ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  • Юлія Олександрівна Сердюченко
Ключові слова: інтерактив, інтерактивне навчання, інтеракція, інтерактивні технології, суб’єкт суб’єктний принцип, діалогічне мовлення

Анотація

У статті розглядається використання інтерактивних технологій навчання іншомовного діалогічного мовлення старшокласників середньої загальноосвітньої школи. Об’єкт дослідження – діалогічне мовлення у навчанні старшокласників, а предмет – застосування інтерактивних технологій у навчанні іншомовного діалогічного мовлення старшокласників. Метою цієї статті є розгляд та обґрунтування ефективності використання інтерактивних технологій у навчанні старшокласників середньої загальноосвітньої школи іншомовного діалогічного мовлення. Інтерактивне навчання – вид діяльності, що передбачає взаємодію учня з навчальним середовищем, слугує джерелом засвоюваного ним досвіду, іншими словами, це співпраця суб’єктів педагогічної взаємодії. За такої форми навчання в центрі навчального процесу знаходяться учень, його мотиви, цілі та неповторний психологічний склад, тобто учень як особистість. Вчитель встановлює навчальну мету уроку й організовує, направляє інтереси учня, рівень його знань і вмінь, тобто реалізує суб’єкт суб’єктний принцип навчання. Використання інтерактивних технологій навчання є сприятливим підґрунтям для формування іншомовних комунікативних, зокрема діалогічних, навичок та вмінь учнів, адже таке навчання формує три основних групи вмінь: комунікативні (вміння ясно і чітко висловлювати свою думку, обґрунтовувати, наводити аргументи, аналізувати інші думки); сприйняття (вміння слухати і правильно сприймати інформацію, розуміти настрій та емоційний стан співбесідника, мислити та обмірковувати інформацію); інтерактивні (висловлювати думки, обмірковувати та обговорювати інформацію, вести бесіду із запитаннями та формулюванням вимог тощо). З метою полегшення навчання під час застосування інтерактивних технологій вчені-педагоги пропонують та прийоми: інформаційні інтерактивні прийоми (діалогічна взаємодія учнів, за якої відбувається обмін матеріальними чи духовними цінностями); пізнавальні інтерактивні прийоми (взаємодія учнів із метою отримання нових знань, інформації, наприклад, рольова гра «Мозковий штурм»); мотиваційні інтерактивні прийоми (діалогічна взаємодія учнів, де вони самі визначають способи групової діяльності та самих себе); регулятивні інтерактивні прийоми (учні встановлюють певні правила своєї діалогічної взаємодії) тощо. Застосування у навчальному процесі з іноземної мови таких прийомів, як, наприклад, «Круглий стіл», «Ток шоу», «Метаплан», «Дебати» тощо, не тільки робить урок цікавим, а і залучає учнів до активного спілкування та взаємодії з іншими учнями, спонукає до вирішення проблемних питань та пошуку необхідної інформації.

Посилання

1. Кашлев С.С. Технология интерактивного обучения. Минск : Беларусский верасень, 2005. 196 с.
2. Липчанко-Ковачико О.В. Підготовка майбутніх бакалаврів-філологів до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Нац. університет водного господарства та природокористування. Рівне, 2016. 300 с.
3. Мельник В.В. Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації. Управління школою. 2006. № 13. С. 15–34.
4. Миркович І.Л. Інтегроване навчання англійського діалогічного мовлення учнів 4-х класів на основі драматизації автентичних казок : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. Одеса, 2017. 325 с.
5. НПІМ: Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл за поглибленим вивченням іноземних мов (10–11 класи). Київ, 2017. 72 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20 serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf (дата звернення: 28.04.2019).
6. Наход С.А. Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2014. № 12. С. 23–29.
7. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 2007. 144 с.
8. Пометун О.І., Піроженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ : А.С.К., 2004. 192 с.
9. Редько В.Г. Інтерактивні технології навчання іноземної мови. Рідна мова. 2011. № 8–9. С. 28–36.
10. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. Москва : Астраль ; АСТ ; Хранитель, 2000. 746 с.
11. Charles D., Kusanagi Y. Using drama to motivate EFL students: Building classroom communities and student identities. Journal of Asian Language Teaching. Tokyo : JALT, 2007. P. 606–613.
12. Kuzmenko A.O., Serdyuchenko Yu.O. Language teaching and forming of oral communication skills through role play. Philological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium : Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, 2018. P. 207–226.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
335-339