ОБРАЗ КОХАННЯ У НОВОЗЕЛАНДСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: образний простір, словесний поетичний образ, когнітивна поетика, лінгвопрагматика, новозеландська поезія.

Анотація

Наукову розвідку присвячено висвітленню образу КОХАННЯ у поетичних текстах Нової Зеландії у світлі когнітивно-прагматичного підходу. Образ кохання посідає вагоме місце у художній літературі будь-якої країни. У річищі традицій когнітивної поетики та лінгвопрагматики ми спробували висвітлити образ КОХАННЯ, представлений поетами іншого континенту. Ілюстративним матеріалом слугували відомі поетичні твори новозеландських поетів кінця ХІХ – початку ХХІ століття. Мета статті полягає у дослідженні особливостей вербалізації образу КОХАННЯ шляхом виявлення способів осмислення й прагматично обумовлених засобів мовленнєвого втілення образу в поезії Нової Зеландії. У статті надано аналітичний огляд наукового доробку з проблеми вивчення образності у когнітивному вимірі та проаналізовано результати досліджень поетичних текстів у когнітивно-прагматичному аспекті. Спираючись на когнітивну теорію словесного поетичного образу, визначаємо образ КОХАННЯ як кумулятивний. За допомоги імплікативних ознак архетипних (ЖИТТЯ, ВОДА, РІВНОВАГА, СИЛА), стереотипних (РІВНОВАГА, СИЛА, ЦИКЛ, ШЛЯХ, ОСНОВА, НЕСКІНЧЕННІСТЬ та ін.), етнокультурних (MANA) концептів вилучаємо смисли образу КОХАННЯ, багатство і різноаспектність яких підкреслює багатошаровість образу. У досліджені висвітлені прагматичні властивості образу КОХАННЯ у поетичних текстах Нової Зеландії, визначено домінантну стратегію спонукання, яка реалізується тактиками інтригування та маніпуляції. Використання таких стратегій і тактик забезпечує перлокутивний ефект. Стратегії та їхні тактики переважно виражаються питальними реченнями, умовним способом дієслова та імперативними конструкціями. Прагматична властивість таких мовних засобів полягає в їхній ілокутивній силі. Наведені у статті приклади та їхній аналіз з позиції когнітивно-прагматичного підходу уможливили підсумувати, що кумулятивний образ КОХАННЯ у новозеландській поезії вміщає низку словесних поетичних образів, через які реалізуються прагматичні установки автора.

Посилання

1. Акішина М.О. Образніть англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти: дис. канд. філол. наук: 10.02.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2014. 200 с.
2. Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Київ- ський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2009. 36 с.
3. Бєлєхова Л.І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект: дис. доктора філол. наук: 10.02.04 / Київський національний лінгвістичний ун-т. Київ, 2002. 476 с.
4. Волкова С.В. Міфолорні образи в сучасних амеріндіанських прозових текстах: Монографія. Херсон: Айлант, 2015. 340 с.
5. Воробей Н. В. Етнокультурна картина світу в афро-американській поезії: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2011. 22 с.
6. Воробйова О.П. Когнітивна поетика: спектр проблематики і напрями досліджень. Studia Philologica, (1). 2020. С. 11–22. DOI: 10.28925/2311-2425.2020.142.
7. Грищенко Я. С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії ХVII – ХХ століть): автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ, 2013. 19 с.
8. Дроздовський Д. Народження тексту з духу землі (про специфіку сучасної новозеландської поезії). Всесвіт. 2009. № 3–4. С. 172–181.URL: http://www.vsesvitjournal. com/old/content/view/560/41/ (дата звернення: 16.06.2021).
9. Заболотська О.В. Імперативні синтаксичні конструкції в англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект: дис. канд. філол. наук: 10.02.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2012. 241 с.
10. Колесова (Цапів) А. О. Художній образ Коханої / Коханого в англомовних поетичних текстах ХІХ–ХХ століття : лінгвокогнітивний та гендерний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Херсон, 2012. 210 с.
11. Макарова О.А. Образ жінки в австралійських художніх текстах ХХ століття: лінгвокогнітивний і культурологічний аспекти: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2019. 22 с.
12. Маріна О. С. Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Київ. нац. лінгв. ун-т. К., 2004. 19 с.
13. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. 196 с.
14. Ніконова В.Г. Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетикокогнітивний аналіз: дис. … д-ра філол. Наук : 10.02.04. К.: КНЛУ, 2008. 558 с. 15. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.
16. Свірідова Ю. О. Пейзажний образ в австралійській поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2015. 24 с.
17. Шевченко І.С. Когнітивно-прагматичні дослідження дискурсу. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. Харків : Константа, 2005. С. 105–117. 18. Carston R. Linguistic Meaning, Communicated Meaning and Cognitive Pragmatics. Mind and Language. 2002. Vol. 17. № 1–2. P. 127–148.
19. Duppe C. R. Poetic (Re) Negotiation of Home in New Zealand Women’s Poetry of the 20th century: PhD thesis. Freiburg. 2004. 228 p.
20. Fauconnier G. Mappings in Thought and Language. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. 205 p.
21. Freeman M. Poetry and the scope of metaphor: Toward a cognitive theory of literature. Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective. Berlin, N.Y., 2000. P. 253–283.
22. Harris N.M. MAKING IT NEW: "modernism" in B.E. Baughan's New Zealand poetry: a thesis presented in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. University of Canterbury, 1992. 263 p.
23. Kоveсses Z. Metaphor and emotion: language, culture, and body in human feeling. Cambridge University Press, 2000. 224 p.
24. Lakoff G., Jonson M. Metaphors We Live By. Chicago : Chicago University Press, 1980. 242 p.
25. Newton J. Poetry (Story by John Newton, published 22 Oct 2014). Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand. URL: http://www.TeAra.govt.nz/en/poetry (accessed 14.07.2019).
26. Tsur R. Toward a Theory of Cognitive Poetics. Amsterdam : Elsevier Science Publishers, 1992. 549 p.
27. Turner M. The Literary Mind: The Origin of Thought and Language. N.Y., Oxford : Oxford University Press, 1998. 187 p.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
52-58