АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯВИЩА ПАРОНІМІЧНОЇ АТРАКЦІЇ

  • Юлія Володимирівна Кіщенко
Ключові слова: структурно-семантичні особливості, семантична контамінація, амбівалентність, паронімічне висловлювання, формально-смислова гра

Анотація

Метою цієї статті є висвітлення структурно-семантичних особливостей і умов, які забезпечують функ­ціонування в тексті такого явища, як паронімічна атракція. Поставлена мета і сам об’єкт вивчення визначили використання такого методу, як метод структурно-семантичного аналізу, завдяки якому вможливлюється класифікація прикладів паронімічної атракції та узагальнення особливостей їх функціонування в мовленні. Залучено метод контекстуально-ситуативного аналізу для розуміння та пояснення інформативного та емоційно-оцінювального значення прикладів паронімічних висловів у конкретних типах текстів.

Установлено, що паронімічна атракція визначається як навмисне позиційне зближення лексичних одиниць, які мають однакову або формально подібну кореневу морфему, що веде до поєднання елементів смислу обох слів для позначення нового поняття. Сутність паронімічної атракції полягає в тому, що ці подібні за загальною семантикою слова вступають у відносини семантичної контамінації, а це своєю чергою веде до їх семантичних або формальних змін, а інколи – до утворення нової одиниці.

Виявлено, що використання паронімів зазвичай веде до утворення несподіваних смислових зв’язків, при цьому при додаванні двох смислів у результаті маємо не їх суму, а нові смисли. Паронімами може стимулюватися поява позитивної або негативної емоційності, в конкретному мовленнєвому контексті ними може створюватися більш чи менш очевидна гра слів.

Зазначено, що в результаті використання паронімії виникає амбівалентність, яка досягається за рахунок асоціативного переосмислення етимологічно споріднених слів або похідних одиниць в оказіонально створе­ному синтагматичному оточенні, а також за рахунок випадкової формальної подібності коренів, що представляють різні поняття, які, поєднуючись у паронімічній атракції, надають нових смислових відтінків паронімічному висловлюванню.

Таким чином, паронімічна атракція є прийомом співвіднесення в мовленні формально подібних мовних одиниць задля створення формально-смислової гри, в ході якої прототипи паронімічної атракції вступають у складний процес семантичного перетворення. Наслідком останнього стають кореляти, які утворюють експресивно-оцінювальне висловлювання. Формальним критерієм паронімічної атракції можуть бути повторювані комплекси звуків або літер. Необхідно враховувати також такі чинники, як ідентичність порядку слідування східних графем або фонем у корелятах, початкове або прикінцеве розташування в них одиниць, які співпадають, наявність рими тощо.

Посилання

1. Григорьев В.П. Из прошлого лингвистической поэтики и интерлингвистики. Москва, 1993. 172 с.
2. Гуцул О.В. Стилістичне вживання паронімів у журналістських текстах. URL: https://knowledge.allbest.ru/lan guages/3c0b65635a3bc68b5c43b89521206d36_0.html (дата звернення 14.04.2019).
3. Воронюк О.В. Паронімічна атракція в заголовку текстів англомовної масової комунікації : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. Одеса, 1998. 190 с.
4. Евграфова А.А. Стилистическое использование паронимов разных типов. Исследования по русскому и украинскому языкам. Днепропетровск, 1973. С. 51–57.
5. Критенко А.П. Паронімія в українській мові. Мовознавство. 1968. № 3. С. 50–62.
6. Кузнецова И.Н. О паронимии. Вестник московского университета. Москва, 1977. № 4. С. 46–56.
7. Никонов В.М. Паронимы в современной речи : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 ; Минский государственный лингвистический университет. Минск, 1980. 24 с.
8. Полтавець Ю.С. Типи паронімічної атракції в сучасній українській газетній періодиці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2014. Вип. 11. С. 49–58.
9. Розенталь Д.Е., Теленкова М.А. Словарь лингвистических терминов. Москва : Просвещение, 1985. 399 с.
10. Ткаченко Л.П. Стилистические функции паронимов. Филологические науки. Витебск, 1982. № 4. С. 76–81.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ:
1. The Reader’s digest. 2018. October. URL: https://www. rd.com/ (access date: 14.04.2019).
2. Business Week. 2014. February. URL: https://www. bloomberg.com/businessweek (access date: 16.04.2019).
3. Business Week. 2015. May. URL: https://www.bloomberg. com/businessweek (access date: 16.04.2019).
4. The Times. 2016. April. URL: https://www.the times.co.uk/ (access date: 16.04.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
186-191