ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТИЧНИХ ЕВФЕМІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ДЕВІДА КЕМЕРОНА)

  • Юлія Олександрівна Швечкова
Ключові слова: евфемізм, політичний евфемізм, дискурс, політичний дискурс, комунікативні стратегії і тактики в політичному дискурсі

Анотація

У сучасному світі є велика кількість сфер суспільного життя, в яких володіння навичками ефективного спілкування й усвідомлене застосування прийомів комунікативного впливу є запорукою професійного успіху. Однією з них, безумовно, є політика. Статтю присвячено актуальній проблемі щодо ролі політичної комунікації як своєрідного соціально-інформаційного поля, яке є надпотужним та ефективним інструментом формування громадської думки населення. Прагнення уникати комунікативних конфліктів і невдач, не створювати у співрозмовника відчуття комунікативного дискомфорту, піклуватися про почуття та емоції інших, дотримуватися правил увічливості змушують мовця використовувати евфемістичні засоби вислову думки. У сучасних умовах дедалі більшого розвитку набувають найрізноманітніші способи та засоби евфемізації, які стосуються соціально значущих тем, сфери діяльності людини, її стосунків з іншими людьми, суспільством та владою. Одним із видів евфемізмів є політичні – ефективний інструмент для здійснення впливу на населення країни з боку політиків із метою досягнення певних цілей. Для проведення дослідження проаналізовано 10 промов Девіда Кемерона в період із 2010 р. до 2016 р., в яких виявлено 100 евфемізмів. Метою статті є визначення особливостей відтворення політичних евфемізмів Девіда Кемерона українською мовою. Наукова новизна полягає в комплексному дослідженні політичних евфемізмів, виявлених у політичних промовах Девіда Кемерона, з урахуванням лінгвопрагматичного аспекту. Практична цінність статті полягає в тому, що матеріали роботи можна використовувати в спеціальних дослідженнях, присвячених евфемізмам як мовному явищу в аспекті перекладу, та під час розроблення рекомендацій із перекладу. Результати дослідження можна використовувати в таких курсах, як «Переклад в аспекті наукового дослідження», «Практика перекладу». Матеріали і положення статті може бути використано у викладанні лексикології, лінгвістичного аналізу художнього тексту, порівняльної стилістики англійської й української мов. Перспективи подальших досліджень убачаються у визначенні гендерних особливостей відтворення політичних евфемізмів у перекладі українською мовою та з’ясуванні нюансів щодо відтво рення комунікативних стратегій вирішення конфлікту в політичному дискурсі українською мовою і встановленні залежності вибору комунікативних стратегій у конфліктних ситуаціях від рівня комунікативної культури та гендерної приналежності.

Посилання

1. Артюшкина Л.В. Семантический аспект эвфемистической лексики в современном английском языке : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 ; Московский педагогический гос. ун-т. Москва, 2002. 18 с.
2. Баскова Ю.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ (на материале русского и английского языков) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.19 «Теория языка» ; Кубанский гос. ун-т. Краснодар, 2006. 16 с.
3. Босчаева Н.Ц., Кащеева М.А. Функциональная семантика контекстуальных эвфемизмов. Проблемы функциональной семантики. 1993. № 23. С. 34–41.
4. Великорода В.Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Львів,
2008. 19 с.
5. Великорода В.Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Львів, 2008. 232 с.
6. Грогодза І.Ю. Функції евфемізмів у сучасному політичному дискурсі (на прикладі політичних промов Барака Обами). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 14(273). Ч. 3. С. 27–33.
7. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : навчально-методичний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2004. 240 с.
8. Кузьмин П.В. Дискурс как способ политической деятельности. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Философия». 2006. Т. 19(58). № 2. С. 222–227.
9. Переверзев Е.В., Кожемякин Е.А. Политический дискурс: многопараметральная модель. Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2008. № 2. С. 74–79.
10. Темирбаева Е.К. Эвфемизмы в языке политики и в художественной литературе. Слово в словаре и тексте / ред. Ю.И. Суслова. Москва : Изд-во МГУ, 1991. С. 13–21.
11. Українська мова: енциклопедія / ред. : М.В. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. Київ : Українська енциклопедія, 2004. 824 с.
12. Януш О.Б. Евфемізми і мовна естетика. Культура слова. 1997. № 50. С. 88–92. URL: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine50-22.pdf (дата звернення: 20.02.2019).

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
13. ABBYY Lingvo Live. URL: https://www.lingvolive.com(дата звернення: 20.02.2019).
14. Cameron D. After Brexit Vote Speech. June 25, 2016. URL: https://www.nytimes.com/2016/06/25/world/europe/david-cameron-speech-transcript.html (дата звернення: 20.02.2019).
15. Cameron D. Extremism speech. July, 2015. URL: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-cameronextremism-speech-read-the-transcript-in-full-10401948.html (дата звернення: 16.02.2019).
16. Cameron D. Farewell speech. July, 2016. URL: https://blogs.spectator.co.uk/2016/07/david-camerons-finalspeech-downing-street (дата звернення: 12.02.2019).
17. Cameron D. PMʼs speech on the UKʼs strength and security in the EU. May, 2016. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-the-uks-strengthand-security-in-the-eu-9-may-2016 (дата звернення: 11.01.2019).
18. Cameron D. Prime Ministerʼs speech on Europe. November 10, 2015. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-speech-on-europe (дата звернення: 15.01.2019).
19. Cameron D. Russian troops storm another Ukrainian military base. March, 2014. URL: https://www.express.co.uk/news/world/466543/Russian-troops-storm-another-Ukrainian-military-base (дата звернення: 17.04.2019).
20. Cameron D. Speech at Tory Conference. October 7, 2015. URL: https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2015/oct/07/david-cameron-speech-at-toryconference-what-he-said-and-what-he-meant (дата звернення: 18.03.2019).
21. Cameron D. Speech on immigration to party members. April 12, 2011. URL: https://www.newstatesman.com/2011/04/immigration-british-visas-work (дата звернення: 25.02.2019).
22. Cameron D. Speech: UK and the EU. January, 2013. URL: http://www.bbc.com/news/uk-politics-21160684 (дата звернення: 15.03.2019).
23. Cameron D. Victory speech. May 12, 2010. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/david-cameronsspeech-outside-10-downing-street-as-prime-minister (дата звернення: 10.03.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
256-263