ПОРТРЕТ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ СТИЛЮ ЄВРОДИСКО

  • Анастасія Олексіївна Кузьменко
Ключові слова: текст, пісенний текст, темпоральна мережа, екстернальні репрезентанти, інтернальні репрезентанти, факультативно фонова лексика

Анотація

У статті розглядається темпоральна мережа англомовних пісенних текстів євродиско. Об’єктом дослідження послугували англомовні пісенні тексти євродиско, а предметом – їх темпоральна мережа. Мета – схарактеризу­вати сукупність засобів вираження темпоральності англомовних пісенних текстів євродиско. Час, будучи одним із фундаментальних понять як філософії, так і науки загалом, досі лишається не розкритим достеменно. Він – таїна феноменів світу та людської свідомості. Темпоральність визначено як функціонально-семантичну кате­горію тексту, яка відображає сутність фізичного та філософського аспектів часу, що реалізується варіативними мовними засобами часу та в якій розрізняють групи екстернальних та інтернальних репрезентантів. Екстер­нальна група поділяється на абсолютні та відносні репрезентанти. В англомовних пісенних текстах євродиско абсолютні репрезентанти представлені граматичним часом (видо-часовими формами дієслів), що співвідносять подію з моментом мовлення: Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, як винятки трапля­ються поодинокі випадки вживання часів Perfect, невластивими є часи Perfect-Continuous. Таким чином, англомовні пісенні тексти євродиско відображає реалії свого часу, культуру та норми періоду існування, події повсякденного життя, характеризується часовими формами, типовими для розмовного мовлення, а превалювання часів Simple пояснюється тим, що англомовні пісенні тексти стилю євродиско відображають особливості мови повсякден­ності, зберігаючи традиційність мови. Поряд із граматичним часом використовуються і лексичні репрезентанти. Серед відносних лексичних репрезентантів євродиско більш характерна темпоральна наслідковість; наявна одно­часність виконання дій за сполучниковим і партиципним типами, однак маловживана попередність. Інтернальні лексичні репрезентанти вбирають вербальні маркери, які надають не лише часову характеристику, але й аспек­туальну, оскільки темпоральність та аспектуальність невід’ємні одна від одної. Вони зображають повторюва­ність, що частіше представлена періодичністю, ніж унікальністю дії; довгостроковістю, ніж миттєвістю; послі­довністю; повнотою виконання дії, що може бути доконаного та недоконаного стану. Факультативна фонова лексика, яка не дає прямої часової характеристики дії, але містить семи темпоральності, що загалом має своє розгалуження: циклічний, віковий, епохальний час, в англомовних пісенних текстах стилю євродиско представ­лена виключно циклічним часом, до якого відносять назви частин доби, пори року, прийоми їжі та ін.

Посилання

1. Морозова Е.В. Поэтическое творчество Д. Леннона и П. Маккартни: 1960–1970 гг. : автореф. дисс. … канд. филол. наук. Самара, 2010. 23 с.
2. Ноздрина Л.А. Взаимодействие грамматических категорий в художественном тексте: на материале немецкого языка : автореф. дисс. … докт. филол. наук : 10.02.19 ; МГПИИЯ им. Мориса Тореза. Москва, 1997. 40 с.
3. Панченко В.А. Песенный текст vs текст поэтический. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2016. № 21. Т. 1. С. 54–56.
4. Плотницкий Ю.Е. Лингвистические и лингвокультурные характеристики англоязычного песенного дискурса : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04. Самара, 2005. 21 с.
5. Пысина И.С. Языковые особенности молодежного англоязычного дискурса. Мир языков: ракурс и перспективы. Минск : БГУ, 2018. С. 213–220.
6. Шейфель Н.А. Влияние жанра текста на лексический компонент сложного предложения с сочинением и подчинением. Лингвистические и методические аспекты преподавания иностранных языков. Белгород, 2011. С. 286–291.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
197-201