АРХЕТИПНІ СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ В СВІТОВІЙ ПОЕЗІЇ (ДОСВІД МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО АНАЛІЗУ)

  • Лариса Іванівна Бєлєхова
Ключові слова: архетипні образи, образи-символи, модернізм, постмодернізм, лінгвостилістичні засоби, реконцептуализація, реінтерпретація, образи-параболи, метабола

Анотація

У статті запропоновано когнітивний та мультимодальний аналіз поетичних текстів епохи модернізму й постмодернізму з метою виявлення спільних і відмінних рис у формуванні й функціонуванні словесних поетичних образів. Увагу зосереджено на архетипних образах, оскільки в них відображені спільні для багатьох лінгвокультур алюзії на біблійні та міфологічні мотиви й сюжети. Пояснено особливості формування архетипних символів у кожний літературно-стильовий період, розкрито мовні механізми формування словесних образів-символів та виявлено лінгвостилістичні засоби втілення архетипної символіки в поетичних текстах різних лінгвокультур. .Наголошено на відмінності словесних архетипних образів, лінгвостилцістичною основою формування яких є алюзія на бібілійні, фольклорні чи міфологічні мотиви і сюжети,від ідіотипних словесних образів, у творенні котрих використовують-сяпереосмислення архетипних символів. На основі мультимодального аналіу формування архетипних образів встановлено особливості їх функціонування в світовій поезії, що, своєю чергою, уможливило виявлення домінантних тенденцій формування нових і прихованих смислів тексту в епоху модернізму й постмодернізму. Реміфологізація притаманна творенню архетипних образів у модерністських текстах, натомість в постидерністських текстах спостерігається реінтерпретація змісту архетипів. Кожний окремий літературно-стильовий напрям характеризується своєрідними засобами і способами вітворення архетипного значення. Так, для символістів більш характерним є відродження архетипних символів, а для постсимволізму – переосмислення традиційних смислових зв’язків імені й того, що воно означує. Символічні значення кольору набувають у творчості різних поетів своєрідного авторського тлумачення. У перід модернізму розвиток параболічного мислення та тенденція до конвергенції тропів зумовили формування нового словесного поетичного образу – образу-параболи. Натомість 3у постмодернізмі активізація парадоксального та ессеїстичного поетичного мислення призвела до трансформації метафори у метаболу. Слоесний поетичний образ-метабола є образом, який неможна поділити надвоє, на пряме та непряме значення.

Посилання

1. Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А. Категории поэтики в смене литературных эпох / Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие. (1994). С. 3 – 38.
2. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи / Сост. С.Бочаров и В.Кожинов. М.: Художественная литература, (1986). 543 с.
3. Бєлєхова Л.І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспективі: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської поезії) : монографія. Херсон: Айлант, 2002). 368 с.
4. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика: Избранные труды. Л.: Наука, (1977). 407 с.
5. Кожевникова Н. А. Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века. М.: Наука, (1986). 252 с.
6. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство, (1996). 848 с.
7. Маріна О.С. Семіотика парадоксальності у когнітиавно-комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу): Монографія. Херсон: Айлант, (2015). 298с.
8. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1995. 407 с.
9. Молчанова Г.Г. Английский язык как неродной: текст, стиль, культура, коммуникация. М.: ОЛМА Медия Групп, (2007). 384 с.
10. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. Знак. Понятие. Ментальный мир. Реальность. Номинализм и реализм. Новый реализм. М.: “Языки русской культуры”, (1998). 784 с.
11. Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи, воспоминания, эссе. М.: Советский писатель, (1990). 544 с.
12. Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: О литературном развитии в ХIХ – ХХ в. М.: Советский писатель, (1988). 416 с.
13. Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. М.: Высшая школа, (2005). 495 с.
14. Юнг К. -Г. Архетипы и символ. М.: Renaissance, (1991). 306 с.
15. Bodkin M. Archetypal Patterns in Poetry. Stanford: Stanford University Press, (1934). 324 p.
16. Boyer R. Archetypes / Companion to Literary Myths, Heroes and Archetypes. L.; N.Y.: Routledge. (1996). P. 110-117.
17. Freeman M. Poetry and the scope of metaphor: Toward a cognitive theory of literature / Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective. Berlin, N.Y., (2000). P. 253– 283.
18. Eco U. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press, (1984). 242 p.
19. Hermans T. The Structure of Modern Poetry. L.: Croom Helm, (1982). 260p.
20. Frye N. The realistic oreole: A study of Wallace Stevens / Modern Poetry: Essays in Criticism [Ed. by J. Hollander]. Oxford: Oxford University Press. (1968). P. 267-284.
21. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind. Chicago : The University of Chicago Press, (1987). 614 p.
22. Lakoff G. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. N. Y.: Basic Books, (1999). 624 p.
23. Lakoff G. Turner M. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: The University of Chicago Press, (1989). 230 p.
24. Tsur R. Toward a Theory of Cognitive Poetics. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, (1992). 549 p.
25. Tsur R. Playing By Ear and the Tip of the Tongue: Precategorial Information in Poetry. John Benjamins B.V. (2012). 309 p.
26. Wilson R. Introduction: Poetic endeavor / Bibliography of Denise Levertov. N.Y.: Phoenix Book Shop, (1994). P. i-xxxii.
ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА
Тресиддер Дж. Словарь символов: пер. с англ. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 448 с.
Julien D. Bonn. A Comprehensive Dictionary of Literature. Dehli: Abhishek Publications, 2010. 192 p.
ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
АP – Американская поэзия в русских переводах. ХIX – XX вв. / Сост. С.Б.Джимбинов. На англ. яз. с параллельным рус. текстом. М.: Радуга, 1989. 672 с.
АРП – Антология русской поэзии / Под ред. И Смирнова. М.: Языки русской культуры, 1994. 876 с.
ЗВ – Збірка віршів сучасних українських поетів. К.: Дніпро, 1994. 24 с.
BAP – The Best American Poetry 1995 [ed. By R. Howard]. N.Y.; L.; Toronto, etc.: A Touchstone Book, Publ. by Simon & Shuster, 1996. 303 p.
Frost СР – Frost R. Complete Poems of Robert Frost. N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1962. 666 p.
MV – The Pocket Book: Modern Verse [ed. by O. Williams]. N.Y. : Washington Square Press, Inc., 1958. – 635 p.
NA – The Norton Anthology of American Literature: Third Edition. N.Y., L. : W.W. Norton & Company, 1989. 2856 p.
OB – The Oxford Book of American Verse N. Y.: Oxford University Press, 1950.– 1132 p.
PA – The Postmoderns: The New American Poetry Revised [ed. by D. Allen and G. F. Butterick]. N.Y.: Grove Weidenfeld, 1982. 436 p.
Sandburg CР – Sandburg C. The Сomplete Poems. San-Diego; N. Y.; L.: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1970. 1997 p.
35 – Under 35: The New Generation of American Poets [ed. by Nicholas Christopher]. N.Y.; L.; Toronto: An Anchor Book, 1989. 240 p.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
144-153