ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФЕНОМЕНІВ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВПЛИВУ

  • Наталя Валеріївна Кутуза Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ключові слова: впливовий компонент, обмін інформацією, спілкування, сугестія, вербальна комунікація, невербальна комунікація.

Анотація

Статтю присвячено феноменам комунікації та впливу. Метою статті є розгляд специфічних рис феноменів комунікації та впливу. У процесі досягнення мети застосовано такі методи: описовий – для висвітлення особливостей феноменів комунікації та впливу; метод аналізу й синтезу – для з’ясування складників явищ комунікації і впливу й поєднання цих складників у цілісність, метод індукції слугував для конкретизації загальних висновків. У межах статті здійснено огляд тлумачень поняття комунікації в низці мовознавчих наук: психолінгвістиці, комунікативній лінгвістиці, прагмалінгвістиці, теорії мовної комунікації, нейролінгвістичному програмуванні, сугестивній лінгвістиці та ін., і підкреслено, що усталеної дефініції з інтеграцією найважливіших аспектів і складників комунікації не існує. Проведено аналіз складників комунікації, факторів реалізації комунікації, де наголошено на обов’язковому впливовому складнику комунікації. Окреслено структуру комунікації, зокрема описано її певні фази: докомунікативну, комунікативну, післякомунікативну, де в докомунікативній відбувається формування мети й потреби в обміні інформації, у комунікативній ‒ власне процес взаємодії, у післякомунікативній виявляються ефекти й формується зворотний зв’язок. Також увагу звернено на структуру й на такі групи моделей комунікації, як лінійні, інтерактивні, трансакційні, де виокремлюємо інтерактивну модель, оскільки адресант певним чином детермінує дії адресата Акцентовано на типах комунікації за знаковою системою (вербальна / невербальна) і за способом адресованості (персональна / надперсональна, міжіндивідуальна / опосередкована).

Наголошено, що комунікація не лише передбачає обмін інформацією, але їй притаманна впливова функція. Під час дослідження цього феномену важливим є врахування усіх компонентів і ознак комунікації, які визначають її структуру і результат, а також важливо виокремлювати її ядрові та периферійні функції.

Посилання

1. Аристотель. Риторика. Античные риторики / под ред. А.А. Тахо-Годи. Москва : Изд-во Московского университета, 1978. С. 15–166.
2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ : Академія, 2004. 344 с.
3. Бацевич Ф. Смисл: сутність і сфери вияву в мові. Вісник Львівського університету: Серія філологічна : зб. наук. праць / відп. ред. Т.Ю. Салига. (2004). Вип. 34. Ч. І. С. 346–353.
4. Белянин В.П. Психолингвистика. Москва : Флинта, 2003. 232 с.
5. Брудный А.А. Понимание и общение. Москва : Знание, 1989. 42 с.
6. Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю / пер. с фр., примеч. П.С. Кузнецова / под ред. и с предисл. Р.О. Шор. Москва : Госуд. соц.-экономич. изд-во, 1937. 412 с.
7. Дзялошинский И.М. Коммуникативное воздействие: мишени, стратегии, технологии: монография. Москва : НИУ ВШЭ, 2012. 572 с.
8. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / пер. с англ. и итал. С. Д. Серебряного. Санкт-Петербург : Симпозиум, (2005). 502 с.
9. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации: краткий курс. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва : АСТ; Восток – Запад, 2007. 256 с.
10. Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування: монографія. Вид. 2-ге, випр. І доп. Одеса : Астропринт, 2008. 344 с.
11. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 3-е изд. Москва : Смысл ; Санкт-Петербург : Лань, 2003. 287 с.
12. Маслова В.А. Современные направления в лингвистике : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2008. 272 с.
13. Мацько Л.І., Калита О.М., Поворознюк С.І. Комунікативна лінгвістика : навч.-метод. посібник. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 256 с.
14. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 448 с.
15. Різун В.В. Непийвода Н.Ф., Корнєєв В.М. Лінгвістика впливу: монографія. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. 148 с.
16. Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації : підручник. Черкаси : Видавництво Чабаненко Ю.А., 2011. 350 с.
17. Семенюк О.А. Паращук В.Ю. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2010. 240 с.
18. Харитонов М. В. Реклама и PR в массовых коммуникациях. Санкт-Петербург : Речь, 2008. 98 с.
19. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации: учебник. Москва : Социальные отношения; Перспектива, 2002. 246 с.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
157-162