КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНОЇ СПЕЦИФІКИ ПЕРЕКЛАДУ ДИТЯЧОГО ФЕНТЕЗІ: ДОПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ЕТАП

  • Оксана Миколаївна Шапошник
Ключові слова: дитяча література, хронотопний контекст, персонажний контекст, лексико-семантичний контекст, наукова фантастика, реалії, квазіреалії, англомовна лінгвокультура, східнослов’янська лінгвокультура, адаптація

Анотація

Дослідження жанрово-стилістичної специфіки перекладу сучасного англомовного дитячого фентезі українською мовою потребує опрацювання комплексної методики дослідження. Запропонована комплексна методика передбачає два етапи: доперекладознавчий та перекладознавчий етапи дослідження. У науково-практичній статті висвітлюються особливості здійснення доперекладознавчого етапу дослідження з виокремленням та детальним вивченням методів, застосування яких забезпечує ефективне використання даної комплексної методики.

Мета статті – висвітлити особливості здійснення доперекладознавчого етапу в дослідженні жанровостилістичної специфіки перекладу текстів фентезі. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати завдання: визначити алгоритм здійснення доперекладознавчого етапу в складі комплексної методики дослідження; виокремити методи і принципи дослідження жанрово-стилістичної специфіки перекладу текстів сучасного англомовного фентезі українською мовою; встановити особливості застосування кожного із загальнонаукових та лінгвістичних методів аналізу в складі комплексної методики дослідження.

Методика дослідження жанрово-стилістичної специфіки перекладу фентезі має комплексний характер, який полягає у використанні як загальнонаукових методів, так і перекладознавчих та лінгвістичних. До загальнонаукових методів, які застосовуються на першому доперекладозначому етапі дослідження, належать індукція й дедукція. Серед перекладознавчих і лінгвістичних методів використовуються контрастивний, компаративний, дефінітивний, диференційний, дистрибутивний і контекстуальний методи аналізу.

Результатом розвідки постає розробка доперекладознавчого етапу комплексної методики дослідження, що своєю чергою слугує виокремленню інваріантних жанрових ознак фентезі в англомовній та східнослов’янській лінгвокультурних традиціях, встановленню відмінностей фентезі від суміжних жанрів. Визначення цих особливостей є надзвичайно важливим в аспекті перекладу та забезпечує адекватне відтворення текстів дитячого фентезі зі збереженням жанрового інваріанту.

Доходимо також висновку, що завдяки застосуванню низки методів на доперекладознавчому етапі дослідження стало можливим виокремлення інваріантних жанрових елементів фентезі та частково наукової фантастики, а також особливостей їх передачі в перекладі на різних рівнях тексту.

Посилання

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. Москва : Либриком, 2011. 144 с. URL: http:// classes.ru/grammar/128.Arnold-research/html/topic.html (дата звернення: 25.02.2019).
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Москва : Советская энциклопедия, 2004. 608 с.
3. Безрукова Е.И. Функции дефиниций в тексте. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2010. № 1(5). C. 46–49.
4. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. Москва : Флинта ; Наука, 2009. 520 с.
5. Вардзелашвили Ж. Компонентный анализ слова в теории вторичной номинации. Русский язык и литература в Азербайджане. 2000. № 4. С. 8–13.
6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Київ : Академія, 2006. 464 с.
7. Реформатский А.А. О сопоставительном методе. Реформатский А.А. Лингвистика и поэтика. Москва : Наука, 1987. С. 40–52.
8. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. Москва : Едиториал УРСС, 2002. 313 с.
9. Шарафутдинова Н.С. Теория и история лингвистической науки. Ульяновск : УлГТУ, 2006. 284 с.
10. Щерба Л.В. Что такое сравнительный метод в языкознании? Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике : в 2 т. Ленинград : ЛГУ, 1988. Т. 1. С. 104.
11. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. Москва : Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ:
1. Баклі М. Сестри Грімм. Книга 1: Казковий переполох / пер. з англ. О.М. Мокровольського. Київ : Махаон-Україна, 2008. 384 с.
2. Баклі М. Сестри Грімм. Книга 2: Таємниця Червоної Руки / пер. з англ. О.М. Мокровольського. Київ : Маха¬он-Україна, 2009. 352 с.
3. Колфер Й. Артеміс Фаул. Розум проти чарів : фантастичний роман / пер. з англ. О.М. Мокровольського. Київ : Школа, 2006. 320 с.
4. Колфер Й. Артеміс Фаул. Місія в Арктику : фантастичний роман / пер. з англ. О.М. Мокровольського. Київ : Школа, 2006. 320 с.
5. Buckley M. The sisters Grimm. Book 1: The fairy-tale detectives. New York : Amulet Books, 2005. 284 p.
6. Buckley M. The sisters Grimm. Book 2: The unusual suspects. New York : Amulet Books, 2006. 290 p.
7. Colfer E. Artemis Fowl. London : Puffin, 2002. 280 p.
8. Colfer E. Artemis Fowl. The Arctic Incident. New York : Miramax Books ; Hyperion Paperbacks for Children, 2003. 280 p.
9. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: http:// www.ldoceonline.com/ (дата звернення: 26.03.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
249-256