ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: термін, дискурс, семантика, структура, лексичний

Анотація

Дослідження юридичної термінології в англомовному художньому дискурсі становить особливий інтерес на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки, коли проблема співвідношення і взаємодії семантики та прагматики стала однією з центральних. Проблема використання юридичної термінології в художньому дискурсі становить інтерес у різних мовах. Актуальність теми зумовлена відповідністю наукового пошуку, прагматикою сьогоденних проблем та тенденцією до вивчення лексичних одиниць в англійській мові, зокрема юридичних термінів.

Мета – з’ясувати структурно-семантичні характеристики, простежити генезис, дериваційні процеси та семантику юридичних термінів в англомовному художньому дискурсі, а також їх конкретну прагматичну функціональність. Реалізація поставленої мети передбачає роз’язання таких завдань:

– визначити поняття юридичного терміна;

– виявити семантичні структури юридичних термінів в англомовному художньому дискурсі;

– виокремити структурні моделі юридичних термінів в англомовному художньому дискурсі;

– виокремити особливості лінгвістичної структури і проаналізувати процес семантизації юридичних термінів;

– дослідити структурні та семантичні особливості юридичного терміна в англомовному художньому дискурсі.

У статті застосовано такі методи дослідження: емпіричний, узагальнення та систематизації, функціонального аналізу граматичних елементів.

Отримані результати мають прикладне значення в контексті філологічної діяльності, а також робота може бути використана науковцями для подальшого дослідження юридичної термінології в англомовному художньому дискурсі.

Було виявлено, що юридичні терміни поділяються на загальнозначущі, спеціальні та спеціально-технічні. Також функціонуюча юридична термінологія має певні особливості, а саме: великий відсоток юридичних термінів – інтернаціоналізми; юридична терміносистема має слова з особливим юридичним значенням і рідко вживається в англомовному художньому дискурсі; юридичні терміни також різні за структурою і можуть бути однокомпонентними, двокомпонентними, багатокомпонентними та загальновживаними. Аналіз семантичного навантаження юридичних термінів у структурі художнього дискурсу показав, що юридичну термінологію доцільно диференціювати за походженням основ на власномовні, слова з латинською та французькою основами. Своєю чергою, багатокомпонентні терміни вирізняються способом зв’язку. Словосполучення ж поділяються на іменні та дієслівні.

Велика кількість термінів зберігає свою первісну семантику. Майже всі терміни відповідають семантиці у сфері юридичних текстів, а частково можуть реалізувати значення юридичного терміна лише мізерна кількість. Юридичні терміни англомовного художнього дискурсу утворюються різними способами: суфіксальним, префіксальним, синтактико-морфологічним та поєднанням двох основ. Отже, найбільш поширеним є суфіксальний спосіб творення, а найменш уживаним – префіксальний.

Посилання

1. Гумовська І.М. Англійська юридична термінологія в юридичних текстах: генезис, дериваційні та семантично-функціональні аспекти : автореф. дис. … канд.філол. наук : 10.02.04 / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2000. 19 с.
2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2004. 57 с.
3. Руколянська Н. Іменникові терміни на позначення ключових понять кримінального права: словотвірний аспект. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559.
4. Balzer O. Opotrzebie słownika wyrazow prawa polskiego i ich metodzie. Przegląd Sądowy I Administracyjny. Lwow, 1887. Z. ХІІ. S. 632–633; той самий: O słowniku wyrazow prawa polskiego. Przegląd Literacki (dodatek do tygodnika „Kraj”). Petersburg, 1887–1888. T. VІІ. № 52; W sprawie słownika wyrazow prawa polskiego. Studya nad prawem polskiem. Poznań, 1889.
5. Bryan A. Garner. Legal Writing in Plain English. University of Chicago Press, 2001. 227 р.
6. Mellinkoff D. The Language of the Law. Boston : Little, Brown and Co, 1963. 526 p.
7. Podlech A. Rechtlinguistik. Grimm D. Rechtswissenchaft und Nachbarwissenschaften. Munchen, 1976. Bd 2. S. 110–128.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
75-79