ГЕНЕТИЧНО-МОРФОНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ СПОЛУЧНИКІВ-ЕТИМОНІВ У ПРАМОВАХ

Ключові слова: морфонологічні процеси, етимон, етимологічний конструкт, генеза давньогерманських мов, історичний синтаксис, праностратична / праіндоєвропейська / прагерманська мова.

Анотація

У пропонованій статті окреслено морфологічні та фонологічні риси сполучників сурядного та підрядного синтаксичного зв’язку як етимонів або етимологічних конструктів у праностратичній, праіндоєвропейській та прагерманській мовах з урахуванням історичної та генетичної мовної модифікації зазначених прамов. Уточнено, що індоєвропейська мовна сім’я, включно із групою германських мов, зокрема, входить до гілки західно-ностратичних мов ностратичної макросім’ї, яка має одного гіпотетичного предка – найдавнішу дописемну індоєвропейську мову – ностратичну прамову. Тоді як праіндоєвропейська мова є праматір’ю усіх індоєвропейських мов, із прагерманською мовою як мовою-предком германських мов. Доведено, що генеза давньогерманських мов бере свій початок із мови-предка ностратичної макросім’ї – ностратичної прамови, яка є праматір’ю праіндоєвропейської та прагерманської мов. Визначено, що термінальна дата розповсюдження, розпаду індоєвропейських мов припадає на перше тисячоліття до нашої ери, що є тригером до появи їхніх відмінних морфонологічних ознак, зі збереженням спільнокореневих та / або флексійних праформ. Виокремлено етимологічні конструкти сполучників праностратичної, праіндоєвропейської, прагерманської мов, відповідно: 1) сурядного зв’язку – *ħary-; *ħher- [~ *ħhar-] / *ħhr-; *auke (or, with, and, but); 2) підрядного зв’язку – *kwhay- / *kwhi- [~ *kwhe-] / *kwha- [~ *kwhǝ-]; *kwhay-, *kwo-r [~ *kwo-r] / *kwor [~ *kwor]; *hwilo- [~ *hwilo-], *hwar- / [~ *hwar-] (when, where, as, though, while). З’ясовано, що етимологічні конструкти сурядних та підрядних сполучників у прамовах індоєвропейської сім’ї демонструють спільні морфонологічні процеси як: 1) спільнокореневу праформу із чергуванням або редукцією приголосних та голосних фонем; 2) зрушення праностратичного праморфемного кореня-основи відповідного сполучника-етимона – від праіндоєвропейської основи до прагерманської основи; 3) трьох-, чотирьохелементну консонантно-вокалічну структуру відкритого та закритого складів. Ідентифіковано, що етимологічні конструкти сурядних та підрядних сполучників у досліджуваних прамовах індоєвропейської сім’ї виявляють відмінні морфонологічні процеси як: 1) преформанти та постформанти як прасубморфи; 2) двох- та п’ятиелементну консонантно-вокалічну структуру відкритого складу. Спільні та відмінні морфонологічні ознаки зазначених сполучників-етимонів сигналізують про історико-генетичний зв’язок між досліджуваними прамовами, із подальшим розвитком мовної генетики у давньогерманських мовах.

Посилання

1. Буніятова І. Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (ІV–ХIІІ ст.) : монографія. Київ : Київ. нац. лінгв. ун-т, 2003. 328 c.
2. Капранов Я. В. Архетип та етимон як когнітивно-прамовні протоструктури. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 4 (72), грудень. С. 92–95.
3. Капранов Я. В. Історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у сучасному порівняльно-історичному мовознавстві. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов, (13), 2015. С. 86–92.
4. Капранов Я. В. Історико-генетичні витоки поняття “прамова” у порівняльно-історичному мовознавстві. Вісник КНЛУ. Серія Філологія, 18 (2), 2015. С. 70–76.
5. Капранов Я. В. Презентація наукових результатів квантитативної ностратичної верифікації ступенів споріднення афразійської, індоєвропейської і картвельської мовних сімей. Вісник КНЛУ. Серія Філологія, 23 (2), 2020. С. 58–71.
6. Колесник О. С., Гаращук Л. А., Гаращук К. В. Теоретична фонетика англійської мови : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015. 226 с.
7. Корольова А. В. Когнітивна лінгвокомпаративістика : від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості. Вісник КНЛУ. Серія Філологія, 17 (2), 2014. С. 94–101.
8. Соколовська С. В., Веклич Ю. І. Theoretical English Course (Теоретичний курс англійської мови) : навч.-метод. посібник. Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченк, 2012. 364 с.
9. Тугай О. М. Порядок конституентів у реченнях поступки: давньоанглійська vs давньоверхньонімецька мови. Львівський філологічний часопис, № 12. Львів : Вид. дім «Гельветика», 2022. С. 146–154.
10. Шапочкіна О. Типологія категорії стану в германських мовах : монографія. Київ : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2022. 300 с.
11. Bomhard A. R. A Comprehensive introduction to Nostratic comparative linguistics: with special reference to Indo- European. Vol. 1. 4th ed. Florence : SC, 2021. 825 p.
12. Bomhard A. R. Indo-European and the Nostratic hypothesis. Charleston : Signum Desktop Publishing, 1996. 265 p.
13. Buniyatova I. Elimination of grammatical redundancy in the history of English: The case of negative constructions. Studies in linguistics, anglophone literature and cultures: Studies in the evolution of the English language, Vol. 32. Berlin : Peter Lang, 2021. P. 97–109.
14. Bynon T. Historical linguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 1977. 310 p.
15. Cambridge online dictionary [last accessed 24.05.2023]. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ english/cognate
16. Horodilova T. M. Negative constructions in the history of German: the case of multiple negation. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences, Vol. 1 (96), 2022. P. 75–86.
17. Kroonen G. Etymological dictionary of Proto-Germanic. Leiden-Boston : Brill, 2013. 794 p.
18. Mallory J. P. In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaeology and Myths. London : Thames & Hudson, 1989. 288 p.
19. Mallory J. P., Adams D. Q. The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world. Oxford – New York : Oxford University Press, 2006. 731 p.
20. Ringe D. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford : Oxford University Press, 2006. 355 p.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
77-83