ДИНАМІКА ВАРІАНТНОСТІ Й СИНОНІМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

  • Ольга Ігорівна Шерстюк
Ключові слова: варіант, синонімічні відносини, монолексемний термін, полілексемний термін, визначальний компонент, компонент, що визначається

Анотація

У статті розглядаються парадигматичні параметри економічної терміносистеми німецької мови, а саме варіантність і синонімія. Метою дослідження є обґрунтування системної природи економічної термінології на основі аналізу варіантних і синонімічних відносин. Використана комплексна методика. Описовий метод застосовується для інвентаризації термінологічних одиниць, інтерпретації особливостей їх структури та функціонування на сучасному етапі розвитку німецької мови. Для дослідження семантичної структури терміноодиниць застосований метод компонентного аналізу. Структурний метод став інструментом опису парадигматики економічної терміносистеми, зокрема варіантності й синонімії термінів. За допомогою цих методів отримані такі результати. Виявлено, що варіанти терміносистеми економіки представлені віддієслівними іменниками, які утворені способом імпліцитної (неморфологічної) деривації й позначають процес із його результатом і за допомогою дієслівної основи та суфіксів -e, -ung, -ing, які позначають процес, результат дії й функцію відповідно.

Під час дослідження синонімічних термінів виділені три типи синонімічних відносин: між монолексемними термінами, між полілексемними термінами та між моно- й полілексемними термінами. У синонімічні відношення між монолексемними термінами вступають прості однокореневі терміни, похідні терміни з однаковими та різними префіксами і складні терміни з повною й частковою заміною компонентів термінів. Доведено, що синонімія між похідними термінами представлена великою кількістю рядів. Це пояснюється тим, що прості терміни не здатні мотивувати наукове поняття. Синонімія між складними термінами посідає в економічній термінології німецької мови центральне місце й характеризується різноманіттям проявів. У досліджуваній термінології синонімія між термінами цієї структури є найпродуктивнішою. Виділено структурні моделі вільних словосполучень, що утворюють синонімічні ряди в результаті заміни визначальних компонентів і компонентів, які визначаються. Синонімічні відносини між моно- та полісемічними термінами з’являються між складними термінами й термінологічними словосполученнями.

Процес виникнення синонімів у німецькій економічній термінології не переривається. Поповнення та утворення синонімічних рядів цієї термінології відбувається шляхом запозичення термінів в основному з англійської мови й термінологізації слів загальнонаціональної мови, які в процесі історичного розвитку починають різнити

Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
117-124