СТРАТЕГІЇ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ: КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

  • Ельвіра Джавадівна Ахмедова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-4515-4359
Ключові слова: когнітивна модель, концепт-еталон, нейтральна перекладацька стратегія, стратегія одомашнення, стратегія очуження

Анотація

У статті розглядаються стратегії перекладу англомовних художніх порівнянь на українську мову. Акту- альність дослідження зумовлена його когнітивним ракурсом. Об’єктом аналізу є англомовні художні порівняння та їх переклади українською мовою, а предметом – когнітивні моделі та комунікативні стратегії, що лежать у підґрунті комунікативно успішних перекладів художніх порівнянь. На відміну від більшості перекладацьких досліджень, художнє порівняння розглянуто не як стилістичну фігуру, а як когнітивну структуру – експліцитну концептуальну метафору. Перекладацьку стратегію витлумачено як когнітивну діяльність, що забезпечує комунікативну успішність перекладу. Матеріал дослідження нараховує 300 художніх порівнянь, вжитих в англо- мовному романі Донни Тартт «Щиголь», та їх український переклад, виконаний Віктором Шовкуном. На основі когнітивного перекладацького аналізу 300 художніх порівнянь та їх перекладів з’ясовано, що англо-український переклад художніх порівнянь здійснюється за допомогою трьох перекладацьких стратегій: нейтральної стратегії, стратегії одомашнення та стратегії очуження. Нетральна стратегія застосовується у разі збіжності когнітивних моделей художніх порівнянь в лінгвокуль- турах оригіналу і перекладу. Ця стратегія реалізується за допомогою прямих словникових відповідників, каль- кування, транскодування. Нейтральна перекладацька стратегія також передбачає застосування граматичних трансформацій та прийомів додавання або вилучення лексичних одиниць. Обираючи стратегію очуження, перекладач зберігає культуру мови оригіналу та переносить когнітивну модель порівняння у текст перекладу, навіть якщо концепт-еталон у когнітивній структурі художнього порів- няння не є вкоріненим в українській культурі. Ця стратегія реалізується тактиками змістового та формаль- ного наслідування оригіналу. Змістове наслідування здійснюється за допомогою змістових трансформацій, а формальне – за допомогою застосування суто структурних трансформацій. Використовуючи стратегію одомашнення, перекладач адаптує іноземну культуру до культури мови пере- кладу. Перекладацька стратегія одомашнення втілюється за допомогою тактик змістового, стилістич- ного та формального адаптування. Змістове адаптування передбачає заміну когнітивної моделі порівняння, а формальне та стилістичне адаптування навпаки – збереження когнітивної моделі порівняння. Змістове адаптування здійснюється за допомогою таких перекладацьких рішень, як заміна концепту-еталона, усунення порівняння або введення порівняння у переклад. Формальне адаптування реалізується шляхом вживання струк- турно-функціональних елементів української мови, які не мають аналогів в мові оригіналу, а стилістичне – шляхом заміни стилістичного регістру.

Посилання

1. Афоризми : народні прикмети або народні порівняння. URL: http://aphorism.org.ua/subrazd.php?page =107&pages_block=8&rid=3&sid=25 (дата звернення: 15.05.2020).
2. Ахмедова Е.Д. Стратегії англо-українських перекладів мовного втілення еталонів порівнянь у художньому тексті. Science And Education A New Dimension. 2019. Вип. 61. № 7. С. 7–9.
3. Ахмедова Е.Д. Стратегії і методи англо-українського перекладу засобів мовного втілення еталонів художніх порівнянь. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». 2020. № 91. С. 80–86.
4. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1983. 175 с.
5. Кривонос Я.В. Методологія перекладацької інтерпретації метафоричного концептопростору першотвору (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16. Київ, 2008. 20 с.
6. Кушина Н.І. Відтворення етномовного компонента українських народних казок в англомовних перекладах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16. Київ, 1998. 17 с.
7. Мартинюк А.П. Відтворення англійських конвенціональних метафор в українських перекладах. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2017. Вип. 85. С. 21–28.
8. Молчко О.О. Художнє порівняння як категорія перекладознавства (на матеріалі української та англійської мов) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Львівський національний університет ім. І. Франка. Львів, 2015. 256 с.
9. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. 376 с.
10. Смущинська І.В. Порівняння як стилістична фігура з погляду інтерпретації та перекладу. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 2. С. 302–308.
11. Тарасова А.В. Відтворення англійських компаративних фразеологізмів інтенсифікаторів в українських перекладах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16. Дніпропетровськ, 2017. 20 с.
12. Тартт Д. Щиголь. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 816 с.
13. Тищенко О.В. Засоби перекладу деяких лінгвокультурем та концептуальних метафор у поетичному тексті: спроба реконструкції образу (на матеріалі перекладів А. Ахматової, Л. Костенко, І. Драча, Д. Павличка, М. Влад та ін. польською мовою). Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2016. Вип. 10. № 3. С. 143–153.
14. Толковый словарь русского языка Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=30732 (дата звернення: 09.05.2020).
15. Цепенюк Т.О. Відтворення авторських перетворень компаративних фразеологічних одиниць інтенсифікуючого значення українською мовою. Studia Methodologica. 2011. Вип. 32. С. 67–71.
16. Alvarez A.A. On Translating Metaphor. Meta. 1993. Vol. 38. № 3. P. 479–490.
17. Chendey N.V. Metaphor and Cognitive Equivalence in Translation. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2014. Is. 12. С. 231–236.
18. Izgarjan A., Prodanović-Stankić D. Approaches to Metaphor: Cognitive, Translation and Literature Studies Perspective : monograph. Novi Sad : Filozofski fakultet, 2015. 163 p.
19. Kovalenko L., Martynyuk A. English container metaphors of emotions in Ukrainian translations. Advanced Education. 2018. Is. 10. P. 190–197.
20. Kovecses Z. Conceptual metaphor theory and the nature of difficulties in metaphor translation. Translating Figurative Language : Atti di III Convegni CeSLiC. Bologna, 2014. P. 25–41.
21. Kövecses Z. Levels of metaphor. Cognitive linguistics. 2017. Vol. 28. № 2. P. 321–347.
22. Kövecses Z. Metaphor: A practical introduction. Oxford : Oxford University Press, 2002. 285 p.
23. Lakoff G. The contemporary theory of metaphor. Metaphor and thought. Cambridge : Cambridge University Press, 1993. P. 202–251.
24. Marjan S.B. English Translations of Conceptual Metaphors in Ferdowsi's Zal and Rudabeh story. IrLIT : International Conference on Literature and Linguistics (Tehran, 19th and 20th July 2016). Tehran, 2016. P. 1–12.
25. Massey G., Ehrensberger-Dow M. Translating Conceptual Metaphor: The Processes of Managing Interlingual Asymmetry. Research in Language. 2017. Vol. 15. № 2. P. 173–189.
26. Schäffner C., Shuttelworth M. Metaphor in translation. Possibilities for process research. Interdisciplinarity in Translation and Interpreting Process Research. 2015. Vol. 72. P. 95–109.
27. Shuttleworth M. Chapter 3: Metaphor and Translation Studies. London : Imperial College London, 2013. P. 63–90.
28. Tartt D. The Goldfinch. New York : Little, Brown and Company, 2013. 400 p.
29. Venuti L. Strategies of Translation. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 2001. P. 240–244.
30. Venuti L. The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London and New York : Routledge, 1995. 353 p.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
92-99