СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ КОРПОРАТИВНИХ ТЕРМІНІВ У БІЗНЕС-ТРЕНІНГАХ

Ключові слова: переклад, корпорація, корпоративні тексти, бізнес-тренінги (тренінги компаній), корпоративні терміни, спеціальні корпоративні терміни, корпоративні терміни-жаргонізми

Анотація

Стаття присвячена вивченню специфіки перекладу корпоративних термінів у бізнес-тренінгах. Вивчаються особливості функціонування цих одиниць у корпоративних текстах. Запропоновано класифікацію корпоративних термінів з позиції перекладу. Виявлено основні способи перекладу корпоративних термінів у бізнес-тренінгах. У першому розділі висвітлено ключові поняття, релевантні для дослідження; запропоновано й обґрунтовано класифікації, відповідно до завдань відтворення корпоративних термінів у перекладі. Корпорацію трактуємо як групу людей, юридично вповноважених діяти так, ніби вони становлять одну особу, тіло, істоту, яка існує переважно задля власного прибутку. Корпоративні тексти ідентифікуємо як такі, що створено корпораціями й корпоративними установами, що слугують інтересам конкретних компаній і корпоративних структур, а не суспільства загалом; сприяють досягненню їхніх цілей і призначені для співробітників, клієнтів тощо. Залежно від типу аудиторії, на яку орієнтований текст, корпоративні тексти розподілено на внутрішньокорпоративні тексти, зовнішньокорпоративні тексти й корпоративні тексти змішаного типу. Внутрішньокорпоративні тексти – тексти, що слугують інтересам певної корпорації, створені за її ініціативою та призначені для людей, які працюють у цій корпорації. До внутрішньокорпоративних текстів зараховуємо матеріали внутрішніх бізнес-тренінгів компаній, що інтегрують особливості функціонування й перекладу текстів цієї групи. У другому розділі досліджуються корпоративні терміни в бізнес-тренінгах компаній з позиції перекладу; виявлено основні способи їх перекладу. Особливо значущою для перекладу корпоративних термінів є їх розподіл на спеціальні корпоративні терміни та корпоративні терміни-жаргонізми. Спеціальні корпоративні терміни вербалізують переважно поняття економічної тематики. Складність перекладу цих одиниць пов’язана з випадками розбіжності відповідників у спеціалізованих словниках і словниках загальної лексики, що може призвести до неадекватного їх перекладу. Переклад спеціальних корпоративних термінів спрямований на те, щоб виключити можливість їх неправильного тлумачення в текстах перекладу; зростає ступінь відповідальності перекладача; зміст повинен бути однозначним. До корпоративних термінів-жаргонізмів зараховуємо одиниці, що інтегрують ознаки, властиві термінам і жаргону. Такі терміни вміщують як ознаки, притаманні будь-якій термінології, так і низку властивостей, нехарактерних для термінів у традиційному розумінні, але характерних для одиниць корпоративних текстів (тенденція до метафоричності, розмовності). Різниця в перекладі спеціальних корпоративних термінів і корпоративних термінів-жаргонізмів полягає в застосуванні певних способів перекладу. Так, перші здебільшого перекладаються повними еквівалентними відповідниками, другі – як еквівалентними, варіантними відповідниками, так і перекладацькими трансформаціями.

Посилання

1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации : для учеб. занятий и для самостоятельной работы. 2-е изд., испр. Москва : Едиториал УРСС, 2004. 160 с.
2. Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики / заг. ред. Л.І. Євтушенко. 2-ге вид., допов. Київ : ІНКОС, 2009. 392 с.
3. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. Москва : Международные отношения, 1980. 275 с.
4. Зеленцова М.Г. Особливості відображення іншомовної термінології в мовах-реципієнтах (на матеріалі термінології менеджменту російської та української мов) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / Донецький нац. ун-т. Донецьк, 2006. 21 с.
5. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2002. 564 с.
6. Кияк Т.Р. Функції та переклад термінів у фахових текстах. Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. Житомир, 2007. № 32. С. 104–108.
7. Короткий оксфордський політичний словник / ред. І. Маклін, А. Макмілан ; пер. з англ. В. Сидоров та ін. 2-ге вид. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. 789 с.
8. Новикова М.А. Семинар по теории и практике перевода и прикладной культурологии. Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2006.
9. Паршин А.Н. Теория и практика перевода. Москва : Русский язык, 2000. 161 с.
10. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : учебное пособие. 5-е изд. Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ ; Москва : Филология Три, 2002. 416 с.
11. Corporation. Merriam-Webster's Dictionary. “Merriam-Webster, Inc.”. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/corporation (дата звернення: 15.03.2020).
12. Corporation. Online Etymology Dictionary. URL: https:// www.etymonline.com/word/corporation#etymonline_v_28912 (дата звернення: 15.03.2020).
13. Kraft Foods. What is a merchandiser? 2006.
14. Kraft Foods. Тренінг «Стандарти мерчендайзинга». 2007. 26 с.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
111-116