СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ

  • Лариса Георгіївна Олексишина Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича http://orcid.org/0000-0002-7946-3563
  • Ірина Олегівна Вірстюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича http://orcid.org/0000-0003-2831-8064
Ключові слова: письмовий переклад, спеціальний переклад, суспільно-політичний переклад, транскреація, стратегії перекладу, сучасний перекладацький ринок, анкетування

Анотація

Актуальність даного дослідження полягає в необхідності аналізу вимог сучасного ринку письмових пере- кладів шляхом з’ясування першорядних завдань, що постають перед перекладачами, та виокремлення пере- кладацьких труднощів і проблем, які повинні в подальшому бути врахованими під час формування освітньої про- грами «Німецько-український переклад та переклад із другої іноземної мови», а також окреслення навиків, які повинні здобувати майбутні перекладачі під час навчання. Об’єктом дослідження є типи письмових текстів, на переклад яких нині існує найбільший попит в Україні. Предметом дослідження стали стратегії та методи здійснення різних видів письмових перекладів, зокрема й нова для українського перекладацького ринку стратегія «транскреація». Мета дослідження полягає в огляді й аналізі найчастотніших видів письмових перекладів в Україні, а також з’ясуванні особливостей застосування транскреації як однієї зі стратегій перекладу. Завдання дослідження полягає у здійсненні анкетування професійних перекладачів в Україні з метою моніторингу типів завдань та типів текстів на сучасному перекладацькому ринку; в аналізі отриманих даних і формулюванні пропозицій щодо актуалізації робочих програм за спеціальністю «Переклад»; проведенні аналізу, яка частка та які типи текстів потребують застосування перекладацької стратегії транскреації. Методи. Щоб досягнути мети дослідження, було використано порівняльний аналіз та метод суцільної вибірки. Для збирання інформації використано метод анкетування. Для створення наукової концепції дослі- дження використовувався метод добору наукової літератури. Основними термінами нашого дослідження є «письмовий переклад», «стратегії перекладу» та «транскре- ація». З погляду функціональної і комунікативної спрямованості розрізняють художній, суспільно-політичний та спеціальний переклад. Останніми роками виник новий термін «транскреація» на позначення проміжної ланки між перекладом та створенням нового тексту. Результати. У рамках наукового дослідження проведене онлайн-опитування «Сучасні особливості здійс- нення письмового перекладу в Україні». Ми проаналізували 31 анкету й отримали такі результати: − найбільш частотнішим видом перекладу є спеціальний переклад; − збільшується попит на переклад IT-тематики та текстів соціальних мереж; − більшість опитаних не використовують програми автоматичного перекладу, проте зазначають, що переклад за допомогою програмного забезпечення поступово витісняє конвенційний письмовий переклад; − збільшення числа перекладачів-фрілансерів; − збільшення попиту на переклад маркетингових та рекламних текстів; − термін «транскреація» набуває все більшого поширення. Висновки. Отже, сучасний перекладацький ринок зазнає суттєвого впливу через розвиток новітніх техно- логій. Передусім набувають популярності переклади в галузях ІТ і маркетингу; під час перекладу використо- вують усе більше технічних засобів.

Посилання

1. Українсько-німецькі відносини на сучасному етапі. URL: http://kimo.univ.kiev.ua/ZPU/57.htm (дата звернення: 13.07.2020).
2. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации : учебное пособие. 4-е изд., испр. Москва : КомКнига, 2006. 160 с.
3. Сдобников В.В. Стратегия перевода : общее определение. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2011. Вып. № 1. 166–172 с.
4. Transkreation und Adaptation. URL: https://www.triacom.com/content.services/transcreation.de.html (дата звернення: 13.07.2020).
5. What Are The Differences Between Translation And Transcreation? URL: https://gtelocalize.com/differencesbetween-translation-and-transcreation/ (дата звернення: 13.07.2020).
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
129-134