УКРАЇНСЬКІ ФІЛЬМОНІМИ ХХІ СТОЛІТТЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Тетяна Іванівна Крупеньова ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Ключові слова: ономастика, ідеоніми, фільмоніми, однокомпонентні словосполучення

Анотація

У статті проаналізовано структурно-семантичні особливості українських сучасних фільмонімів. Актуальність теми дослідження полягає в потребі всебічного дослідження сучасних українських фільмонімів та опису їх характерних ознак як особливого виду онімів. Об’єктом дослідження є найменування українських фільмонімів ХХІ століття. Предметом дослідження є семантичні та структурні особливості сучасних українських фільмонімів. Мета дослідження полягає в комплексному аналізі лінгвістичних особливостей українських фільмонімів. Зазначено, що як назва кінофільму, так і заголовок літературного твору є повноправними компонентами тексту, вбираючи в себе його зміст, ідейні та жанрові особливості. Назва кінофільму може бути утворена також від назви художнього твору, що особливо стосується фільмів, в основу сюжету яких покладені події, описані в книзі. Заголовок книги може стати способом залучення уваги глядача, навіть якщо автор назви фільму звертається до нього тільки з метою створення прийому алюзії. Фільмоніми виконують інформативну функцію, яка має подвійну роль, бо, з одного боку, інформує аудиторію про зміст фільму, а з іншого – підштовхує її до того, щоб подивитися цей фільм, тобто інформативна функція фільмонімів охоплює функцію рекламну, а також прагматичну. Доведено, що використання ресурсів різних лексичних пластів, оцінної лексики, зображально-виражальних засобів і фразеологізмів не тільки прикрашає мовлення, а й посилює його вплив на читачів, допомагає більш точно та яскраво висловити авторський задум. Добре продуманий підбір засобів і точне слововживання в назві фільму може сприяти реалізації його прагматичної установки й експресивної функції. На семантичному рівні виділено фільмоніми, що вказують на героя, – це імена, глузливі прізвиська, певна риса його образу чи характеру, професія; а також ті, що містять указівку на місце дії, воно може бути як і реальним, так і нереальним. Цікавою є змішана група, у якій поєднані декілька семантичних компонентів. За структурними особливостями фільмоніми розділено на три групи: найменування-словоформи; найменування-словосполучення; найменування-речення: односкладні та двоскладні. За структурою проаналізовано 350 фільмонімів (власні назви фільмів, які вміщують кінопродукцію для різних вікових категорій, ігрові й неігрові кіно-, теле- та мультфільми, серіали, телевізійні програми й шоу), серед яких домінувальними є двокомпонентні й однокомпонентні словосполучення.

Посилання

1. Бурмистрова Е.А. Названия произведений искусства как объект ономастики : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01 «Русский язык». Волгоград, 2006. 18 с.
2. Воронцова И.И., Ткаченко Н.Л. Тенденции перевода фильмонимов в контексте современного российского кинематографического рынка. Новый филологический вестник. 2015. № 3 (34). С. 139–149.
3. Горшкова В.Е. Название фильма как единица перевода и составляющая образа-смысла. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Серия «Проблемы языкознания и педагогики». Пермь, 2014. Вып. 10. С. 26–37.
4. Кныш Е.А. Лингвистический анализ наименований кинофильмов в русском языке : автореф. дисс. … канд. филол. наук : спец. : 10.02.01 «Русский язык». Одесса, 1992. 17с.
5. Подымова Ю.Н. Названия фильмов в структурно-семантическом и функционально прагматическом аспектах : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01 «Русский язык». Майкоп, 2006. 205 с.
6. Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови : монографія. Хмельницький : Авіст, 2008. 548 с.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
216-221