РЕАЛІЗАЦІЯ МОТИВІВ ВІЙНИ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • Мар’яна Олександрівна Акішина
Ключові слова: мотив, мотиви війни, концепт, концепт ВІЙНА, англомовний поетичний дискурс, поетичний дискурс, метафора, образність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мотивів війни у сучасному англомовному поетичному дискурсі. Публікація фокусується на способах реалізації мотивів війни. Основна увага зосереджена на розмежуванні термінів мотив та концепт. Необхідність залучення поняття «мотив» до дослідження поетичного дискурсу пов’язана з тим, що мотив розуміється як стійкий смисловий елемент художнього тексту, що повторюється в межах ряду літературно-художніх творів, зокрема поетичних текстів сучасності. Поширившись на сферу досліджень індивідуальної творчості і ставши актуальним аспектом сучасного літературознавчого аналізу, термін «мотив» переходить в царину вивчення світогляду і психології письменника (або навіть психології творчості, епохи). Обґрунтованість релевантності поняття мотив пов’язана з тим, що у поетичному дискурсі в основі кожного мотиву лежать стійкі слово-образи та лейтмотивна лексика. Структурно-змістовною одиницею свідомості, що акумулює уявлення про війну та змушує читача виявляти мотиви війни, є концепт ВІЙНА. Концепт ВІЙНА, що реалізується в мові за допомогою різноманітних засобів, займає важливе місце в лінгвофілософській картині світу. Війна є базовим явищем культури і може розглядатися як культурний концепт, який співвідноситься, з одного боку, з розумовими процесами людини, а з іншого – зі світом культури і знаходить проекції в мові. До основних характеристик концепту належать багатовимірність, цілісність, універсальність, константність, етнокультурна маркованість і вербалізованість. На підставі таких ознак концепт ВІЙНА постає як ментальне національно-специфічне утворення, планом змісту якого є сукупність знань про феномен війни, а планом мовного вираження є сукупність мовленнєвих одиниць, які номінують і описують даний об’єкт. Аналіз семантики поетичних текстів, в яких висвітлено та подано опис військових дій, міжнаціональних та міжетнічних конфліктів, наразі є одним з важливих і актуальних наукових і науково-практичних напрямів вітчизняної і зарубіжної лінгвістики. У статті з’ясовано, що вивчення лінгвістичних аспектів поетичного дискурсу воєнної тематики безпосередньо пов’язане з проблемами інформаційної безпеки, особливостями проведення інформаційних та психологічних операцій. Дослідження дозволяє виявити прийоми маніпуляції свідомістю соціальних або етнічних груп, отримати нові знання про лінгвістичні інструментарії інформаційних воєн, нові знання з проблем «мова і свідомість», «мова та ідеологія». Сучасний англомовний поетичний дискурс містить безліч мотивів війни: мотив смерті та мотив життя, мотив патріотичних розчарувань, мотив управління війною, мотив загибелі мирних жителів, мотив суспільства, віри, патріотичний мотив, мотив засудження війни.

Посилання

1. Бєлєхова Л.І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект: дис. ... докт. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2002. 476 с.
2. Белецкий А.И. В мастерской художника слова. Белецкий А.И. Избранные труды по теории литера¬туры. Москва, 1994. С. 34–40.
3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва : Русские словари, 1996. 412 с.
4. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Москва : Высшая школа, 1989. 648 с.
5. Гулідова І.С. Пареміологічний простір американської поезії XX століття: досвід семантико-концептуальної класифікації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2005. Вип. 2. C. 345–351.
6. Карасик В.И. Лингвокультурный концепт как единица исследования. Методологические проблемы когнитивной лингвистики : сб. науч. трудов. Воронеж : ВГУ, 2001. С. 75–80.
7. Пропп В.Я. Морфология сказки. Москва, 1999. 125 с.
8. Снесарев А.Е. Философия войны. Война в исторической перспективе. Военно-исторический журнал. 2002. № 3. С. 67–81.
9. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. Москва, 1997. 156 с.
10. Anti-terrorist poems. URL: http://poetry.about.com/od/ ourpoemcollections/a/poemsafterattac.htm (дата звернення: 20.02.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
11-15