“TO SPEAK” ЯК ПЕРВИННА ДІЄСЛІВНА ЛЕКСЕМА КОНЦЕПТУ SPEECH

  • Валерія Михайлівна Смаглій
Ключові слова: актант, номінатема, глосси, семема, мовний код, ономасіологічний фокус

Анотація

Метою дослідження є аналіз лексеми to speak як первинної форми концепту SPEECH, а також подальше порівняння з відповідною іменною лексемою. Методи. Аналізуючи лексичні засоби вербалізації концепту SPEECH, звертаємося, передусім, до діахронічної характеристики відповідної ядерної лексеми. Звернімося до дефініційного аналізу полісемічної лексеми to speak, яка в тлумачних словниках англійської мови сукупно складається із 8 семем, як і лексема speech, або в іншій термінології лексико-семантичних варіантів. Результати. Англійське дієслово to speak в сукупності перехідних і неперехідних форм є полісемічною лексемою, яка нараховує півтора десятка семем, кожна з яких актуалізує власний набір сем, що експлікуються через дефініційні ознаки у відповідних частинах словникової статті. Наша задача полягає в тому, щоб виокремити ці семи, поєднати їх у семантично пов’язані між собою пучки і виявити певні кореляції між семним набором дієслівної та іменникової складників розгля­дуваної номінатеми. Загалом номінатема to speak/speech нараховує 15 дієслівних і 8 іменних семем. Когнітивний ракурс нашого дослідження кличе до розгляду глибинної змістової структури цієї номінатеми, структурування її значення як схематичного відбитка певної ситуації. Центральною ланкою в цій структурі є, безсумнівно, предикат, який у сукупності з актантами (що реалізують семантичні валентності предиката) утворює предикатно-актатнтну рамку, до якої долучаються і сірконстанти (або обставини ситуації). Предикат виражає зміст події як процесу, відношення, ознаки, притаманні певному суб’єктові. В аналізованій номінатемі предикат to speak відбиває подію говоріння як процесу. З усього розмаїття актантів, що їх виокремлюють фахівці з питань рольової граматики, в нашому дослідженні достатнім є виокремлення агенса і пацієнсу, які заповнюють наявні валент ності предиката speak. Таким чином, із можливих сірконстантів розглядаємо дві, актуальні для досліджуваного предиката: сірконстанту цільового призначення дії та сірконстанту способу дії. Висновки. Підсумовуючи, стверджуємо, що ядро вербалізованого концепту SPEECH, одного із трьох складників комплексного концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH, розщеплюється на етимологічно первинну дієслівну лексему to speak і похідну від неї іменну лексему speech. У цьому полягає структурна відмінність нуклеарного концепту SPEECH від решти двох – WORD та LANGUAGE, ядро яких представлено виключно іменними лексемами word і language.

Посилання

1. Козлова Л.А. Отражение этнокультурных особенностей менталитета в синтаксических категориях агентивности/неагентивности (на материале английского и русского языков). Человек. Язык. Культура : сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика : в 2 ч. 2-е изд., испр. Киев : Издательский дом Д. Бураго, 2013. Ч. 1. С. 532–538.
2. Кубрякова Е.С. Особенности речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона. Человеческий фактор в языке. Язык и картина мира. Москва : Наука, 1991. С. 141–172.
3. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке. Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. Москва : Языки славянской культуры, 2004. 560 с.
4. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. 314 с.
5. Теркулов В.И. Части речи и тождество номинатемы. Человек. Язык. Культура : сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика : в 2 ч. 2-е изд., испр. Киев : Издательский дом Д. Бураго, 2013. Ч. 1. С. 25–31.
6. Швачко С.А. Диахроническая память слов. Человек. Язык. Культура : сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика : в 2 ч. 2-е изд., испр. Киев : Издательский дом Д. Бураго, 2013. Ч. 1. С. 166–173.
7. Longman Grammar of Spoken and Written English Forword by K. Quirk / D. Biber et al. London : Pearson Education Ltd, 1999. 1204 p.
8. Chafe W. Discourse, Consciousness, and Time. Chicago : University of Chicago Press, 1994. 327 p.
9. Langacker R.W. Concept, image and symbol: the cognitive basis of grammar. Berlin; New York, 1991. 395 p.
МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ:
1. Online Cambridge dictionary. URL: http://dictionary. cambridge.org/dictionary (дата звернення: 12.03.2019).
2. Online Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com (дата звернення: 12.03.2019).
3. Online Macmillan dictionary. URL: http://www. macmillandictionary.com (дата звернення: 12.03.2019).
4. Online Oxford dictionary URL: https://en.oxforddictionaries. com/ (дата звернення: 12.03.2019).
5. The American Heritage Dictionary of the English Language (Fifth Edition copyright 2017 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company). URL: https://ahdictionary.com/word/ search.html (дата звернення: 12.03.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
96-103