СЕМАНТИЧНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: інваріант, дискурс, семантично-стилістичні особливості тексту, контекст, контекстуально- конотативне значення лексем, словотворча здатність, лексико-семантичне відношення лексичних одиниць

Анотація

Стаття присвячена вивченню питання відтворення номінального та смислового значення лексичних оди- ниць, які становлять парадигму речення і створюють деякі особливості або труднощі перекладу. Досліджу- ється питання щодо поєднання структурного й лексичного наповнення фразеологічних одиниць, які входять до термінологічного ряду економічного дискурсу ділової англійської мови. Вивчено питання стосовно впливу лексико-семантичних особливостей лексем на граматичні категорії словосполучень. Шляхом трансформаційного аналізу розглянуто контекстуально-стилістичні особливості перекладу семантично-неподільних фразеологічних одиниць, подібність і відмінність побудови парадигматичних відносин англійської та української мов. За допомогою зіставного методу (практичним шляхом) досліджено відмінності побудови парадигматичних відношень англійської й української мов. Залучивши дистрибутивний аналіз, вивчили особливості побудови семантичної, лексичної та граматичної структури складних слів сучасної англійської мови. За допомогою компонентного аналізу виявлено стилістичні особливості фразеологічної єдності й кон- текстуального значення вільного словосполучення. Зазначимо, що головною складністю перекладу неоднозначних слів є вибір словникового інваріанта, який залежить від лексичного варіанта, семантичних особливостей і граматичних категорій тексту. Розглянуто перекладацькі прийоми та доречність їх використання. Дуже важливо, що робота базується на семантичному аналізі тексту, який дає змогу розкрити лексико-се- мантичні зв’язки фрази й стилістичну структуру тексту через його контекстуальне значення. Можна перед- бачити подальший розвиток цієї теми, так як семантико-стилістичні особливості складних слів формують семантичну єдність тексту і становлять стилістичні особливості перекладу.

Посилання

1. Бех П.О. Англійська мова : навчальний посібник. Київ : Либідь, 1993. 272 с.
2. Богуцька К.І. Тематичний словник понад 10000 слів. Київ : Видавництво Криниця, 2001. 483 с.
3. Зайковські С.А., Адамовська Л.М. Англійський прийменник. The English Preposition. Тернопіль : Навчальна книга, Богдан, 2005. 128 с.
4. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2002. 564 с.
5. Карабан В.І., Мейс Дж. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську. Theory and practice of translation from Ukrainian into English. Вінниця : Нова книга, 2003. 606 с.
6. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. Київ : Видавничий центр. Академія, 2004. 367 с.
7. Латигіна А.Г., Бессараб Н.П. Тлумачний англо-український словник ідіом для бізнесменів. Київ : Київ. нац. торг. ун-т, 2000. 180 с.
8. Латигіна А.Г. Базовий курс англійської мови з економіки. Basic English of economics : підручник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 456 с.
9. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. Харків : Основа. 1993. 255 с.
10. Мюллер В.К., Боянус С.К. Англо-русский словарь. Киев : Каннон, 2002. 1390 с.
11. Погожих Г.М. Англійська граматика в таблицях і схемах. Харків : Навчальна література, 2018. 112 с.
12. Чубай В.І. Синтаксичні зв’язки фрази та засоби вираження синтаксичних відношень. Science review. Польща : RS Gioval, 2018. № 2 (9). Vol. 7. С. 14–20.
13. Чубай В.І. Особливості побудови морфологічної конструкції слів сучасної англійської мови. Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців та студентів. Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. С. 32.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
149-156