ОСОБЛИВОСТІ АНТОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДІ «ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ»)

  • О.О. Сухий
Ключові слова: антоніми, економічна термінологія, прямі інвестиції, комплементарні антоніми, градуальні антоніми

Анотація

У статті визначено конвергентні та дивергентні риси антонімічних відношень терміна «прямі інвестиції» в українській мові порівняно з англійською. Виявлено певну розбіжність в антонімічних відношеннях видів інвестицій порівняно з антонімічними відношеннями між іншими фінансово-економічними термінами з тим самим атрибутом «прямий». Установлено, що антонімічна пара «прямі інвестиції» – «портфельні інвестиції» за ознакою ступеня впливу інвестора може мати властивості як комплементарних, так і градуальних антонімів залежно від обраного методологічного підходу.

Посилання

1. Шестакова С. Антонімія в економічній термінолексиці. Вісник Дніпропетровського університету імені
Альфреда Нобеля. Серія «філологічні науки». 2017. № 1(13). С. 251–255.
2. Біян Н. Синонімічні й антонімічні відношення в сучасній англійській терміносистемі туризму. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІІ. Термінознавство. 2011. № 6. Ч. 2. С. 117–122.
3. Петрина О. Антонімічні відношення у терміносистемах банківської сфери (на матеріалі англійської й української мов). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки», мовознавство. Дрогобич, 2015. № 4. С. 138–145.
4. Саламаха М. Антонімія у парадигматичних відношеннях англомовної термінології сфери охорони
довкілля. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. 2013. Вип. 68. С. 220–223.
5. Краснопольська Н. Антонімія в українській термінології менеджменту. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. 2013. Кн. 1. С. 206–209.
6. Волчанская С. Функционирование антонимов в терминологии маркетинга современного немецкого языка. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 7. Ч. 2. С. 49–51.
7. Новиков Л. Антонимия, ее типы и место в лексико-семантической системе языка. Тезисы докл. науч. конф. «Вопр. описания лексико-семантической системы языка». 1972. Ч. 2. С. 57.
8. Цимбал Н. Антонімічні відношення в термінології органічної хімії. Українська термінологія і сучасність. Зб. наук. праць. К., 1998. С. 188–192.
9. Dictionary by Merriam-Webster: URL: https://www.merriam-webster.com/thesaurus (дата звернення
25.09.2017).
10. Полюга Л. Повний словник антонімів української мови. 3-є вид., допов. і випр. К.: Довіра, 2006. 510 с.
11. Nishiotis G. Do Indirect Investment Barriers Contribute to Capital Market Segmentation? Journal of Financial and Quantitative Analysis. 2004. № 39(3). P. 613–630. DOI: 10.1017/S0022109000004051.
12. Suárez J. Indirect Investment in Real Estate: Listed Companies and Funds. European Real Estate Markets.
London: Palgrave Macmillan, 2009. P. 113–151.
13. Богиня Д. Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів. Довідкове видання. Вінниця: Нова Книга, 2002. 444 с.
14. Драбік І. Зростання значення прямих іноземних інвестицій у стратегіях розвитку сучасних підприємств. Економіка та держава. 2008. № 4. С. 23–26.
15. Guerin S. The Role of Geography in Financial and Economic Integration: A Comparative Analysis of Foreign
Direct Investment, Trade and Portfolio Investment Flows. World Economy. 2006. Vol. 29. P. 189–209.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
123-127