ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

  • В.В. Балабін
Ключові слова: перекладознавство, військовий переклад, теорія військового перекладу, військовий перекладач, професійний стандарт

Анотація

Автор досліджує коло питань, пов’язаних із створенням професійного стандарту військового перекладача, який головним суб’єктом системи лінгвістичного забезпечення військ. Професійний стандарт конкретизує зміст службових функцій і завдань військового перекладача у воєнно-політичній, військово-технічній та військово-спеціальній сферах збройних сил.

Посилання

1. Балабін В.В. Теоретико-концептуальні основи військового перекладу. Філологічні трактати. Том 10. № 1, 2018. С. 7–18. DOI: 10.21272/ Ftrk.2018.10(1)-01.
2. Балабін В.В. Завдання теорії військового перекладу. Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Хмельницький, 23-24 березня 2018 року). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 105–107.
3. Лук’янова Л.Б. Методологічні аспекти розроблення стандартів, заснованих на компетенціях. Професійно-технічна освіта. 2010. Т. 1. №. 46. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/8229.
4. Професійні стандарти: теорія і практика розроблення: колективна монографія / Л.І. Короткова, Г.І. Лук’яненко, Л.Б. Лук’янова, С.В. Мельник, І.М. Савченко. К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. 310 с.
5. Мельник С.В., Матросов В.Д., Сташкін Т.О., Косухіна Т.В. Методичні рекомендації щодо розроблення професійних стандартів за компетентнісним підходом. Луганськ: ДУ НДІ соціально-трудових відносин, 2012. 55 с.
6. Черних Ю.О., Черних О.Б. Професійні стандарти військових фахівців: сутність, перспективи створення та використання. Збірник наукових праць Військового
інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. №. 49. С. 261–269.
7. Сімкова І.О. Сучасний стан навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері. Педагогіка вищої та середньої
школи. 2014. №. 42. С. 67–71.
8. Сімкова І.О. Професійні стандарти у галузі перекладу і освітні вимоги до його навчання. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2016. №. 8. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/-VisnikPP/article/view/12358/16702.
9. Сімкова І.О. Професійні стандарти у галузі перекладу й освітні вимоги до навчання майбутніх перекладачів. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти
на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2018. № 31. C. 75–84.
10. Малик Г.Д. Поняттєве тло реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього перекладача. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. №. 75. С. 70–77.
11. Міщенко А.Л. Перекладацька компетентність та освітній стандарт. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. № 153, 2017. С. 597–603.
12. Левицька Н. Структура і зміст освітніх програм професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини. Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2013. № 29. С. 81–84.
13. Закон України «Про освіту». Офіційний вісник України від 06.10.2017, 2017, № 78, стор. 7, стаття 2392, код акта 87438/2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2145-19/print1511442813317168.
14. Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 22, ст. 216. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5026-17/print1510661671965796.
15. Кодекс законів про працю України. Відомості Верховноїn Ради УРСР від 17.12.1971, 1971, додаток до №50, ст.375 (зі змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/322-08/print1517944619238556.
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 373 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів».
Офіційний вісник України від 16.06.2017, 2017 р., № 47, стор. 42, стаття 1457, код акта 86202/2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws-/show/373-2017-%D0%BF/print1517944619238556.
17. Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 74 «Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів» (Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 р. за № 165/31617). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18/print-1517944619238556.
18. Наказ Міністра оборони України від 25.04.2016 № 216 «Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського)
складу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів». К., 2016. 27 с.
19. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327. К.: Видавництво «Соцінформ», 2010. (Із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2017 року № 1744). URL: https://hrliga.com/index.php?module=norm-base&op=view&id=433.
20. Балабін В.В. Професійна компетентність військового перекладача. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. К., 2002. №7. С. 20–23.
21. Балабін В.В., Кременецький Б.В., Левчик В.В., Лісовський В.М. Професійний стандарт офіцера тактичного рівня Збройних Сил України з військового перекладу
(ВОС 390400) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. К., 2016. 54 с.
22. Балабін В.В., Кременецький Б.В., Левчик В.В., Лісовський В.М. Професійний стандарт офіцера тактичного рівня Збройних Сил України з військового перекладу
(ВОС 390400) другого (магістерського) рівня вищої освіти. К., 2016. 41 с.
23. Проекти стандартів вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-radaministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartivvishoyi-osviti.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
70-74