СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ СМЕРТЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, номінативне поле, ядро поля, периферія поля, фразема

Анотація

Статтю присвячено опису структури фразеологічного поля концепту СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу. Розуміння побудови такого субполя дозволяє осягнути уявлення носіїв мови щодо обраного елемента картини світу, який об’єктивується через певний лексичний матеріал.

Мета статті полягає у детальному описі будови фразеологічного поля обраного концепту у рамках турецької концептосфери.

Методами дослідження виступають метод суцільної вибірки, за допомогою якого було зібрано матеріал дослідження з низки фразеологічних, тлумачних і перекладних словників турецької мови, а також метод польового моделювання, що дозволяє утворити фразеологічне поле та продемонструвати його структуру.

Результатами роботи стали поділ утвореного фразеологічного поля на субполя, визначення їх внутрішньої структури, а також встановлення наближеності чи віддаленості від ядерної зони досліджуваного номінативного поля. Робота демонструє комплексне ставлення мовців до концепту. Із зібраного фразеологічного матеріалу стає очевидним, що, окрім смерті як фізіологічного процесу чи поняття, носії турецької мови висловлюють свої емоції щодо цієї події, визначають і класифікують її причини, детально описують процес чи момент її настання.

Висновки. Зміст концепту як основної одиниці ментальності, ментальної сутності визначається всім розмаїттям контекстів його вживання й залежить від світоглядних домінант. Фразеологічна система здатна відобразити як внутрішні, так і зовнішні та соціальні характеристики людини і відтворити їх за своєрідною системою. Така її функція реалізується через подальше застосування у методиці концептуального аналізу для визначення і детального опису когнітивних ознак досліджуваного концепту, що, у свою чергу, дає змогу описати не лише обрану ментальну одиницю, а й зробити припущення про її зв’язок із іншими концептами у турецькій мовній картині світу. Розмаїття контекстів досліджуваних фразеологічних одиниць доводить, що їх розуміння залежить від освіченості реципієнта, а також його світоглядних домінант.

Посилання

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология и паремиология. Москва : Флинта : Наука, 2009. 344 с.
2. Антомонов А.Ю. Исследование структурной организации лексико-семантического поля. URL: http://mydisser.com/ru/catalog/view/20683.html (дата звернення 01.03.2020)
3. Жилко Ф.Т. Про семантичні поля української мови. Українська мова і література у школі. 1971. № 12. С. 25–32.
4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика (напрями та проблеми). Полтава : Довкілля-К, 2008. 710 с
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
141-145