СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКИХ В

  • Ірина Вікторівна Пірожкова
Ключові слова: компетентнісний підхід, комунікативна компетенція, професійно орієнтоване навчання, професійна освіта, достатній рівень освіченості

Анотація

Стаття присвячена пріоритетності компетентнісного підходу як соціально-комунікаційного аспекту формування професійної міжкультурної комунікації у майбутніх фахівців морських ВНЗ у світлі проблеми формування комунікативних умінь іноземної мови у сучасних судномеханіків та електромеханіків у галузі морської освіти. Досягненню взаєморозуміння в процесі міжкультурної комунікації сприяє міжкультурна компетенція. Міжкультурна компетенція – це здатність здійснювати спілкування іноземною мовою з урахуванням різниці культур і стереотипів мислення.

Вивчення проблем міжкультурної комунікації передбачає знайомство з такими явищами і поняттями: принципами комунікації, основними функціями культури, впливом культури на сприйняття і комунікацію в її різних сферах і видах, параметрами для опису впливу культури на людську діяльність і розвиток суспільства у контексті вивчення професійної лексики. Ця стаття розглядає проблеми формування міжкультурної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови. У ній порушено низку питань, пов’язаних з формуванням міжкультурної компетенції в процесі навчання іншомовного спілкування з урахуванням культурних і ментальних відмінностей носіїв мови, що є необхідною умовою для успішного діалогу культур. Вивчення іноземної мови, що є обов’язковим компонентом професійної підготовки майбутніх фахівців у морській технічній сфері (механіків, електриків), також відбувається на основі компе­тентнісного підходу з певною орієнтацією на міжкультурну (та можна додати полікультурну) комунікацію. Автор визначає міжкультурні комунікації, сформовані у курсантів морського інституту в процесі вивчення англійської мови. Необхідність володіння англійською мовою фахівцями морських професій (суднові механіки та суднові електрики) на рівні компетентного користувача – факт незаперечний. Від рівня володіння англійською мовою залежить успішність роботи суднового механіка (суднового електрика), його кар’єрне зростання, забезпечення безпеки мореплавання. Процес навчання має бути спрямований на активізацію творчих можливостей і задоволення запитів особистості.

Володіння морською англійською мовою зумовлене окремим рядком у конвенційних документах, що регламентують підготовку кадрів морських спеціальностей.

Основною метою професійної освіти в морському ВНЗ є підготовка морського фахівця, що має достатній рівень освіченості, щоб у результаті застосування такої освіченості на практиці бути конкурентоспроможним на ринку праці, компетентним, відповідальним, з вільним володінням своєю професією, готовим до постійного професійного зростання.

Посилання

1. Вербицкий А.А. Проблемные точки реализации компетентностного подхода. Вестник Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова. Серия «Педагогика и психология». 2012. № 2. С. 52–60.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Интернет-журнал «Эйдос». 2006. 5 мая. URL: http://www.eidos.ru/journal/2006/0505. htm (дата обращения: 02.04.2019).
3. Тенищева В.Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции : дисс. … докт. пед. наук : 13.00.01. Москва, 2008. 375 с.
4. Окунева Л.И., Загузова В.В. English for Marine Engineering Cadets (Английский язык для курсантов-судомехаников) : учебное пособие по дисциплине «Английский язык» для курсантов специальности 180403.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок». Мурманск, 2012. 112 с.
5. Дейнего Ю.Г. Судовой механик: технический минимум. Москва : Моркнига, 2008. 304 с.
6. Navigation English : учебное пособие. В 2 ч. / Н.А. Ивасюк и др. ; под общ. ред. Н.А. Ивасюк. Одесса : Феникс, 2016. Ч. 1. 160 с.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
322-325