ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ НАПРЯМУ «НОВА ДІЛОВИТІСТЬ»

  • Зінаїда Валеріївна Бандурко
Ключові слова: автореферентивність, Е. Кестнер, естетична комунікація, змістова комунікація, імплікатура, Й. Рінгельнатц, «Нова діловитість», поетичний текст, референція

Анотація

У статті розглядаються характерні лінгвопрагматичні особливості лірико-поетичних текстів Е. Кест­нера та Й. Рінгельнатца як представників мистецького напряму «Нова діловитість» на ґрунті провідних методологічних положень прагмапоетики та стилістики. Лірика «Нової діловитості» позначається терміном «вживана лірика», оскільки вона спрямована на цінність і корисність для читача, який має використовувати її в повсякденному житті з огляду на злободенну тематику та зображення реальності, зорієнтоване на почуття. З огляду на лінгвопрагматичну спрямованість дослідження та з опертям на загальноприйняте жанрово-ро­дове розгалуження літератури вживається термін «лірико-поетичний дискурс», під яким розуміється підтип художнього дискурсу, що становить мовленнєво-розумову комунікативну діяльність сприйняття й художнього зображення реальної дійсності або створення та художнього вираження вигаданої дійсності як цілісного світу чи окремих його елементів у певній єдності, у сукупності лінгвокреативної комунікації автора поетичного тексту з його читачем (адресанта з адресатом) у вигляді лірико-поетичного тексту, який моделює культур­но-мовний універсум певної епохи на основі дії поетичної функції мови за допомогою різноманітних мовних і мов­леннєвих засобів. Прагматичні характеристики лірико-поетичного дискурсу «Нової діловитості» знаходять прояв у трьох типах комунікації: 1) естетичній комунікації; 2) змістовій комунікації «автор – читач» із двома різновидами – «автор-протагоніст» та «протагоніст-читач»; 3) змістовій комунікації «персонаж 1 – персонаж 2». Типи комунікації зумовлюють реалізацію мовленнєвих актів та актуалізацію імплікатур. Розрізняються два типи мовленнєвих актів у лірико-поетичному дискурсі: референтивні, які ґрунтуються на уявній референції, та автореферентивні, які ґрунтуються на поетичній автореферентивності. У більшості поетичних текстів Е. Кестнера реалізовано мовленнєві акти асертиви, значну частину займають також директиви й контактиви, а найчастотнішими тригерами імплікатур є іронія, порівняння та композиційні прийоми. Більшість мовленнєвих актів у поетичних текстах Й. Рінґельнатца становлять асертиви, директиви, контактиви та експресиви, найчастотнішими тригерами імплікатур є іншомовна лексика, мовна гра, оказіоналізми, іронія та порівняння.

лексика, мовна гра, оказіоналізми, іронія та порівняння.

Посилання

1. Алефиренко Н.Ф., Чумак-Жунь И.И. Коммуникативная ситуация как когнитивно-прагматический фактор порождения поэтического дискурса. Vysoka skola evropskych a regional nich studii fil osoficky ustav Akademie ved Ceske Republikyi : Recenzovany neimpaktovany casopis zamereny na blast spolecenskych ved. Česke Budějovice, 2008. № 1. С. 68–72.
2. Артеменко Ю.О. Дієслівні індикатори імплікатур в англомовному дискурсі: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків, 2015. 20 с.
Бабаян А.Г. Эстетическая коммуникация как метод рас¬познавания личностных смыслов в тексте. Сборники конференций НИЦ «Социосфера». Прага : Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ s.r.o., 2010. № 8 : Материалы международной научно-практической конференции «Практика коммуникативного пове (5–6 декабря 2010 г.). С. 141–150.
4. Безугла Л.Р. До розмежування конвенційних та дискурсивних імплікатур. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків, 2010. № 930. Вип. 64. С. 55–61.
5. Безугла Л.Р. Рівні комунікації у лірико-поетичному дискурсі. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». 2018. № 87. С. 27–34.
6. Безугла Л.Р., Романченко І.О. Лінгвопрагматика дискримінації у публіцистичному дискурсі : монографія. Харків : ФОП Лисенко І.Б., 2013. 182 с.
7. Безуглая Л.Р. Когнитивные основы прагмапоэтики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2013. Вип. 19. С. 217–223.
8. Безуглая Л.Р. Прагмапоэтика в когнитивном измерении. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». 2013. Т. 16. № 2. С. 20–27.
9. Безуглая Л.Р. Импликатуры поэтического текста в аспекте перевода. Когниция, коммуникация, дискурс. Харьков, 2017. № 14. С. 8–18.
10. Бехта І.А. Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ століття. Львів : ПАІС, 2013. 268 с.
11. Дронова О.А. Концепция «литературы для использования» (Gebrauchsliteratur) в представлениях немецких писателей Веймарской республики. Вестник Тамбовс¬кого университета. Серия «Гуманитарные науки». Тамбов, 2014. Вып. 4(132). С. 97–104.
12. Тупиця О.Ю. Особливості організації поетичної картини світу. Філологічні науки : збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Полтава, 2009. Вип. 1. С. 98–104.
13. Якобсон Р. Работы по поэтике. Москва : Прогресс, 1987. 461 с.
14. Яковенко М.Л. Естетичні виміри комунікації. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Філософія». 2011. Вип. 539–540. С. 188–192.
15. Barndt K. Sentiment und Sachlichkeit: der Roman der Neuen Frau in der Weimarer Republik. Weimar ; Wien : Böhlau, 2003. 231 S.
16. Becker S. Neue Sachlichkeit. Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2000. Band 1 : Die Ästhetik der neusachlichen Literatur (1920–1933). 437 S.
17. Bezugla L.R. Some issues in integration of poetics and pragmatics. Актуальные проблемы стилистики. Москва : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. № 2. C. 62–68.
18. Brown P., Levinson S.C. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge : Cambridge University Press, 1988. 345 p.
19. Burdorf D. Geschichte der deutschen Lyrik. Einführung und Interpretationen. Stuttgart : Metzler, 2015. 170 S.
20. Clyne M. Transference and triggering: observations on the language assimilation of postwar German-speaking migrants in Australia. Den Haag : Martinus Nijhoff, 1967. 148 p.
21. Doering S. „Turnsprache laßt uns reden“ – Die Turngedichte von Joachim Ringelnatz. Ringelnatz! Ein Dichter malt seine Welt. Göttingen : Wallstein, 2000. S. 101–108. 22. Drouve А. Erich Kästner – Moralist mit doppeltem Boden. Marburg : Tectum Verlag DE, 1999. 299 S.
23. Essen G. von. „Für das alles hatte ich Augen“ – Gewaltimaginationen bei Joachim Ringelnatz. Ringelnatz! Ein Dichter malt seine Welt. Göttingen : Wallstein, 2000. S. 92–100.
24. Hillebrand R. Liebeslyrik der Neuen Sachlichkeit. München : GRIN, 2011. 80 S.
25. Hoeres P. Die Kultur von Weimar. Durchbruch der Moderne / hrsg. von M. Görtemaker, F.-L. Kroll, S. Neitzel. Berlin ; Brandenburg, 2008. Band 5. 192 S. 26. Lethen H. Neue Sachlichkeit 1924–1932. Studien zur Literatur des „Weissen Sozialismus“. Stuttgart ; Weimar : Metzler, 2000. 214 S.
27. Merilai А. Pragmapoetics as literary philosophy. Interlitteraria. 2007. № 12. P. 379–392.
28. Polverini Ch. Schauspiel oder Dokumentation? Dimensionen der Wirklichkeit in Neorealismo und Neuer Sachlichkeit. Bonn : Romanistischer Verlag, 2007.
354 S.
29. Tucholsky K. Gebrauchslyrik. Die Weltbühne. 1928. № 48. S. 808. URL: https://www.textlog.de/tucholskygebrauchslyrik. html (дата звернення: 15.03.2019).
30. Wagener H. Erich Kästner. Deutsche Dichter. Leben und Werk deutschschprchigen Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Hrsg. von G.E. Grimm, F.R. Max. Stuttgart : Philipp Reclam jun., 1995. S. 886.
31. Walsdorf A. „Wenn ich einen Anfang wüßte – säng ich ein Lied aus Inmirland“. Zu den Gedichten von Joachim Ringelnatz. Ringelnatz! Ein Dichter malt seine Welt. Göttingen : Wallstein, 2000. S. 85–91.
32. Winkelman J. The Poetic Style of Erich Kästner. Lincoln : University of Nebraska Press, 1957. 53 p.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
15-22