ЛЕКСИЧНІ СТРУКТУРИ БРИТАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ

  • Іван Антонович Бехта
  • Ірина Ігорівна Шайнер
Ключові слова: лексико-семантичний простір, лексичні структури, постмодернізм, прагмастилістика, позалінгвальний контекст

Анотація

Статтю присвячено визначенню лексико-семантичних і прагмастилістичних особливостей лексичних структур у британських художніх прозових текстах на військову тематику початку ХХІ століття. Наукова новизна дослідження полягає у вивченні семантичних і прагмастилістичних параметрів лексичних структур, що репрезентують тему війни, у британських художніх текстах на військову тематику 2000–2017 років з позицій прагмастилістичної та прагмадискурсної парадигм, зокрема в дослідженні лексико-семантичного простору у трьох напрямах його розгортання: семантичному, тематичному й асоціативному; з’ясуванні тенденцій функціонування лексичних структур і стратегій, обраних авторами для передачі актуальної теми війни в художніх текстах сучасності.

Лексико-семантичний простір – це складна система лексичних одиниць, що об’єднуються в мікросистеми (поля, групи, підгрупи тощо) на основі спільної тематики та концептуального значення й репрезентують певну понятійну сферу. Від обраних автором лексичних одиниць залежить інтерпретація художнього тексту та його загальний вплив на читача. Виокремлення лексико-семантичних, лексико-тематичних і лексико-асоціативних груп і полів уможливило проведення детального аналізу функційної репрезентації лексичних структур у канві художнього тексту на глибинному й поверхневому рівнях, моделювання ядерних і периферійних інформаційних блоків лексико-семантичного простору художнього тексту.

У дослідженні фокус уваги зосереджено на текстотвірній лексиці та лексичних структурах сучасного британського художнього прозового тексту на військову тематику з урахуванням лінгвальних і позалінгвальних чинників, що впливають на їх використання автором. Від ретельно підібраних автором лексичних одиниць залежить інтерпретація художнього тексту й загальний вплив твору на читача. Тож детальне вивчення лексико-стилістичних особливостей і прагматичної спрямованості художнього прозового тексту з урахуванням позалінгвального контексту доцільно проводити з позицій прагмастилістики. Прагмастилістика ґрунтується на діяльнісному підході до вивчення стилістичних особливостей лексичних одиниць і структур, а також їх прагматичного спрямування на реципієнта з урахуванням позамовних чинників, інтегруючи методи стилістики та прагматики. Усі лексичні структури в досліджуваних художніх текстах обрані авторами з особливою метою: створення певної атмосфери та здійснення задуманого впливу на читача. На авторські інтенції неминуче впливає соціальний, позалінгвальний контекст. Це яскраво виражено у творах з елементами військової тематики, адже її мікровкраплення часто проникають і у твори іншої тематики й інших жанрів. Прагмастилістичний підхід дає змогу глибше зануритися в художній дискурс, ураховуючи весь контекст і позамовні чинники, що відкриває нові перспективи в подальшому дослідженні сучасних британських художніх прозових текстів на військову тематику.

 

Посилання

1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика : учебник, практикум. 3-е изд., испр. Москва : Флинта : Наука, 2005. 496 с.
2. Безугла Л.Р. До питання розмежування прагматики, стилістики та прагмастилістики. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iмені В.Н. Каразiна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». 2014. Вип. 77. № 1102. С. 6–11.
3. Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі : монографія. Київ : Грамота, 2004. 304 с.
4. Ємець О.В. Засоби прагматичної стилістики і проблеми перекладу. Наукові записки НДУ імені М. Гоголя. 2014. Кн. 3. С. 67–70.
5. Качак Т. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва. Українська література в загальноосвітній школі. 2015. № 3. С. 22–24.
6. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Вінниця : Нова Книга, 2004. 272 с.
7. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика. Москва, 2003. 397 с.
8. Лотман Ю.М. Об искусстве: структура художественного текста. Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
9. Межжеріна Г.В. Структурна організація семантичних одиниць (поле – лексико-семантична група – слово). Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Київ, 2002. Вип. 5. С. 114−126.
10. Пихтовникова Л.С. Прагмастилистика дискурса в свете лингвосинергетической парадигмы. Когниция, коммуникация, дискурс. Харків, 2016. № 13. С. 114–130.
11. Barlow A. The Great War in British Literature: Cambridge Contexts in Literature. Cambridge, 2000. 130 p.
12. Bergonzi B. Wartime and Aftermath: English Literature and the Background 1939–60. Oxford, 1993. 230 p.
13. Black E. Pragmatic Stylistics. Edinburgh, 2006. 166 p.
14. Caink A. The Art of Repetition in Muriel Spark’s Telling. Pragmatic Literary Stylistics / ed. By S. Chapman, B. Clark. London, 2014. P. 16–35.
15. Cobley E. Postmodernist War Fiction : Findley’s The Wars. Canadian Literature. 1995. № 147. Р. 98–124.
16. Hart J. The Poetics of Otherness: War, Trauma and Literature. New York, 2015. 263 p.
17. Hewison R. Under Siege: Literary Life in London, 1939–45. Oxford, 1977. 219 p.
18. Hickey L. Stylistics, Pragmatics and Pragmastylistics. Revue belge de philologie et d’histoire. Langues et littératures modernes. 1993. T. 71. P. 573–586.
19. Ho Y. Corpus Stylistics in Principles and Practice. London, 2011. 254 p.
20. Hoey M. Textual Interaction: An Introduction to Written Discourse Analysis. London, New York : Routledge, 2001. 206 p.
21. Jeffries L. Opposition in Discourse: The Construction of Oppositional Meaning. London, 2014. 150 p.
22. Kaiter E. The War Novel, a Modernist and Postmodernist Representation Based on History and Fiction. Multicultural Representations. Literature and Discourse as Forms of Dialogue. 2016. P. 204–208.
23. Kirszner L.G., Mandell S.R. Fiction: Reading, Reacting, Writing. Orlando, 1993. 608 p.
24. Lindas J. Engaging with Postmodernism: An Examination of Literature and the Canon. Undergraduate Honors Theses, 2013. 423 p.
25. Piette A. Imagination at War: British Fiction and Poetry, 1939–1945. Paperback, 1995. 352 p.
26. Sarma G. The War Novel: Hemingway and After: thesis for the degree of Doctor of Philosopy. Shillong, 2001. 223 p.
27. Simon-Vandenbergen A.-M., Aijmer K. The Semantic Field of Modal Certainty: A Corpus-Based Study of English Adverbs. Berlin, 2008. 405 p.
28. Smith A.K. The Second Battlefield: Women, Modernism and the First World War. Manchester, 2000. 214 p.
29. Taylor D.J. After the War: The Novel and English Society Since 1945. London, 1993. 128 p.
30. Warner Ch. Literary Pragmatics and Stylistics. The Routledge Handbook of Stylistics / ed. By M. Burke. London ; New York : Routledge, 2014. P. 362–377.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
7-11