СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВОГО КОНЦЕПТУ ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ КАШРУТ В АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ КРІЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНОГО КОДУ

  • Юлія Михайлівна Нідзельська
Ключові слова: лінгвоконцепт, культурний код, лінгвоконцептологія, гастрономічна картина світу, менталітет

Анотація

У представленій статті розглянуто вербалізацію концепту єврейської культури КАШРУТ в англійській мові. Актуальність цієї статті зумовлена взаємодією мовних та концептуальних картин світу в складних умовах глобалізаційних процесів, важливістю подальшого вивчення мисленнєво-мовного утворення концепту, культурного коду як матеріально-духовного утворення, яке містить важливу інформацію про певну лінгвокультуру. У роботі підкреслено важливість антропологічної лінгвістики, лінгвоконцептології, яку вважають продовженням класичної структурної та функціональної семантики, яка збагачена даними суміжних дисциплін: культурології, когнітології, соціології. Концепт пояснено через дослідження трьох шарів: понятійного, образного, ціннісного. Метафори є важливими для реконструкції етнічних менталітетів. Було розглянуто такі сутності: лінгвоконцепт, гастрономічна картина світу, культурний код; запропоновано сучасну класифікацію кодів: соматичний, просторовий, часовий, предметний, біоморфний та духовний коди. Зазначено, що гастрономічний культурний код є кумуляцією матеріального досвіду, набутого окремою нацією в процесі її історичного формування, основу якого становить комплекс реалій, пов’язаних із продуктами харчування, процесом приготування їжі. Також було досліджено етимологічну основу концепту, його образне наповнення, зокрема через вживання епітетів та номінації kosher в атрибутивній функції, пояснення в англомовних словниках, що є реалізацією поняттєвого компонента концепту. У статті проаналізовано семантичні, лінгвокогнітивні та лінгвокультурологічні властивості цього концепту. Пильну увагу приділено функціонуванню концепту в англомовних анекдотах, а також представлено певні модифікації його первинного значення, поєднання єврейського та китайського складників у певних назвах. У роботі представлено розуміння менталітету як ширшого поняття порівняно з національним характером, підкреслено, що у різних культурах є системи табу. Єврейський гумор є особливим, гострим та іронічним. У єврейських анекдотах спостерігаємо не тільки несподіваний фінал, що є загальною особливістю жартів, але й те, що об’єктами перебільшення чи применшення стають етноспецифічні особливості.

Посилання

1. Воркачев С.Г. Ex pluribus unum: лингвокультурный концепт как синтезное образование. Вестник РУДН. Серия лингвистика, 2016. Т. 20. С. 17–30.
2. Голумбовська І. Сучасна українська лінгвоконцептологія: стан і перспективи розвитку. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2016. Вип. 10. С. 151–159.
3. Гудков Д.Б. Телесный код русской культуры. Москва : Гнозис, 2007. 288 с.
4. Ермакова Л.Р. Глюттоническая номинация в этнокультурном аспекте. URL: http://rusnauka.com/28_ PRNT_2011/Philologia/9_94631.doc. htm. (дата звернення: 23.05.2019).
5. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? Москва : Гнозис, 2003. 375 с.
6. Пасечник С.Є. Поняття «менталітет» у контексті лінгвокультурології. URL: http://lib.chmnu.edu.ua/pdf/ novitfilolog/12/87.pdf (дата звернення: 20. 07. 2019). =
7. Полюжин М. Поняття, концепт та його структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ ІІІ. Теоретичні засади лінгвістичних досліджень, 2015. С. 214–224.
8. Тєлкова О.В., Большаков Д.С. Гастрономічний код культури в іспаномовній картині світу. Молодий вчений, 2016. № 4. С. 419–423. URL: molodyvcheny.in.ua/ files/ journal/ 2016/4/102.pdf. (дата звернення: 20.06.2019).
9. Learning Teachers Guide. Bais Chabad, 1994. 297 p.
10. Merriam-Webster’s Online Dictionary. URL: http:// www.m-w.com/dictionary (дата звернення: 20.06.2019).
11. Nulman M. The Encyclopedia of the Sayings of the Jewish People. Northvale, New Jersey. Jerusalem : JASON ARONSON INC, 1997. 358 p.
12. Telushkin J. Jewish Humor. What the Best Jewish Jokes Say About the Jews. Perennial : An imprint of Harper Collins Publishers, 2002. 237 p.
13. The Free Dictionary by Farlex. URL: https://idioms. thefreedictionary.com/kosher (дата звернення: 23.05.2019).
14. Words in a sentence. com. URL: https://wordsinasentence. Com/kosher-in-a-sentence (дата звернення: 3.06.2019).
15. Your dictionary. URL: https://www.yourdictionary.com/
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
62-68