гендерна лінгвістика». 2009. №. 6. С. 310–315.
5. Козачишина О. Л. Лінгвістичні прояви ґендерних характеристик англомовних художніх текстів (на матеріалі амер. прози XX) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови» Київ 2003. 20 с.
6. Мартинюк А. П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі: монографія. Харків: Константа, 2004. 292 c.
7. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник . Київ : Либідь, 1992. 248 с.
8. Jespersen O. Language: its Nature, Development and Origin. London : Allen & Unwin, 1922. 456 р.
9. Lakoff R. The language war. Berkley : University of California Press, 2000. 322 p
10. Sinclair May Mary Olivier [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.gutenberg.org/ebooks/9366.
11. Sinclair May The Three Sisters [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/11876 .
12. Woolf V. Mrs. Dalloway. London: Wordsworth Classics, 2003. 146 p.
13. Woolf V. The Years. Between the Acts. London : Wordsworth Classics, 2012. 413 p.
14. Woolf V. To the Lighthouse. London : Wordsworth Classics, 2002. 160 p.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
35-39