НЕОФІЦІЙНІ ОЙКОНІМИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

  • Лариса Анатоліївна Ковбасюк
Ключові слова: ойконім, композита, перифраз, міжкультурна комунікація, переклад, німецька мова

Анотація

Метою статті є висвітлення структурно-семантичних ознак неофіційних ойконімів сучасної німецької мови, що використовуються у міжкультурній комунікації, та способів і прийомів їхнього перекладу.

Методами та прийомами аналізу є: метод суцільної вибірки та текстологічний аналіз для відбору одиниць, описовий метод для інвентаризації та систематизації одиниць аналізу, порівняльно-історичний метод для виявлення спільних та відмінних рис ойконімів, прийоми структурного та семантичного аналізу для встановлення структурного типу та семантичного значення одиниць дослідження, а також елементи кількісних підрахунків.

Результати. Неофіційні географічні назви німецьких міст, містечок та селищ є вагомою частиною топо­німіки сучасної ФРН. Вони вживаються у повсякденні, на сторінках газет, журналів, у туристичних путівниках, на знаках при в’їзді до міста тощо. Неофіційні ойконіми поділяються на: 1) композити з прямим значенням; 2) композити з метафоричним значенням; 3) перифрази з різною структурою. Особливий інтерес викликають контамінації та ойконіми з кольороназвою. Неофіційні ойконіми є етноспецифічними елементами топоніміки ФРН, використання яких відображає не лише географічну назву, а і її конотації, тобто національне, культурне та історичне забарвлення, що готує труднощі як для утримувача інформації, так і для перекладача. Основними перекладацькими прийомами передачі ойконімів є: 1) калькування (поєднане з транскрипцією / транслітерацією та переставленням компонентів) й 2) дескриптивна перифраза.

Висновки. Проведене дослідження німецьких неофіційних ойконімів показало, що ці одиниці є невіддільною частиною топонімічного простору німецької мови. Вони мають різну структуру, утворюються шляхом словотвору (словоскладання, контамінація), вторинної номінації (перифраз), використовуючись у повсякденному житті, у туристичних путівниках тощо з метою привернення уваги до певної події, краєзнавчої чи історичної пам’ятки тощо. Правильна передача ойконімів сприяє розумінню усієї конотативної інформації, що сприяє успішній міжкультурній комунікації.

Посилання

1. Абросимова О.В. Особливості передачі топонімів в текстах метакультурної комунікації (на матеріалі країнознавчого довідника „Tatsachen ǜber Deutschland“ та його перекладу «Німеччина у фактах»). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». 2014. № 1125. С. 75–80.
2. Головіна Н.Б. Топоніміка німецьких колоній у Південній Бессарабії (1814/1940): лінгвокультурологія ойконімів. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». 2014. № 2. С. 29–35.
3. Горбаневский М.В. В мире имен и названий. Москва : Знание, 1989. 208 с.
4. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів : Видавництво при Львівському університеті, 1989. 216 с.
5. Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація. Київ : Академія, 2012. 288 c.
6. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. 2-е изд. Москва : Наука, 1988. 192 с.
7. Фірсова Ю.А. Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2002. 194 c.
8. Hess-Lüttich E.W.B. Interkulturelle Kommunikation. Aneignung und Austausch kultureller Fremderfahrung. Wozu Noch Germanistik? / eds. : J. Förster, E. Neuland, G. Rupp. Stuttgart : Metzler, 1989. S. 176–192.
9. Onomastik. Namen und Namenforschung. URL: https://www.onomastik.com (дата звернення: 22.04.2019).
10. Ortsnamen. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/ Ortsname#Bei-_und_Spitznamen (дата звернення: 23.04.2019).
11. Tatsachen über Deutschland. Frankfurt am Main : Societas- Verlag, 2018. 180 S.
12. Zeit Online. URL: https://www.zeit.de/index (дата звернення: 27.04.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
291-296