СТРАТЕГІЯ ПОЗИТИВНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕСПОНДЕНТА ЖУРНАЛІСТОМ В АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРВ’Ю ПОПУЛЯРНИХ ЖУРНАЛІВ

Ключові слова: стратегія представлення респондента, тактики, лінгвальні засоби, формування образу, масова аудиторія

Анотація

У статті здійснено аналіз представлення респондента журналістом в інтерв’ю англомовних популярних журналів. З’ясовано, що в інтерв’ю популярних журналів реалізується особлива форма адресант-адресатної взаємодії, що відбувається в межах комунікативної події (між респондентом і журналістом) і тексту (між комунікантами в інтерв’ю та читачем).

За допомогою продуманого викладу запитань журналіст інтерв’ю, окрім отримання інформації, сприяє розкриттю особистості, застосовуючи стратегію представлення респондента, що базується на вираженні ставлення/оцінки особистості інтерв’юйованого.

Будучи головним автором друкованої версії інтерв’ю, журналіст отримує більшу свободу у творенні тексту, що позначається й на представленні ним особистості опитуваного. Незважаючи на необхідність дотримання норм ввічливості й нейтральної тональності розмови, журналіст часом удається до демонстрування власного ставлення (позитивного чи негативного) до співрозмовника. Це позначається на формуванні динамічного образу інтерв’юйованого та впливає на відповідне сприйняття особистості респондента потенційною аудиторією, тобто читачем. Указана розвідка зосереджується на розкритті особистості опитуваного в позитивному ракурсі, що є частиною стратегії представлення респондента в інтерв’ю англомовних популярних журналів.

У дослідженні інвентаризовано тактики об’єктивації вказаної стратегії, що актуалізуються тактиками компліменту, схвалення респондента, героїзації, похвали, прохання про пораду, комунікативної підтримки, позитивної оцінки і створення «свого кола». Значна увага відводиться аналізу лінгвальних засобів утілення окреслених тактик і розкриттю їх потенціалу в конструюванні образу респондента. Доведено, що з метою позитивного представлення опитуваного журналіст удається до застосування репертуару лексичних, синтаксичних, стилістичних засобів, що націлені на створення портрета виняткової, незламної, мудрої, загартованої негараздами особистості, яка викликає повагу й природне захоплення аудиторії.

Посилання

1. Бігунова Н. Реалізація контакто-встановлюючої стратегії шляхом вираження схвалення, похвали і компліменту (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу). Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». 2015. № 5. С. 108−113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2015_5_15 (дата звернення: 28.07.2016).
2. Бобошко Т.М. Комунікативні стратегії і тактики та оцінні висловлення. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. 2013. С. 51−58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/linds_2013_2013_8 (дата звернення: 16.04.2018).
3. Борисенко Н.Д. Гендерні стратегії спілкування у дискурсі персонажів британської драми. Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. Київ : Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2007. Вип. 21. Ч. 1. С. 87−92.
4. Гулієва Д.О. Реалізація комунікативних стратегій позитивної/негативної оцінки в англо-американській неофіційній комунікації : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2018. 268 с.
5. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 5-е изд. Москва : Издательство ЛКИ, 2008. 288 с.
6. Колегаева А.В. Специфика интерактивного единства «Комплимент-реакция» в английском языке: на материале художественных произведений и кинофильмов. URL: http://www.dissercat.com/content/spetsifika-interaktivnogo-edinstva-kompliment-reaktsiyav-angliiskom-yazyke-na-materiale-khu#ixzz4sdiMocXJ (дата звернення: 21.12.2015).
7. Коробова Н.В. Мелиоративные коммуникативные стратегии современной английской речи (на материале британского ареала) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04. Нижний Новгород, 2007. 17 с.
8. Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка: Когнитивные исследования / Ин-т языкознания РАН. Москва : Знак, 2012. 208 с.
9. Прокопенко А.В. Інтерв’ю в передвиборчому американському дискурсі: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти : дис. … канд. філол.наук : 10.02.04. Донецьк, 2013. 228 с.
10. Хорешко О.Н. Жанровый аспект положительной оценки лица : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01. Саратов, 2005. 126 с.
11. Шкіцька І.Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект : монографія / за наук. ред. проф. В.М. Бріцина. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 440 с.
12. Esquire. New York : Hearst Corporation, 2012. December. 184 p.
13. Esquire. New York : Hearst Corporation, 2014. August. 112 p.
14. Esquire. New York : Hearst Corporation, 2015. June-July. 154 p.
15. Esquire. New York : Hearst Corporation, 2016. May. 148 p.
16. Esquire. New York : Hearst Corporation, 2016. June-July. 147 p.
17. Harper’s Bazaar. L. : Hearst Magazines, 2013−2014. December-January. 360 p.
18. Harper’s Bazaar. L. : Hearst Magazines, 2016. November. 284 p.
19. InStyle. U.S. : Time Inc., 2016. April. 292 p.
20. Marie Claire. L. : Hearst Corporation, 2015. December. 235 p.
21. Men’s Fitness. New York : American Media, Inc., 2012. September. 124 p.
22. Men’s Fitness. New York : American Media, Inc., 2012. November. 134 p.
23. Men’s Health. Rodale Inc., 2016. June. 168 p.
24. Men’s Journal. New York : Wenner Media, 2016. June. 110 p.
25. Vanity Fair. Conde Nast, 2013. April. 194 p.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
21-28