СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА НА ПРОЦЕС ПЕРЕКЛАДУ

  • Ольга Михайлівна Волченко
  • Наталія Миколаївна Абабілова
Ключові слова: translator’s features, linguistic persona, translator’s creativity, translation strategies, interpretation

Анотація

Особистість перекладача стала предметом численних досліджень у теорії освіти, де ключовими питаннями постають професійна підготовка перекладачів і розвиток певних їхніх компетенцій. Проте оскільки перекладацькі дослідження виходять за межі мовно орієнтованих досліджень, то посилання на особистість перекладача, вплив його свідомості та суб’єктивного вибору на процес і результат перекладу привертають дедалі більший інтерес. Мета статті полягає в аналізі поглядів українських науковців на вплив особистості перекладача на процес відтворення іншомовної культури засобами цільової мови, а також на розвиток літературних взаємин між народами. Комплексний та інтегративний характер дослідження зумовлює використання низки взаємодіючих методів. Загальнонаукові методи аналізу й синтезу було використано для опрацювання наявних знань із творчої проблематики в перекладознавстві та суміжних галузях, а також генерування на їх основі власних гіпотез, концепцій, моделей тощо. Індуктивний метод дав змогу зробити необхідні узагальнення та висновки на основі наявного матеріалу, натомість дедуктивний метод став у нагоді в процесі адаптації положень загальної теорії перекладу до специфіки досліджуваного об’єкта, залученої пари мов, жанрово-стилістичних і функціональних різновидів текстів та/або їх складників тощо. Класифікаційний і типологічний аналіз використовувався для впорядкування й цілісного подання опрацьованого матеріалу у вигляді класифікацій. Автори роблять висновок про те, що перекладач як суб’єкт мовленнєвої діяльності має низку характеристик (мовних, соціальних, світоглядних, психологічних), які взаємодіють та впливають одна на одну. Особистість перекладача як культурного посередника залишається рушійною силою міжкультурних взаємин та суттєво впливає на адекватність відтворення оригіналу. Перекладач є виконавцем подвійного завдання: з одного боку, він повинен дотримуватися змісту вихідного повідомлення, враховувати специфіку його форми, а з іншого – намагається відобразити свої ідентифікаційні дані, створюючи еквівалентний/адекватний текст цільовою мовою. Вивчення впливу індивідуальності перекладача на процес і результат перекладу є важливою проблемою та має широкі перспективи саме сьогодні, оскільки в Україні спостерігається надзвичайне зростання кількості перекладів не лише іноземних, а й власне українських авторів іноземними мовами. До цього процесу залучаються як досвідчені перекладачі, так і перекладачі-початківці, які тільки виробляють свій індивідуальний інтерпретаційний підхід.

Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
159-165