МЕТОДИКА ЕКСПЛІКАЦІЇ ІМПЛІКАТІВ, ВТІЛЕНИХ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Ольга Олександрівна Гриняк
Ключові слова: інференція, концепт, імплікат, індикатор імплікату, імплікативний простір

Анотація

статті значна увага приділяється розмежуванню різних видів інформації, зумовлених тривимірною семантичною структурою тексту: змістово-фактуальною, змістово-концептуальною та підтекстовою, або імпліцитною.

Метою є розроблення на основі положень когнітивної лінгвістики та її відгалуження – когнітивної поетики – комплексної методики інференційного аналізу імплікатів.

Спрямованість когнітивної поетики не лише на розкриття креативних механізмів художньої творчості, а й на установлення взаємодії раціонального й емоціонального аспектів породження смислів, ролі художньої уяви і наукової рефлексії та виявлення й пояснення свідомих і несвідомих когнітивних операцій осмислення тексту в процесі його прочитання та занурення в різні контексти зумовлює велику цікавість до виявлення прихованих компонентів смислу – імплікатів, що формують імплікативний прості як окремого поетичного тексту, так і американської поезії ХХ століття загалом.

На основі теоретичних положень когнітивної поетики розроблено методику інференційного аналізу імп­лікатів, що включає комплекс послідовних лінгвокогнітивних та психолінгвістичних операцій з опрацювання інформації, яка міститься на різних текстових рівнях.

Парадоксальна невідповідність між основною функцією мови виражати думки та маскувати їх не є випадковою. Однозначна відповідність між висловленням, його змістом і смислом призвела б до різкого збільшення одиниць мовного коду й ускладнила використання і вивчення мови. Більшість слів у процесі функціонування в художньому тексті можуть мати прихований смисл. У сучасній лінгвістиці дослідження імпліцитності здійснюється з позицій різних підходів.

У результаті проведеного дослідження і впровадження розробленої методики визначено лінгвокогнітивні механізми формування імплікатів у поетичному тексті, виявлено низку когнітивних операцій, що забезпечують вилучення імплікатів, установлено, що поетичний текст характеризується різними площинами мовного вира­ження думки про світ: експліцитною, імпліцитною. Дослідження визначається внеском у подальший розвиток когнітивістики в плані поглиблення теорії образності в її концептуальному і передконцептуальному вимірах. Розмежування передкатегоріальних і категоріальних лінгвокогнітивних процесів, операцій і процедур формування імплікатів та окреслення конфігурації й наповнення імплікативного простору має теоретичну цінність як інструмент аналізу жанрової специфіки поетичних творів і лінгвістичної інтерпретації художніх текстів. Удосконалення методики інференційного аналізу як комплексу лінгвокогнітивних операцій виявлення імплікатів на різних рівнях тексту сприяє поглибленому опрацюванню теорії імпліцитності. У висновках зазначаємо, що вилучення імпліцитних смислів передбачає когнітивне оброблення тексту з ура­хуванням його передконцептуальної, концептуальної та вербальної іпостасей. У статті вперше дається картина імплікативного простору американської поезії модерну і постмодерну.

Посилання

1. Безугла Л. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі : монографія. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. 331 с.
2. Бєлєхова Л. Словесний поетичний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний погляд : монографія. Херсон : Айлант, 2004. 376 с.
3. Бєлєхова Л. Різноаспектне дослідження поетичного мовлення. Херсон : Айлант, 2018. 183 с.
4. Демьянков В. Когнитивные аспекты лексикографии. URL: www.infolex.ru/cs15.html (дата обращения: 12.01.2016).
5. Кубрякова Е. О тексте и критериях его определения. Москва : Языки славянской культуры, 2001. 187 с.
6. Макаров М. Основы теории дискурса. Москва : ИТДК «Гнозис», 2003. 280 с.
7. Collins A., Burstein M. Framework for a theory of comparison and mapping. New York : Cambridge University Press, 1989. 566 р.
8. Grice H. Further Notes on Logic and Conversation. Studies in the Way of Words. London : Harvard Univ. Press, 1991. 234 р.
9. Lakoff G. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York : Basic Books, 1999. 624 p.
10. Langacker R. Concept, Image and Symbol, the Cognitive Basis of Grammar. Berlin ; New York : Mounton de Gruyter, 1990. 546 p.
11. Sager S. Sprache und Beziehung. Linguistische Untersuchungen zum Zusammenhang von sprachlicher Kommunikation und zwischenmenschlicher Beziehung. Tubingen : Niemeyer, 1981. 488 s.
12. Краткий словарь когнитивных терминов / под ред. Е. Кубряковой. Москва : Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 1997. 245 с.
13. Латинско-русский словарь / под ред. И. Дворецкого. Москва : Русский язык, 1986. 845 с.
ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ:
1. American poetry in Russian translations / ed. S. Djambinov. Moscow : Raduga, 1983. 667 p.
2. Sandburg C. The Complete Poems. San-Diego, New York ; London : Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1970. 797 p.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
31-35