МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ

  • Ірина Миколаївна Навроцька
Ключові слова: методологія перекладу, поле, тон, спосіб, критерії оцінювання

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти та результати дослідження, проведеного з метою визначення особливостей програми перекладознавчого аналізу тексту як обмеженої вибіркової дисципліни для студентів третього курсу факультету іноземної філології. Незважаючи на новітній характер та значну кількість проведених у цій галузі перекладознавчої методології досліджень, немає послідовних підходів щодо визначення єдиної моделі перекладознавчого аналізу текстів у різних культурних та ситуаційних контекстах. Згідно з методологією, спочатку був проведений попередній аналіз тексту з урахуванням ситуаційних факторів: просторових, часових та спонукальних відмінностей, а також мети спілкування, культурних особливостей, пов’язаних зі знанням, досвідом або сприйнятливістю реципієнтів. На наступному етапі було застосовано послідовну модель критичного читання як безпосередній перекладознавчий аналіз тексту за макро- та мікротекстовими значеннями поля, тону та способу. Найсуттєвішою перевагою цієї моделі аналізу є покрокова процедура, що передбачає відповіді на різні питання, що стосуються тематичного, модального та метатекстового компонентів тексту. Такий підхід дав змогу спростити сприйняття складного теоретичного матеріалу й показати, як саме текстовий аналіз збільшує ефективність перекладацької діяльності та визначає вибір стратегій перекладача. Мета перекладознавчого аналізу залежала від типології тексту, регістру, сфери знань, дієслівного чи іменного характеру, факторів когерентності та когезії. Під час занять було використано та проаналізовано опорний план аналізу та текстові зразки переважно інформативного характеру. На етапі перевірки студентам було запропоновано заповнити анонімну анкету, що містила набір оцінювальних запи­тань та тверджень. Отримані результати свідчать про те, що для студентів найбільш складним виявився матеріал, пов’язаний з термінологією та досягненнями вчених. Теоретичний курс був охарактеризований як корисний та актуальний, незважаючи на те, що більшість студентів не мають значного досвіду, а їхні уявлення про майбутню професійну перекладацьку діяльність дещо абстрактні. Респонденти також відзначили особли вості риторики лекцій, які варто покращити, й запропонували найбільш складні типи текстів, які вони хотіли б додати до програми курсу. Цікаво, що студентам особливо сподобався аналіз паралельних газетних текстів. Проведене опитування спонукало студентів до активного обговорення нового курсу з викладачем, підвищило рівень їхньої зацікавленості та професійної мотивації.

Посилання

1. Allen M. The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods. 2017. Vol. 1. URL: https://books.google. com.ua/books?id=4GFCDgAAQBAJ&pg=PA1754&lpg=PA 1754&dq=Mike+Allen+Textual+analysis&source=bl&ots=F eJrcdJipH&sig=ACfU3U3xzKHlj5Uqto9nVJ4eAerqPIRWQ &hl=ru&sa=&ved=2aUKEwi9kOf_6LThAhVxoosKHRHgBu 8Q6AEwAnoECAgQAQ#v=onpage&q=Mike%20Allen%20 Textual%20analysis&f=false. (Last accessed 25.04.2019).
2. Arntz R.“Interlingualer Fachsprachenvergleich und Übersetzen” In M. Snell Hornby, F. Pӧchhaker, and K. Kaindl (eds), Translation Studies, An Interdiscipline. 1992. Amsterdam: Benjamins. P. 235–246.
3. Bell R.T. Translation and Translating: Theory and Practice. 1991. London/New York : Longman. 298 p.
4. Canzhong Wu. Discourse and Text Analysis for Translators and Interpreters. 2017. URL: http://handbook.mq.edu.au/2017/ Units/PGUnit/TRAN880. (Last accessed 20.04.2019).
5. Careless B.J. Rediscovering Text Analysis in Translator Training and Further Training – a Macro-Textual and Micro- Textual Approach. 2014. P. 396–404. URL: https:// www. academia.edu/11315998/Rediscovering
6. _Text_Analysis_in_Translator_Training_and_Further_ Training_a_Macro-Textual_and_Micro-Textual_Approach. (Last accessed 20.04.2019).
7. Catford J.C. A Linguistic Theory of Translation. Oxford: OUP, 1965. 103 p.
8. Halliday M.A.K., McIntosh A. Patterns of Language: Papers in General, Descriptive and Applied Linguistics. London: Longmans, 1966. 199 p.
9. Halliday M.A.K. and Hasan R. Cohesion in English. London, 1976. Longman. 374 p.
10. House J. “How do we know when a translation is good?”, in Steiner, E. & C. Yallop. 2001. P. 127–160.
11. Kim M. Text Analysis for Translation. 2017. URL: https:// hal.arts.unsw.edu.au/media/HALFile/MODL5106_2017_ S1.pdf. (Last accessed 20.04.2019).
12. Коптілов В.В. Першотвір і переклад. Роздуми та спосте¬реження. Київ: Дніпро, 1972. 215 с.
13. Manfredi M. Translating Text and Context. Translation Studies and Systemic Functional Linguistics. Bologna : CeSLiC, 2008. 97 p.
14. Mastnà E. The nature of scientific and technical texts from the viewpoint of translation studies. Tomas Bata University in Zlìn, 2010. 73 p.
15. Munday J. Introducing Translation Studies. Routledge, 2001. 222 p.
16. Newmark P. A Textbook of Translation. Prentice Hall, 1988. 292 p.
17. Nida E. Toward a Science of Translating. Leiden : E.J. Brill. Netherlands, 1964. 331 p.
18. Nord C. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam/New York, NY : Rodopi, 1991. 250 p.
19. Nord C. Translating as a Purposeful Activity. Manchester : St. Jerome, 1997. 154 p.
20. RTU. Course “Modern Methods of Text Analysis”. 2017. URL: https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_via605_ teksta_analizes_modernas_metodes.pdf. (Last accessed 20.04.2019).
21. Schäffner Ch. Text Analysis for Translation. 2011. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour ce=web&cd=5&ved=2ahUKEwjajJya9eHhAhXBo4sKHS8 4A3cQFjAEegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aston. ac.uk%2FEasySiteWeb%2FGatewayLink.aspx%3FalId% 3D100805&usg=AOvVaw0yVSpdRXwFhUvw94lpHMKf. (Last accessed 20.04.2019).
22. Шмігер Т.В. До питання перекладознавчого аналізу: історія та методологія. Харків: Видавничий центр “ХАІ”, 2003. С. 199–201.
23. Trosborg A. Analysing professional genres. John Benjamins Publishing, 2000. 272 p.
24. Wallace C. Critical literacy awareness in the EFL classroom. In Fairclough N. (Ed.), Critical language awareness. London and New York : Longman, 1992. P. 59–93.
25. Wallace C. Critical reading in language education. New York : Palgrave Macmillan, 2003. 217 p. DOI: 10.1057/9780230514447. (Last accessed 20.04.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
208-213