РЕАЛЬНІ ТА ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ У ПЕРЕКЛАДІ

  • Ірина Євгенівна Фролова
  • Магда Хуссейн Кабірі
  • Дмитро Миколайович Котляров
Ключові слова: переклад, реалія, методи відтворення, літературні твори детективного жанру

Анотація

У статті увагу зосереджено на аналізі перекладу реалій літературних творів детективного жанру А. Крісті. Зокрема, досліджено англо-український та англо-російський переклад реалій. Матеріалом дослідження слугували реалії з двох детективних романів А. Крісті (“A Murder is Announced”, “And Then There Were None”) та їхні еквіваленти із сімох перекладів цих романів українською й російською мовами, здійснених різними перекладачами. Романи А. Крісті є прикладами класичних літературних творів детективного жанру. Будучи написаними в першій половині ХХ ст., вони рясніють реаліями тогочасної Британії, за рахунок чого створюється багате специфічне культурне тло. У цьому дослідженні реалію розуміємо як об’єкт, явище чи подію, сформовану в певній культурі, та відповідну мовну одиницю – його/її назву. У перекладознавчих студіях є різні класифікації способів відтворення реалій. З огляду на «культурний поворот» як сучасний перекладацький підхід можна виокремити два методи відтворення реалій: 1) передачу змісту реалії найбільш повно й точно; 2) відтворення її культурного колориту. Упровадження обох методів дає в результаті адекватний переклад. У досліджених перекладах таких прикладів багато, проте є й інші: у низці випадків зміст реалії передано з певними втратами (або взагалі він є незрозумілим), в інших прикладах культурний колорит або взагалі втрачено, або чітко не передано. Можлива оптимізація відтворення реалій, на наше переконання, полягає в більш продуктивному використанні параперекладу, а саме виносок, які в досліджених перекладах трапляються оказіонально.

Посилання

1. Андрєєва В., Фролова І. Особливості англо-українського перекладу стилістично знижених лексичних одиниць (на матеріалі перекладів роману «Над прірвою у житі»). In Statu Nascedi: теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей. Харків : НТМТ, 2015. Вип. 16. С. 8–14.
2. Богданов В. Речевое общение: прагматические и семантические аспекты. Львов : ЛГУ, 1990. 88 с.
3. Вайсбурд М. Реалии как элемент страноведения. Русский язык за рубежом. 1972. № 3. С. 98–100.
4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Москва : Международные отношения, 1980. 341 с.
5. Зорівчак Р. Реалія і переклад: на матеріалі англомовних перекладів української прози. Львів : ЛНУ, 1989. 215 с.
6. Лотман Ю. В точке поворота. А. Блок и русский постсимволизм : тезисы докладов научной конференции, г. Таллинн, 22–24 марта 1991 г. Таллинн, 1991. С. 9–14.
7. Рецкер Я. Пособие по переводу с английского языка на русский язык. Москва : Просвещение, 1982. 159 с.
8. Симонс Дж. Из книги «Кровавое убийство». Как сделать детектив / сост. А. Строев. Москва : Радуга, 1990. С. 225–246.
9. Bassnett S., Lefevere A. Translation, History and Culture. London : Printer Publishers, 1990. 133 р.
10. Coroner’s jury. Encyclopedia Britannica. URL: https:// www.britannica.com/topic/coroners-jury (дата звернення: 18.10.2018).
11. Johnson B. Priests’ holes. Historic UK. URL: https://www. historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Priests- Holes/ (дата звернення: 18.10.2018).
12. Porter’s Chair. Wikipedia, the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Porter%27s_chair (дата звернення: 18.10.2018).
13. Scotland Yard. Encyclopedia Britannica. URL: https://www. britannica.com/topic/Scotland-Yard#ref96079 (дата звер-нення: 18.10.2018).
14. Sheraton’s Th. Classical Revival Furniture Designs. URL: https://books.google.com.ua/books/about/ T h o m a s _ S h e r a t o n _ s _ C l a s s i c a l _ R e v i v a l _ F u r n . html?id=oH3WBSHc628C&redir_esc=y (дата звернення: 18.10.2018).
15. Van Dine S. Twenty rules for writing detective stories. URL: http://www.thrillingdetective.com/trivia/triv288.html (дата звернення 18.10.2018).
16. Yan C., Huang J. The Cultural Turn in Translation Studies. Open Journal of Modern Linguistics. 2014. № 4. P. 487– 494. URL: http://dx.doi.org/10.4236/ojml.2014.44041 (дата звернення: 18.10.2018).
17. Yard. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary. cambridge.org/dictionary/english/yard (дата звернення: 18.10.2018).
18. Yard Measure. The Free Dictionary. URL: https://www. thefreedictionary.com/yard+measure (дата звернення: 18.10.2018).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
235-241