ВТІЛЕННЯ БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ У КАНАДСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ КАЗКАХ

  • Єлізавета Андріївна Лисенко
Ключові слова: канадська казка, фольклорна казка, Біблія, образ, мотив, сюжет, наративне мапування

Анотація

Мета. Стаття присвячена аналізові лінгвокогнітивних механізмів втілення біблійних мотивів у текстах канадських фольклорних творів. Методи. Для досягнення поставленої мети у дослідженні було використано методологічний інструментарій наратологічних досліджень для виявлення вербальних наративних прийомів творення образів у художньому тексті. Матеріалом дослідження послугували канадські фольклорні казки “The Duck With Red Feet”, “Star-Boy And The Sun Dance”, “The Fountain of Youth”, “Glooskap’s country”. Результати. Аналітичний аналіз теоретичного доробку та наратологічний аналіз фактичного матеріалу, а саме казкових фольклорних творів автентичного населення Канади, уможливили дійти таких висновків. Висновки. Було виявлено, що канадські фольклорні казки є результатом довготривалого розвитку цієї країни та її культури. Канадську фольклорну творчість розглядаємо як відображення національного досвіду. У текстах аборигенних творів ми відстежуємо, що, ввібравши в себе елементи іммігрантських культур, ця літературна традиція зберегла власну індивідуальність. Враховуючи зазначену особливість казкових творів, яка пояснює поєднання елементів культурних традицій різних народів у текстових фрагментах, були розглянуті певні наукові підходи до вивчення цього питання. У фольклорних творах автохтонного населення ми заходимо поєднання власне індіанських елементів культурної традиції з біблійними образами. Таке нарощення християнського розуміння навколишньої дійсності на індіанську систему уявлень про світобудову знаходить своє відображення в аборигенних канадських казках завдяки шляхам реалізації наративного мапування. Відтак упродовж дослідження у виділених казкових творах ми розглядали втілення біблійних історій через мотиви як елементи сюжету або власне сюжети, дії персонажів, відображення певних людських якостей, власні назви, образи та символи, які присутні у фольклорних текстах, а також виявили окремі механізми мапування, що їм властиві. Лінгвокогнітивний аспект дослідження дав змогу засвідчити, що механізми творення архетипних образів можливі завдяки наративному мапуванню, яке постає через переосмислення біблійних історій і їхнє втілення через прямі номінації у вигляді власних назв, окремих слів, словосполучень, речень (складносурядних і складнопідрядних), кількох речень і текстових фрагментів.

Посилання

1. Белехова Л.И. Алгоритм прототипического прочтения поэтического текста (на материале американской поэзии). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. праць. 2013. № 19. С. 221–233.
2. Белехова Л.И. Когнитивные подходы в теории образности. URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/ handle/123456789/1496 (дата звернення: 10.04.2019).
3. Большая советская энциклопедия: в 30 т. 3-е изд. / гл. ред. А.М. Прохоров. Москва : Советская энциклопедия, 1969–1978. URL: http://bse.sci-lib.com/ article058414.html (дата звернення: 06.04.2019).
4. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Москва : Высшая школа, 1989. С. 300–307.
5. Гримич Марина. Нариси з українсько-канадської фольклористики. Київ : Дуліби, 2016. 312 с.
6. Жукова И.В. Художественная культура современной Канады в контексте политики мультикультурализма (на примере этнопоэзии) : дис. на соискание уч. степени доктора культурологии : 24.00.01. Москва, 2005. С. 7–8.
7. Овчаренко Н.Ф. Канадський літературний канон на зламі століть. Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2006. 311 с.
8. Соколов Ю.М. Русский фольклор : учебное пособие. 3-е изд. / отв. редактор В.П. Аникин. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2007. 544 с.
9. Boas F. The Mind of a Primitive Man. New York : The Macmillan Company, 1921. P. 3.
10. Boas F. Primitive Art. New York : Dover Publications, 1922. 412 p.
11. Dundes A. The Morphology of North American Indian Folktales. Helsinki : FF Communications, 1964. 134 p.
12. Lüthi M. Once Upon A Time. On the Nature of Fairy Tales / Trans. Lee Chadcayne, Paul Gottwald. New York : Frederick Ungar Publishing, 1970. P. 95.
13. Lutz H. Contemporary challenges: conversations with Canadian native authors. Saskatoon : Fifth House Publishers, 1991. 292 p.
14. Thompson S. The Folktale. New York : The Dryden Press, 1946. 510 p.
15. Zipes J. The Oxford companion to fairy tales. New York : Oxford University Press, 2000. P. 426.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
144-150