КАТАХРЕЗА В ОБРАЗНОМУ ПРОСТОРІ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕТИЧНОЇ ДРАМИ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: парадоксальний словесний поетичний образ, атрибутивне, ситуативне й релятивне контрастивні мапування, поетична драма.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню природи катахрези в образному просторі англомовної поетичної драми у лінгвокогнітивному аспекті. Актуальність статті визначається її відповідністю загальним спрямуванням сучасної лінгвістики на інтеграцію традиційних і новітніх підходів до аналізу семантики художніх текстів взагалі та поетичної драми зокрема. На основі теоретичних положень когнітивної поетики розроблено методику аналізу образного простору англомовної поетичної драми. Критичний аналіз наукових доробків з проблеми жанрових різновидів поетичних текстів уможливив виявити основні категоріальні ознаки поетичної драми, що відображають її форму і зміст. Так, до формальних ознак поетичної драми як такої ми відносимо, перш за все, віршовану форму мовлення, об’єм – середній обсяг тексту, анжамбеман, безперервний паралелізм, специфіку композиційно-графічного оформлення тексту (наявність діалогів, монологів, полілогів, авторських ремарок, членування тексту на акти, дії тощо) та композиційно-мовленнєві форми оповіді. Змістовими ознаками поетичної драми вважаємо ліризм + драматизм (ліро-драматизм), подієвість, прагнення до невизначеності смислу, своє- рідність образної системи. Своєрідність образного простору поетичної драми полягає у тому, що він містить категоріальні ознаки різних літературних родів: епосу і лірики, в яких найбільшою мірою виявляються поетичність і драматичність. Поєднання ознак творів епічного літературного роду обумовлює наявність в образному просторі поетичної драми персонажних образів і опису місця й часу подій. Крім того, як і в ліричному літератур- ному роді, образному простору поетичної драми притаманне зображення внутрішнього світу людини, її почуттів й переживань. Як і в поетичному тексті образний простір поетичної драми формується й вимірюється різними типами словесних поетичних образів: амбівалентних, параболічних, парадоксальних та символічних. Пара- доксальний словесний поетичний образ розглядається як лінгвокогнітивний конструкт, що інкорпорує в собі три іпостасі: передконцептуальну, концептуальну й вербальну. В контексті нашого дослідження ми відносимо оксиморон, антитезу, парадокс та катахрезу до контрастивних стилістичних засобів, що утворюють парадоксальний словесний поетичний образ. З’ясовано, що катахреза як контастивна стилістична фігура мовлення насамперед представлена в парадоксальних словесних поетичних образах в образному просторі англомовної поетичної драми. Утворення парадоксальних словесних поетичних образів асоціюється з лінгвокогнітивними процесами категоризації та вербалізації (переважно з когнітивними операціями контрактивного мапування). Було встановлено, що утворення парадоксальних словесних поетичних образів зумовлено когнітивними опера- ціями атрибутивного, ситуативного й релятивного контрастивного мапування.

Посилання

1. Байоль О. В. Драматургічний дискурс Теннессі Вільямса: комунікативно-когнітивний аспект : дис. ...канд. філол. наук : 10. 02. 04. / КНЛУ, (2008). 231 с.
2. Бєлєхова Л. І. Словесно-поетичний образ в історико-типологічній перспективі: лінгвокогнітивний аспект : монографія. Херсон : Айлант, (2002). 368 с.
3. Горюнова М. Н. Лингвистические особенности немецкой драматургии ХХ века : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. / КНЛУ, (1996). 150 с.
4. Маріна О.С. Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект : дис.. …канд.. філ. наук : 10.02.04. / КНЛУ, (2004). 202с.
5. Мостова Н. А. Лінгвостилістичні засоби створення художнього образу в драматургічному тексті 1-ої пол. ХХст. (на матеріалі п’єс М. Паньоля "Marius", "Cesar") : дис. …канд. філол. наук : 10.02.05. / КНЛУ, (2003). 173с
6. Ніконова В. Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра : монографія. Дніпропетровськ : вид-во ДУЕП, (2007). 364 с.
7. Ольховська Н. С. Прагматико-комунікативні та лінгвістичні характеристики драматургічних текстів Томаса Бергнера: дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / ХНУ імені В.Н. Каразіна, (2007). 202 с.
8. Старовойтова Х. В. Архетип матері в сучасній французькій драмі: лінгвокогнітивний аспект: дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05. / КНЛУ, (2008). 222 с.
9. Bollobás E., Kövecses Z. Catachresis as metaphoric and metonymic meaning extension. The case of poetic, prophetic, and political discourse. URL: https://www. researchgate.net/publication/310897783_Catachresis_ as_Metaphoric_and_Metonymic_Meaning_Extension_ The_Case_of_Poetic_Prophetic_and_Political_Discourse (дата звернення 10.04.21).
10. Eliot T.S. The Confidential clerk. URL: http://archive.org/ details/confidentialcleOOelio (дата звернення 19.12.20).
11. Eliot T.S. The Family reunion. URL: https://archive.org/ stream/familyreunionpl00elio/familyreunionpl00elio_djvu. txt (дата звернення 01.10.20).
12. Evans V. A Glossary of cognitive linguistics. Edinburg: Edinburg University Press, (2007). 233 p.
13. Evans V. Cognitive linguistics. An introduction. Edinburg. (2006). 830 p.
14. Fauconnier G. Mappings in thought and language. San Diego: Cambridge University Press, (1997). 205 p.
15. Gibbs R.W. Process and products in making sense of tropes. Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, (1993). P. 252 – 276.
16. Preminger A. Dramatic verse. The new Princeton encyclopedia of poetry and poetics. New Jersey. (1993). P. 304 – 311.
17. Werth P. Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse. N.Y.: Longman, (1999). 370 p.
Опубліковано
2023-08-21
Сторінки
118-123