КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ В. СТУСА

  • Алла Петрівна Романченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/0000-0001-6870-2429
  • Майя Іванівна Піль Одеська спеціалізована школа № 111
Ключові слова: односкладне речення, семантика, художнє мовлення, репрезентативи, експресиви, квеситиви

Анотація

Мета розвідки полягає у вивченні номінативних речень у комунікативно-прагматичному аспекті, що забезпечує їх розгляд як комунікативних актів. Джерельною базою дослідження слугувала збірка «Час творчості» В. Стуса, написана в час перебування автора в слідчому ізоляторі. Фактична база становить 100 номінативних речень.

Для висвітлення комунікативно-прагматичних параметрів номінативних речень використано такі методи: описовий метод уможливив аналіз семантичних і комунікативних властивостей досліджуваних конструкцій, кількісні підрахунки дали змогу з’ясувати кількість і функційну динаміку різновидів досліджуваних одиниць, контекстуально-інтерпретаційний метод сприяв визначенню комунікативно-прагматичного навантаження номінативних конструкцій, за допомогою компонентного аналізу встановлено семантику висловлювань.

Результати. Серед номінативних речень, що функціонують у художньому мовленні В. Стуса, виокрем- лено кілька типів комунікативних актів. Їх схарактеризовано як репрезентативи, експресиви, квеситиви. Репрезентативи як тип комунікативних актів описово констатують предметне чи ситуативне буття. Семантика буттєвого речення зумовлена семантикою предикатів та їх поширювачів. На матеріалі досліджуваної збірки вирізнено два семантичних підтипи: буттєво-предметні та буттєво-ситуативні. Перші з них повідомляють про предмет чи абстрактне поняття. Другі ж кваліфікують ситуацію, описуючи предметно репрезентовану подію, стан, надаючи просторову або часову характеристику. До репрезентативів уналежнено такі односкладні номінативні конструкції, що виконують описово-констатувальну функцію, характеризуються предметно-ситуативною номінацією.

Номінативні речення – експресиви містять емоційну оцінку буття. Вони виражають різні почуття:

радість, захоплення, сум тощо. Квеситивам притаманне модальне значення питальності. Це може бути запит-роздум або запит-припущення.

Висновки. Комунікативні можливості номінативних речень репрезентують їхні функційно-семантичні різновиди. Репрезентативи реалізують предметно-буттєву та ситуативно-буттєву номінацію, для експресивів характерна семантика емоційно-експресивного плану. З питальною модальністю функціонують речення-квеситиви. Вони здатні в лаконічній формі передавати семантику буття, виражати експресивно-оцінні нашарування та залежать від комунікативних інтенцій. Найчастіше В. Стус використовує репрезентативи, що мають відповідне прагматичне навантаження – виражають семантику буття. Номінативні речення різних типів мають потужний комунікативно-прагматичний потенціал, оскільки надають тексту чи його фрагментам жвавості, лаконічності, стриманості, чіткості. Усі типи речень мають великі комунікативні та стилістичні можливості для втілення авторського задуму, що відображається за допомогою економних формально-граматичних засобів.

Посилання

1. Бондаренко О.Є. Функціонально-комунікативний потенціал односкладних речень у мові сучасних українських мас-медіа : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Дніпро, 2019. 239 с.
2. Вавринюк Т.І. Односкладні речення в художньому тексті. Філологічні студії. 2012. Вип. 8. С. 155−168.
3. Голіченко М.О. Комунікативно-прагматичні функції вокативних речень в українському художньому та політичному дискурсах : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2018. 19 с.
4. Коваль Л.В. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові : монографія. Вінниця : Корзун, 2015. 320 с.
5. Коржак З.З. Предикативність у номінативних реченнях сучасної української мови. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені
І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2016. Т. 1. № 5 (1). С. 159−163.
6. Предикат у структурі речення : монографія / за ред. акад. НАПН України В.І. Кононенка. Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2010. 408 с.
7. Стус В. Час творчості. Зібрання творів у 12 т. Київ : Факт, 2008. Т. 3. 752 с.
8. Швець О.В. Типологія номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах : дис. … канд. філол. наук : 10.12.17. Київ, 2016. 221 с.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
239-244