ГРАМАТИЧНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ТЕКСТІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

  • Оксана Володимирівна Кривенко Київський національний торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0003-2359-9434
  • Оксана Анатоліївна Цимбалиста Київський національний торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0003-4895-472X
Ключові слова: пряма мова, літературно-книжкові слова, стилістичні засоби, газетно-інформаційний стиль, морфологічні трансформації

Анотація

Більшість засобів публіцистичного стилю спрямовані не тільки на інформування, а й на емоційне стимулювання читачів. Цікавою особливістю публіцистичних текстів є поєднання експресивності, яка виражається за допомогою особливих синтаксичних конструкцій і мовних засобів й елементів офіційно-ділового стилю, які відрізняють цей стиль від всіх інших і створюють особливу атмосферу, сприятливу для впливу на громадську думку.

Кожен функціональний стиль має деякі мовні особливості, які здійснюють значний вплив на хід і результат процесу перекладу. Важливу роль у публіцистичному стилі відіграє наявність політичних термінів, імен і назв, використання газетних кліше, наявність елементів розмовного стилю, жаргонізмів і так далі.

За цих умов роль перекладу іноземних джерел публіцистики зростає до високого рівня, і оскільки йдеться про новини, які зачіпають політичні події, громадськість, досягнення в сфері науки, культури й економіки – переклад повинен бути точним, без відхилень від оригінальної ідеї і зрозумілим і відповідним із погляду стилю. Мета статті полягає в аналізі граматичних перекладацьких трансформацій, які використовуються під час перекладу англійськомовних текстів публіцистичного стилю. Відповідно до поставленої мети в статті буде зосереджено увагу на розв’язанні таких завдань: визначити граматичні особливості публіцистичних текстів; дослідити перекладацькі трансформації під час перекладу публіцистичних текстів. У ході дослідження використані комплексні методи дослідження, що включають описовий метод, контекстно-ситуативний, семантико-стилістичний аналіз, перекладацький аналіз. Висновки. Дослідження газетно-публіцистичних текстів, проведене в роботі з позиції теорії перекладацьких трансформацій, дозволило виявити закономірності застосування способів перекладу залежно від характеристик вихідного тексту, таких, як: антонімічний переклад, описовий переклад, граматичні особливості перекладу, які діляться на синтаксичні та морфологічні.

Посилання

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык : учебник. Москва : Флинта: Наука, 2009. 384 с.
2. Кузнецова Н.В., Трофимова О.В. Публицистический текст. Лингвистический анализ : учебное пособие, 2010. 155 с.
3. Наер В.Л. Функциональные стили английского языка. МГПИИЯ. Москва, 1981. 458 с.
4. Пілик В.В. Психологія. Вип. 29. 2014. Педагогіка. Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ Серія Філологія. С. 78–88
5. Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : монографія / за ред. В. Різуна. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ , 2002. 392 с.
6. Brits stranded after bomb fears halt Sharm flights. BBC. 2015. URL: http://www.bbc.com/ (дата звернення: 20.02.2020).
7. Cambridge and Oxford universities slip in world rankings. BBC. 2016. URL: http://www.bbc.com/news/education-36203613 (дата звернення: 20.02.2020).
8. Improve your memory in 40 seconds? BBC. 2015. URL: http://www.bbc.com/future/story/20151111-improve-yourmemory-in-40-seconds (дата звернення: 20.02.2020).
9. Is this the sweet secret to Swedish success? BBC. 2016. URL: http://www.bbc.com/capital/story/20160112-insweden-you-have-to-stop-work-to-chat (дата звернення: 20.02.2020).
10. Collins English Dictionary. 2009. 1350 p.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
91-96