ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Олександр Валеріанович Клименюк Міжнародний університет фінансів https://orcid.org/0000-0002-5957-5488
  • Алла Андріївна Калита Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-7912-912X
Ключові слова: когніція, мовленнємислення і миследія, механізм актуалізації, синергетика, енергетична система, модель

Анотація

Мета. Підвищення ефективності міждисциплінарних лінгво-енергетичних досліджень шляхом формування загальних гіпотетико-концептуальних уявлень про енергетичну систему і механізми реалізації когнітивних процесів мовленнємислення та миследії, що протікають у психічній сфері людини. Методи. У статті на основі методу класичного дедуктивного аналізу наукових припущень, фактів, а також відомої логічної та кількісної інформації авторами здійснено індуктивно-дедуктивний синтез основних концептуальних елементів, який дозволив сформувати в рамках ідей і термінів системного підходу, синергетики і кібернетики своєрідний методологічний фундамент міждисциплінарних гіпотетико-концептуальних уявлень про енергетичну систему і механізми реалізації когнітивних процесів мовленнємислення і миследії індивіда. Результати. Авторами викладені корисні пропедевтичні відомості та інформація про нейрони головного мозку людини (про їх реальну кількість, зв’язки, здатність обробляти і зберігати інформацію і т. п.), енергетичні характеристики протікання когнітивних процесів (витрату енергії на мислення, швидкість переміщення імпульсів інформацію між нейронами тощо), механізми утворення пам’яті та її види (білкову, м’язову, хімічну, генетичну тощо). Показано, що когніція є глобальним, безперервно у стані неспання та сну процесом, що саморозвивається впродовж життя індивіда. Відзначено явно виражену енерго-польову структуру когнітивних процесів, що утворюють певні психоенергетичні поля, всередині яких мають місце процеси енергетичного придушення меншої сили більшої їй протидії, інтеграції та резонансу сил, що векторно збігаються, дисипативно-енергетична анігіляція сил тощо. Стверджується, що емоції, будучи певними енергоконцептами, грають роль джерел психофізіологічних енергій, комплексну взаємодію яких задає спрямованість свідомого мислення людини і зумовлює збереження/незбереження його результатів у пам’яті індивіда. Підкреслено, що інстинкти служать пусковим механізмом будь-якого когнітивного процесу або саморозвитку когнітивної системи загалом. Сформульовано методологічні положення для кібернетичного моделювання структури і закономірностей функціонування синергетичної системи взаємодії енергій, що забезпечують протікання когнітивних процесів у психічній сфері індивіда. Висновки. Представлена в роботі гіпотетична картина синерго-енергетичного забезпечення саморозвитку когнітивних процесів і актів містить обсяг теоретичної та фактологічної інформації, достатній для розробки методик дослідження енергетичної специфіки протікання більшості когнітивних явищ.

Посилання

1. Аристотель. Никомаховая этик. Сочинения в четырех томах. Т. 4. Москва : Мысль, 1983. С. 53–293.
2. Аристотель. Риторика. Риторика. Поэтика. Москва : Лабиринт, 2000. С. 5–148.
3. Барретт Л.Ф. Як народжуються емоції / пер. з англ. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. 480 с.
4. Головной мозг человека. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Головной_мозг_человека (дата звернення: 6.03.2020).
5. Ґоулман Д. Емоційний інтелект / пер. з англ. Харків : Віват, 2019. 512 с.
6. Декарт Р. Страсти души. Избранные произведения. Москва : Государственное из-во политической литературы, 1950. С. 595–700.
7. Дюкенджиев Е.П. Бизнес. Бионические аспекты. Рига : Альбатрос, 1995. 266 с.
8. Изард К.Э. Психология эмоций / пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 327 с.
9. Калита А.А., Клименюк А.В. Методология моделирования когнитивных процессов речемышления и мыследействия человека. Studia philologica. 2019. Вип. 12. С. 13–29.
10. Клименюк А.В. Когнитивистика: проблемы, представления и реальность. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017. Вип. 153. С. 438–460.
11. Клименюк А.В., Калита А.А. Оптимизация коммуникативного воздействия. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. Вип. 118. С. 16–25.
12. Калита А.А. Энергетика речи : монографія. Київ : Кафедра, 2016. 292 с.
13. Калита А.А. Особливості методології психо-енергетичного аналізу просодичного оформлення усного мовлення. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: зб. матеріалів Круглого столу (26 квітня 2018 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 6–10.
14. Прототип. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Прототип(дата звернення: 6.03.2020).
15. Факты о мозге: Вселенная, которую мы носим в себе. URL: http://www.panarmenian.net/rus/details/203015/ (дата звернення: 7.03.2020).
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
146-156