ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ З НАЗВАМИ КОЛЬОРІВ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ

Ключові слова: фразеологічна одиниця, еквівалент, назви кольорів, семантичні та стилістичні особливості

Анотація

У статті представлено дослідження лексичних та семантичних особливостей фразеологізмів англійськоїмови з кольоропозначеннями та їхніми відповідниками в українській мові на основі словників. Актуальність дослі-дження зумовлена необхідністю визначення теоретичного та практичного значення фразеологічних одиниць ізназвами кольорів, що відображають особливості національної свідомості, та вивченням їхнього місця в мовнійкартині світу.Залежно від відмінностей у термінах вираження ступінь відповідності міжмовних фразеологічних еквіва-лентів може проявлятися так: 1) цілковита еквівалентність, тобто повна кореляція плану вираження та планузмісту фразеологізмів; 2) часткова еквівалентність, яка характеризується деякими відмінностями з поглядуплану вираження або змісту. Повними еквівалентами можна вважати фразеологічні одиниці англійської та укра-їнської мов, які мають однакове сигніфікативно-денотативне значення, суб’єктивно-оцінну, функціонально-екс-пресивну конотацію, структурно-граматичну організацію та компонентний склад. Часткові фразеологічніеквіваленти характеризуються незначними розбіжностями з погляду вираження ідіом однакової семантики, якіможуть мати компонентну або морфологічну природу. Здебільшого розбіжності стосуються лише компонент-ного складу фразеологічної одиниці, крім того, як показують приклади, компоненти, що розмежовують, зазвичайє лексемами подібної концептуальної або суміжної семантики. Серед часткових еквівалентів виокремлюються три підгрупи. Поділ залежить від рівня відповідності плану змісту та вираження, денотативного значення, сти-лістичного й емотивно-експресивного відтінку, граматично-структурної організації.Незважаючи на деякі відмінності у використанні назв кольорів у досліджуваних мовах, більшість фразеоло-гічних одиниць англійської мови, що містять назви кольорів, під час перекладу українською мовою зберігаютьсвою структуру семантику. Отже, колір є невід’ємною частиною світогляду, менталітету нації, а також відо-бражається в мові його носіїв.

Посилання

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм. Москва : Элпис, 2008. 271 с.
2. Bennett T.J. Aspects of English Colour Collocations and Idioms. Heidelberg : Carl Winter, 1988. 197 p.
3. Berlin B., Kay P. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 1969. 178 p.
4. Birren F. Color and human response. New York : Van Nostrand Reinhold Company, 1978. 141 p.
5. Humeniuk I.I. Philosophy of red color: linguistic and extralinguistic aspects. Wisdom. 2020. № 15 (2). Р. 188–198.
6. Kaшкаров Б.T. Пословицы русского, немецкого и кабардино-черкесского языков – источник изучения культурно-языкового сознания (структурно-семантический и лингвокультурный аспекты) : монография. Черкесск : КЧ РИПКРО, 2003. 246 с.
7. Kay P. Color. Journal of Linguistic Anthropology. 2000. № 9. Р. 29–32.
8. Kay P. Color. Key terms in language and culture. New York : Alessandro Duran Blackwell Publishers, 2001. Р. 27–29.
9. Kerttula S. English colour terms: etymology, chronology and relative basicness. Helsinki : Societe neophilologique de Helsinki, 2002. 364 p.
10. Koвальська І.В. Кольористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних текстів). Київ, 2001. 19 с.
11. Kрасных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология Москва : Гнозис, 2002. 284 с.
12. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания. Москва : Академия, 2003. 192 с.
13. Newton G.C. Polemics and the project for a new science of color. Cambridge : Cambridge University Press, 1988. 222 p.
14. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. Львів : Вища школа, 1983. 175 с.
15. Wierzbicka A. The Meaning of Color Terms: Semantics, Culture and Cognition. Cognitive Linguistics. 1990. № 1. Р. 99–150.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
108-113