ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ГУМОРУ В ПЕРЕКЛАДАХ ФЕНТЕЗIЙНИХ РОМАНІВ ТЕРРІ ПРАТЧЕТТА

Ключові слова: фентезі, засоби вираження гумору, опис героя, категорія опису, портретна характеристика, образ героя, лексико-семантичні та стилістичні засоби, прагматична адаптація, перекладацькі трансформації.

Анотація

У статті досліджені особливості вираження гумору в перекладах фентезійних романів Террі Пратчетта «Колір магії» (переклад Юлiї Прокопець), «Повен неба капелюх» (переклад Марти Госовської) та «Поштова лихоманка» (переклад Олександра Михельсона). Основна увага в роботі приділена особливостям актуалізації гумору в описах характерних гумористичних персонажів, ситуацій та сюжетів; визначені засоби вираження гумору, що передають психологічний і емоційний стан фентезійних героїв, їхній темперамент і морально-етичні якості; проаналізовані лексико-семантичні та стилістичні особливості передачі гумористичних ситуацій у творах жанру фентезi. Твори Террі Пратчетта пронизані гумористичними моментами. Особливо часто зустрічаються гумористичні ситуації та описи героїв, присутні й гумористичні діалоги, комічні власні назви, імена та прізвиська. Дещо рідше спостерігаємо чорний гумор та гумористичні описи предметів. У творах фентезі вдало відтворені не тільки портретні характеристики героїв, а й описи природи, фентезійних предметів, одягу, їжі тощо. Вдало зображений психологічно-емоційний стан героїв у поєднанні з природними явищами й предметними описами, що занурюють читача у світ фентезі. Переклад фентезійної літератури набуває популярності й приваблює читача унікальністю цього жанру. Кожен перекладознавець вносить свій літературний підхід до перекладу та застосовує відповідні прийоми. Перекладачі вдало передають гумористичний підтекст, розкривають образи, а також підбирають мовні засоби. Передача гумористичних сюжетів, описiв предметів та персонажiв, дiалогiв героїв, чорного гумору тощо потребує вiд перекладача творчого та креативного пiдходу – кожен шукає свій неповторний стиль, застосовуючи стилістичні засоби. Порівняння, гіперболи та персоніфікація допомагають розкривати образи чарівних істот та предметів. Менше зустрічаються метафори, епітети та іронія. Аналіз текстів оригіналу та перекладу показав, що перекладачі додають індивідуального гумористичного забарвлення в переклад, яке часом відсутнє в в оригіналі. Це зумовлене тим, що в українській мові багатший словниковий запас, колорит, гумористичні вислови тощо.

Посилання

1. Болдирєва А. Є. Мовні засоби створення гумористичного ефекту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі романів П. Г. Вудхауза) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови». Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2007. 23 с. 2. Дмитренко В. А. Реалії у гумористичному тексті та особливості їх перекладу. Вісник Харківського національного університету. Харків : Константа, 2003. № 609. С. 16 ̶ 19.
3. Колесник Р. С. Відтворення комічного у художньому перекладі (на матеріалі творів німецькомовних авторів XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство»; Київський наіональний університетет ім. Т. Шевченка. К., 2011. 20 с.
4. Мовчан В. С. Естетика : навч. посіб. К. : Знання, 2011. 527 с.
5. Підгрушна О. Г. Відтворення англійського гумору в українському художньому перекладі: дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Київ, 2015. 227 с.
6. Пратчетт Т. Колiр магiї : роман / переклад з англ. Юлiї Прокопець. Львiв : Видавництво Старого Лева, 2017. 320 с.
7. Пратчетт Т. Повен неба капелюх : роман / переклад з англ. Марти Госовської. Львiв : Видавництво Старого Лева, 2021. 320 с.
8. Пратчетт Т. Поштова лихоманка : роман / переклад з англ. Олександра Михельсона. Львiв : Видавництво Старого Лева, 2020. 520 с.
9. Сніховська І. Е. Когнітивно-прагматичний підхід до аналізу гумористичного тексту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2004. № 16. С. 140–141.
10. Стоянова Т. В., Черненко К. Особливості перекладу англійського гумору українською. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : Лінгвістичні науки : зб. наук. праць. Одеса: Астропринт, 2020. № 31. С. 401–418.
11. Martin R. A. The Psychology of Humor: An Integrative Approach. Elsevier, USA, 2007. 464 с.
12. Pratchett T. A Hat Full of Sky. URL : https://fdocuments.in/ document/a-hat-full-of-sky-58821b32cd136.html?page=3\
13. Pratchett T. The Colour of Magic. URL : https://ettron.com/ wp-content/uploads/2022/07/The-Colour-of-Magic.pdf
14. Pratchett T. Going Postal. URL : https://silo.pub/goingpostal- discworld-33.html
Опубліковано
2023-08-22
Сторінки
130-136