СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ СЛОВНИКАРСЬКІ ПРАЦІ: СТАТИСТИЧНИЙ ВИМІР, РІЗНОМАНІТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ

  • Вікторія Іванівна Давиденко Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова http://orcid.org/0000-0003-3498-5138
Ключові слова: теоретична, практична лексикографія, інформація, лексикографічні форма, механізми, інновації

Анотація

У статті розглядаються нові явища й тенденції в укладанні українських паперових словникарських праць, їх різноманіття й особливості. Нині у світі спостерігається підвищення інтересу до теоретичного й прак- тичного словникарства. Українська лексикографія має давні традиції, теоретичне підґрунтя, багатовіковий досвід укладання словників, різних за об’єктом опису одиниць, мовою, розміром, лексикографічною формою, повнотою охоплення матеріалу, форматом представлення тощо. Стрімкий розвиток лексикографії в сучас- ному світі пояснюється багатьма чинниками: швидким розвитком науки й техніки, поглибленням і диверси- фікацією існуючих знань, глобалізацією сучасного світу, міжнародною співпрацею вчених тощо. Зазначається, що головною причиною розвитку лексикографії є те, що словник виявився найзручнішою формою узагальнення й фіксації знань людства. Наводяться статистичні дані щодо кількості словників, перекладних, діалектних тощо, а також найрейтинговіших міст за кількістю видань словників, до яких входять Київ (понад 4 000 видань), Харків (понад 1 200), Львів (понад 1 000), Тернопіль тощо. Підкреслюється, що спостерігається розквіт енци- клопедичних словників, довідникових видань з інноваційними характеристиками. Акцент робиться на виявленні особливостей механізмів лексикографування в сучасній українській словникарській картині, приділяється увага аналізу тлумачних словників. За нашими спостереженнями, кінець ХХ – початок ХХІ століття виявився періодом розквіту в розвитку української лексикографії: у плані появи величезної кількості друкованих лексикографічних праць щодо представлення сучасної інформації з певних питань, опису мовної структури, термінологічних систем тощо. Причиною появи всіх зазначених словників, довідників є нові процеси та тенденції, що відбува- ються в суспільстві, виклики, які постали перед мовознавцями й користувачами лексикографічної продукції, – усе це в подальшому сприятиме вдосконаленню й покращенню механізмів реєстрації, опису й представлення мате- ріалу, розробленню чіткішої і детальнішої картини параметризації тощо. Можливості лексикографії, простота й вичерпність словникового опису, зручність користування зумовили тенденцію в сучасній лінгвістиці не тільки до словникового представлення результатів дослідження всіх інших, крім лексичного, рівнів мовної структури, але й до опису явищ/фактів, що не належать до мовної системи. Стверджується, що українська лексикографія за своєю активністю належить нині до першої десятки лексикографій світу, а також те, що Україна – це країна сучасної й високорозвиненої лексикографічної культури й інтенсивного лексикографічного процесу.

Посилання

1. Гриценко П. Українська мова у ХХІ ст.: традиції і новаторство. Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, м. Київ, 21–23 квітня 2010 р. / відп. ред. В. Іващенко, І. Казимирова ; наук. ред. П. Гриценко. Київ : ІАЦ «Спейс-Інформ», 2010. 260 с.
2. Дубічинський В. Українська лексикографія: історія, сучасність, та комп’ютерні технології : навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2004. 164 с.
3. Зубець Н. Українська лексикографія другої половини ХХ – поч. ХХІ ст. : навчальний посібник. Запоріжжя, 2008. 124 с.
4. Енциклопедія Голодомору 1932–1933 рр. в Україні Дрогобич : Коло, 2018. 575 с.
5. Енциклопедія для дітей / упорядн. В. Товстий Харків : Промінь, 2018. 439 с.
6. Енциклопедія історії України : у 10 т. (2013–2018) / ред. : В. Смолій. Київ : Наукова думка.
7. Енциклопедія про все на світі у казках та оповіданнях : для дітей дошкільного віку / уклад. Ю. Карпенко. Київ : Глорія, 2017. 128 с.
8. Енциклопедія про тварин. Дивовижні факти / авт.-уклад. Ю. Карпенко. Київ : Глорія, 2018. 128 с.
9. Енциклопедія сучасної України : у 20-ти т. (2001–2018). Київ : Поліграфкнига.
10. Енциклопедія Чомусика : тварини, птахи, рослини, комахи, природа, наука, людина, винаходи) . Київ : Глорія, 2018. 112 с.
11. Енциклопедичний словник символів України / за ред. О. Потапенка, В. Коцура, В. Куйбіди. 7-е вид., перероб. та доп. Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2017. 688 с.
12. Карпіловська Е. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток», 2006. 188 с.
13. Кровицька О. Українська лексикографія : теорія і практика. Львів : Ліга-Прес, 2005. 175 с.
14. Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2015–2016) : словник. Харків : Харків. історико-філол. т-во, 2017. 203 с.
15. Паралельний українсько-англо-німецько-російсько-французький словник-мінімум / Parallel Ukrainian-English-German-Russian-French dictionary-minimum / уклад. : М. Корольов, Б. Синх ; за ред. С. Богуславського. Одеса : Фенікс, 2017. 107 с.
16. Під небом чужини (письменники української еміграції) : довідник / упоряд. Д. Козак, С. Козак. Київ : Літ. Україна книжкова ; Укр. вид. спілка ім. І. Багряного, 2017. 371 с.
17. Пилипчук Д. Словники української мови : 1596–2018 : бібліогр. покажчик / упорядник та автор передм. Д. Пилипчук. Київ : ВЦ «Просвіта», 2020. 1072 с.
18. Савченко Л. Розмовляй українською правильно : довідник. Харків : Фоліо, 2017. 191 с.
19. Словник труднощів української мови : бл. 100 000 сл. / уклад. О. Уліщенко ; за заг. ред. В. Калашника. Харків : Співак В. Л., 2010927 с.
20. Словник української мови : у 20-ти т. / наук. керівник проєкту В. Широков ; гол. наук. ред. В. Русанівський (2010–2020). Київ : Наукова думка.
21. Сюта Г. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ ст. Київ : КММ, 2017. 380 с.
22. Чуб Н. Азбука ввічливості : історія про маленьку дівчину, її друга, хороші манери і чарівні перетворення. Харків : Віват, 2016. 109 с.
23. Чудеса світу : найцікавіші факти : дітям від 3-х років. Харків : Віват, 2016. 22 с.
24. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. Київ : КММ, 2012. 484 с.
25. Український лексикон кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. : словник-індекс : у 3-х т. : бл. 300 000 сл. Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. Т. 1. 669 с. ; Т. 2. 637 с. ; Т. 3. 747 с.
26. Український тлумачний словник : тезаурус : 250 000 слів та словосполучень / уклад. В. Бусел. Ірпінь ; Київ : Перун, 2016. 1692 с.
27. Франківська енциклопедія : у 7-ми т. / за ред. М. Жулинського (голова) та ін. Львів : Світ, 2016.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
162-167