КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ СПОКУСИ: МЕХАНІЗМ КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В АНГЛОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ

  • Наталя Володимирівна Матушевська Житомирський державний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-5397-5184
Ключові слова: атрактор, комунікативна ситуація, когнітивно-комунікативний аспект, спокуса, спокусник, жертва

Анотація

Статтю присвячено вивченню когнітивно-комунікативних характеристик комунікативної ситуації спокуси в сучасному англомовному кінодискурсі. Визначено поняття спокуси, з’ясовано потреби, що керують поведінкою учасників. Установлено специфічні характеристики аналізованої комунікативної ситуації, схарактеризовано її компоненти й зв’язки між ними в когнітивній і вербальній площинах. Спокуса є регулятивним соціальним процесом, різновидом мовленнєвого впливу, що актуалізується як провокативне спілкування у формі «демонстрації» атрактора з метою спонукання до вигідних продуценту дій, які (ситуативно або загалом) суперечать системі переконань реципієнта. З’ясовано, що спокуса визнається успішною за умови долання системи переконань адресата (бар’єру) високою значущістю атрактора й комунікативно-регулятивною діяльністю спокусника. Головною ідентифікаційною ознакою комунікативної ситуації спокуси визначено амбівалентність потреб жертви. Сутність спокуси кваліфіковано як таку, що полягає в одночасній актуалізації в концептуальній сфері реципієнта спокуси двох абсолютно протилежних, але безпосередньо пов’язаних потреб – досягнення та протидії (досягненню). Їх дихотомія обов’язкова в мотиваційній структурі адресата. Модель комунікативної ситуації спокуси представлено як конфігурацію ситуаційних домінант: СУБ’ЄКТ-спокусник ДІЄ ТУТ і ЗАРАЗ із МОТИВУ потреби досягнення на ОБ’ЄКТ-систему ціннісних орієнтирів РЕЦИПІЄН-ТА-жертви заради БЕНЕФІЦІАНТА суб’єкта-спокусника в напрямі РЕЦИПІЄНТА-жертви з МЕТОЮ схилення останнього до вигідних для спокусника дій за допомогою ІНСТРУМЕНТА-атрактора. Метою спокусника є схилення жертви до вигідних для нього дій, тоді як базовою метою жертви є протидія впливу й відмова виконати вимоги або ж отримання атрактора за умови заподіяння мінімальної шкоди власним ціннісним орієнтирам. Для спокусника об’єктом регулятивного впливу є система ціннісних орієнтирів жертви у вигляді бар’єру, який треба подолати. Як об’єкт комунікативних дій жертви є привабливість атрактора та власна система ціннісних орієнтирів. За відсутності атрактора, в стані спокою, жертва не погодилася б виконати умови, які вона приймає в разі появи атрактора. Це свідчить про те, що в більшості випадків дія атрактора впливає на емоційну сферу концептуальної системи жертви й дає змогу адресанту маніпулювати свідомістю адресата. Дії учасників комунікативної ситуації спокуси не містять одиниць із безпосереднім значенням спокуси. Особлива увага приділяється дослідженню вербальних і невербальних засобів, які не мають чіткого маркування спокуси, але породжують це значення в дискурсі. Унаслідок цього інтенція спокуси встановлюється відтворенням імплікатур з урахуванням контекстуального обмеження конкретного епізоду.

Посилання

1. Борисов О.О. Комунікативна ситуація суперечки в британському та українському діалогічному дискурсі. Studia Linguistica. 2014. Вип. 8. С. 303–307.
2. Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови» / Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, Інститут філології. Київ, 2012. 21 с.
3. Козяревич-Зозуля Л.В. Фасцинативна іманентність політичного флірту: вербальний і невербальний аспекти. Мова : науково-теоретичний часопис із мовознавства. 2015. № 24. С. 9–12.
4. Конопелько Е.В. Эмоциональный перлокутивный эффект и его интерпретация участниками коммуникации (на материале современного английского языка) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04. Ленинград, 1990. 16 с.
5. Кравченко Ю.Є. Поняття тексту й дискурсу в аспекті комунікативної ситуації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : збірник наукових праць. Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. Вип. IX. С. 26–29.
6. Левицкий А.Э. Роль ситуации в процессе понимания значений лексических единиц. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». 2012. Т. 15. № 2. С. 81–89.
7. Мартинова О.М. Особливості моделювання комунікативної ситуації засобами англомовної прози. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2010. Вип. 51. С. 125–127.
8. Морозова І.І. Комунікативна ситуація «Флірт»: когнітивно-прагматичні якості (на матеріалі художньої літератури Вікторіанської доби). Вісник ХНУ. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». 2011. Вип. 68. № 973 С. 57–63.
9. Мосейчук О.М., Матушевська Н.В. Когнітивна модель комунікативної ситуації СПОКУСА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. № 2 (84). С. 95–100.
10. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава : Довкілля ; Київ, 2008. 712 с.
11. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический поход. Москва : Русский язык, 2002. 216 с.
12. Фролова І.Є. Регулятивний потенціал стратегії конфронтації в англомовному дискурсі : автореф. дис. … докт. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови». Харків, 2015. 36 с.
13. Фролова І.Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурс і: монографія. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. 344 с.
14. Ярошевська М.О., Бурмістенко Т.В. Основні учасники комунікативної ситуації ток-шоу (на матеріалі французьких телевізійних ток-шоу полемічного типу). Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 46 (4). Київ, 2013. С. 404–415.
15. Brown G., Yule G. Discourse Analysis. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. 288 p.
16. Dijk T. A. van. Discourse and Context. A Sociocognitive Approach. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 267 p.
17. Jakobsоn R. The Framework of Language. East Lansing : University of Michigan Press, 1980. 132 p.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
170-176