СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОГО МЕРЕЖЕВОГО СЛЕНГУ

  • Ірина Вікторівна Пірожкова
Ключові слова: інтернет, інтернет-комунікація, інтернет-неологізми, інформаційні та комунікаційні ресурси, достатній рівень освіченості

Анотація

У статті розглядаються загальні тенденції і національно-культурні особливості інтернет-комунікації англійською мовою, зумовлені як внутрішніми мовними законами, так і екстралінгвістичними факторами. Вказано, що адаптацію мовних феноменів до мережевої комунікації варто вважати принципом економії мовно-мисленнєвих зусиль учасників спілкування, причому особлива увага приділяється соціальній та культурній специфіці, що виявляється у процесі реалізації цього принципу.

Вивчення проблем міжкультурної комунікації передбачає знайомство з такими явищами і поняттями: принципи комунікації, основні функції культури, вплив культури на сприйняття і комунікацію в її різних сферах і видах, параметри для опису впливу культури на людську діяльність і розвиток суспільства в контексті вивчення професійної лексики. Нині комп’ютерні та інформаційні технології, зокрема інтернет, розвиваються дуже динамічно, охоплюючи всі сторони нашого життя. У всьому світі зростає число користувачів Глобальної мережі, активно освоюють її інформаційні та комунікаційні ресурси. Ця стаття розглядає проблеми формування міжкультурної компетенції в мережі Інтернет. У ній порушено низку питань, пов’язаних із формуванням міжкультурної компетенції у процесі спілкування в соціальних групах та чатах, іншомовного спілкування з урахуванням культурних і ментальних відмінностей носіїв мови, що є необхідною умовою для успішного діалогу культур. Таким чином, у Мережі реалізується розкріпачення мовної особистості, яка, своєю чергою, змушена адаптуватися до умов нового середовища комунікації, підкоряючись форматним обмеженням й іншим законам «мережевих жанрів».

Також особливість мережевої комунікації пов’язана з тим, що використання всіма учасниками одного і того самого «арсеналу засобів» формує інтернаціональний комплекс прийомів, норм і стратегій спілкування. При цьому реакція тих чи інших сегментів Мережі на інновації у сфері інформаційних технологій або інші зміни умов віртуальної комунікації варіюються залежно від соціально-культурної специфіки аудиторії, рівня її інформаційно-технологічної компетентності, а також від формату комунікації в тому чи іншому сегменті, підкоряються принципу пріоритету «швидкості реакції» перед «збереженням специфіки» за умов збільшення швидкості змін у сфері інформаційних технологій.

Посилання

1. Вербицкий А.А. Проблемные точки реализации компетентностного похода. Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. 2012. № 2. С. 52−60.
2. Дейнего Ю.Г. Судовой механик. Технический минимум, ил. (Библиотека Судового Механика) Издание переработанное и дополненное ISBN 978-5-90380-48-9. Москва : Моркнига, 2008. 304 с.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Интернет-журнал «Эйдос». 2006. 05.05.
4. Mатюшенков В.С. Dictionary of Slang in North America, Great Britain and Australia. Словарь английского сленга. Особенности употребления сленга в Северной Америке, Великобритании и Австралии. Москва : Флинта: Наука, 2002. 176 с.
5. Тенищева В.Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Москва, 2008. 375 с.
6. Terms and Expressions in Shipping and Offshore. London, 2009. 13 p.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
165-168