СИМВОЛИ «СВОГО» ТА «ЧУЖОГО» ПРОСТОРУ В НАРОДНІЙ КАЗЦІ: СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ

Ключові слова: символи простору, «свій» / «чужий» простір, народна казка, переклад, універсальні / національно-специфічні символи, адекватність перекладу

Анотація

Орієнтування у просторі відіграє життєво важливе значення для усього живого. Простір визначається на основі одного з найдавніших протиставлень у світі – «свій» / «чужий». Для тваринного та рослинного світів такий поділ простору визначає межі існування певного роду та виду, тоді як для людини просторове протистав- лення «свого» / «чужого» лежить в основі індивідуального та суспільно-культурного розподілу оточуючої дійс- ності. Таке протиставлення особливо чітко прослідковується у народних казках, оскільки, виступаючи однією з найархаїчніших форм усної народної творчості, цей жанр увібрав у себе елементи міфологічного світосприй- няття первісних людей, що сьогодні не лише становить основу цілісної картину світу усього людства, але й відображає специфіку національної картини світу окремого етносу. Актуалізації антиномії «свій» / «чужий» в народних казках сприяють своєрідні універсальні та культурно-специфічні маркери, зокрема символи про- стору. Незважаючи на порівняно широке коло досліджень різних аспектів символіки казкових творів, питанню, пов’язаному із специфікою відтворення символів «свого» / «чужого» простору, у перекладі присвячена незначна кількість науково-практичних розвідок. Мета статті полягає у висвітленні способів відтворення символіки «свого» та «чужого» простору з англійських та українських народних казок у цільовій мові, а також в оцінці достовірності їх передачі для адекватного сприйняття приймаючою культурою. За підсумками проведеного зіставного перекладознавчого аналізу встановлено, що виділення універсальної та національно-специфічної символіки «свого» та «чужого» простору в народних казках ґрунтується на критеріях «нестачі / надлишку», «людського / нелюдського», «природного / надприродного». Під час відтворення універсальної просторової сим- воліки перекладачі найчастіше використовують прямі символічні відповідники, тоді як передати значення наці- онально-специфічних символів залишається майже неможливим, що призводить до нівелювання такого компо- ненту значення та недостовірного сприйняття цільового висловлювання загалом та цілісного у символічному відношенні казкового тексту зокрема.

Посилання

1. Англійські народні казки / упорядкування, вступ. слово та переказ. з англ. О.І. Тереха. Київ : Веселка, 1980. 151 с.
2. Верхотурова Н. А. Текстоообразующая функция символа «Колокол» в европейской и американской поэзии конца XVIII-XIX в. в русских переводах. Вестник Томского государственного унивесритета. 2013. Вып. №372. C. 19–24.
3. Войтович В.М. Українська міфологія. Київ : Либідь, 2002. 664 с.
4. Дикманн Х. Сказание и иносказание : юнгианский анализ волшебных сказок / пер. с англ. Г.Л. Дроздецкой, В.В. Зеленского. Санкт-Петербург : Гуманитарное агентство «Академический проект», 2000. 254 с.
5. Енциклопедичний словник символів культури України : 5-е вид / за заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М., 2015. 912 с.
6. Кикоть В.М. Підтекстовий образ, символ та переклад. Філологічні трактати. 2013. Т. 5. Вип. № 2. C. 43–57.
7. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. Вид. 2-е изд., испр. Москва : Искусство, 1995.
URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Los_PrSimv/index.php (дата звернення: 27.02.2019).
8. Лотман Ю.М. Семиосфера. Санкт-Петербург : Искусство, 2000. 704 с.
9. Новикова М.А., Шама И.Н. Символика в художественном тексте. Символика пространства. Запорожье : СП «Верже», 1996. 172 с.
10. Олійник О.Г. Антиномія категорій «свій» / «чужий» у просторі української народної чарівної казки : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. Наук : 10.01.07. Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка., 2007. 19 с.
11. Панасенко К.О. Символіка поетичного тексту як об’єкт перекладу (на матеріалі українських та російських перекладів англомовної поезії XIX-XX cт.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.16. Херсон : Херсонський державний університет, 2015. 22 с.
12. Пирс Ч. Начала прагматизма. В 2-х томах. Том 1. Москва : Алетейя, 2000. 318 с.
13. Пирс Ч. Начала прагматизма. В 2-х томах. Том 2. Москва : Алетейя, 2000. 352 с.
14. Пропп В.Я. Морфология сказки. Ленинград : Academia, 1928. 152 с.
15. Соколова В.В. Когнитивный аспект представления символа в параллельных поэтических текстах: диссертация на соискание уч. степени канд. филол. наук : 10.02.20. Уфа : Башкирский государственный университет, 2006. 201 с.
16. Українські народні казки / за ред. С.В. Хрустальова. Ірпінь, 1996. 656 c.
17. Юнг К.Г. Архетип и символ. Москва : Ренессанс, 1992. URL: http://www.pseudology.org/psyhology/Jung/Arhetip_and_simbol.pdf (дата звернення: 27.02.2019).
18. Bain R.N. Cossack fairy tales and folk tales. London : G. G. Harrap & Co., 1916. 288 p.
19. Campbell J. The Hero with a Thousand Faces. Princeton : Princeton University Press, 2004. 403 p.
20. Cirlot J. E. Dictionary of symbols : 2nd ed. / transl. by J. Sage. London : Routledge, 1990. 508 p.
21. Cooper J. C. An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols. Thames & Hudson, 1987. 213 p.
22. da Silva F. V. Metamorphosis : The Dynamics of Symbolism in European Fairy Tales. New York : Peter Lang, 2002. 278 p.
23. How Ivan Went to See the Sun / transl. by A. Bilenko. Kiev : Dnipro Publishers, 1989. 260 p.
24. Jacobs J. English Fairy Tales. Pennsylvania : A Penn State Electronic Classics Series Publication, 2005. URL: http://mce.ucoz.ru/_ld/0/94_English-Fairy-T.pdf (дата звернення: 07.01.2019)
25. Monagham P. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore. NY : Facts on File, Inc., 2003. 529 p.
26. Simpson J., Roud S. A Dictionary of English Folklore. Oxford University Press, 2000. 424 p.
27. Suwyn J. B. The Magic Egg and Other Tales from Ukraine. Englewood : Libraries Unlimited, Inc., 1997. 222 p.
28. The Cossack Mamaryha : Ukrainian Folk Tale / transl. Mary Skrypnyk. Київ : «Спалах» ЛТД, 1997. 28 р.
29. Ukrainian Folk Tales / ed. I. Zheleznova. Kyiv : Dnipro Publishers, 1985. 391 p.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
100-107