ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ «МІЖЕТНІЧНИЙ ПОЛІЛОГ» У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

  • Ірина Василівна Грищенко
Ключові слова: мовна тріада, міжкультурна комунікація, міжкультурний медіатор, інтолерантність, когнітивні потреби

Анотація

Дослідження присвячене розгляду принципу еволюції концепту «міжетнічний полілог» у процесі вивчення української мови як іноземної через етнокультурну тріаду Чужий – Інакший – Свій. Актуальність заявленої теми зумовлена інтенсифікацією процесу освітньої міграції.

Попри тривалий період вживання терміна «міжетнічний полілог» у науці, питання інтерпретації цього кон­цепту в процесі викладання та вивчення української мови як іноземної нині належить до малодосліджених проблем сучасної наукової думки.

Термін «полілог» дуже популярний, проте однозначного трактування цього поняття нині не існує. У процесі викладання іноземної мови послуговуються цим терміном для позначення або розрізнення виду аудиторної роботи за кількістю учасників. Проте проведені дослідження дозволяють стверджувати, що саме поняття полілогу має значення комунікативного процесу, під час якого його учасники обмінюються інформацією, а потім передають її вже крізь призму власного досвіду, інтелектуального і культурного рівня. Концепт «міжетнічний полілог» пропонуємо тлумачити як процес отримання, сприйняття та подальшої репрезентації комунікантом іноетнічної інформації з позиції власної етнокультури. Методика викладання української мови як іноземної нині належить до молодих наукових напрямів, проте має свої здобутки. Збільшення кількості абітурієнтів та студентів із країн Близького Сходу, Азії, Африки, Індії та ін. позитивно впливає на розроблення новітніх підходів освоєння української мови як іноземної.

Для побудови адекватної міжкультурної комунікації в новій країні абітурієнту доводиться освоювати чужу мову. Знання української мови дає можливість отримувати необхідну інформацію на побутові, освітні, професійні та культурні теми. Перебування в одному колективі представників різних етносів ускладнює процес міжкультурної комунікації, побудови міжетнічного полілогу. Проте це відкриває нові можливості для знайомства з більшою кількістю нових культур, що значно розширює задоволення когнітивних потреб студентської молоді.

Посилання

1. Богданова Т. Комунікативний підхід у викладанні англійської мови студентам-іноземцям. Молодий вчений. 2016. № 9(36). С. 212–215. URL: http://molodyvcheny. in.ua/files/journal/2016/9/88.pdf (дата звернення: 10.10.2016).
2. Грищенко І. Дослідження міжетнічного полілогу у народній прозі України: теоретичний аспект. Мова. Свідомість. Концепт. Мелітополь, 2012. Вип. 2. С. 133–136.
3. Грищенко І. Міжкультурна медіація у процесі вивчення української мови студентами-іноземцями. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2017. Вип. 13. С. 9–14. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ ufl.2018.13.1974 (дата звернення: 20.03.2019).
4. Грищенко І. Формування вторинної мовної особистості у процесі вивчення української мови як іноземної. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2018. № 31. С. 26–28. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v31/ part_1/9.pdf (дата звернення: 20.03.2019).
5. Иванова Е. Полилог как трансформация диалога в современном обществе : автореф. дисс. … канд. филос. Наук : 09.00.01. Томск, 2009. 24 с.
6. Неклюдов С. Фольклор: типологический и коммуникативный аспекты. Традиционная культура. 2002. № 3. С. 3–7. URL http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov67. htm (дата обращения: 20.03.2019).
7. Нипадимка А. Роль педагогічного спілкування в формуванні міжкультурної комунікації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного інституту. Серія «Філологія». 2017. № 3. Т. 2. С. 158–160. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v30/ part_2/46.pdf (дата звернення: 20.03.2019).
8. Пахомова Т., Сенченко Я. Формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів в умовах лінгвосоціокультурного підходу. Вісник Дні¬пропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2013. № 1(5). С. 59–64. URL: http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/ Files/2013/articles/10.pdf (дата звернення: 20.03.2019).
9. Ходос Б. Полілог на уроках англійської мови як засіб реалізації комунікативного підходу до навчання. Рідна школа. 2010. № 4–5. С. 55–58. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/rsh_2010_4-5_22 (дата звернення: 20.03.2019).
10. Wimmer F. Intercultural Polylogues in Philosophy. Postprint. Kulturen. Streit – Analyse – Dialog. Cultures. Conflict – Analysis – Dialogue / Ch. Kanzian, E. Runggaldier (Hg.). Frankfurt am Main : Ontos Verlag, 2007 (= Akten des 29. Internationalen Wittgenstein Symposium). S. 329–334. URL: https://www.academia.edu/6144384/Intercultural_ Polylogues_in_Philosophy_2006_Postprint (дата звернення: 20.03.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
281-285