ЛІРИЧНИЙ НАРАТИВ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Ключові слова: наратив, наратор, наративізація, концептуальна метафора, концептуальна інтеграція, текстовий світ, схеми знання

Анотація

У статті робиться спроба довести існування ліричного наративу як різновиду жанрів ліричного дискурсу. Метологічною базою дослідження слугують такі основні положення сучасної лінгвістики: когнітивна теорія словесного образу, в якій образність вважають домінантою поетичного тексту, а кожна поетична форма, тобто і словесний образ, і поетичний текст, розглядається як тривимірна величина, що має переконцептуальну, концептуальну і вербальну іпостасі; наукові здобутки ематіології, пов’язані з проблемою естетичного та емоційного впливу на читача. Теорія концептуальної метафори і концептуальної інтеграції використана як методика виявлення прихованих смислів у поетичному тексті. Теорія текстових світів слугує ідентифікації будівельних елементів текстових світів у досліджуваних поетичних текстах із метою з’ясування впливу текстового оздоблення на емоційний стан читача, ступінь його занурення в події, про які йдеться в тексті. Класифікація можливих світів М.-Л. Райан уможливлює визначення типу текстового світу в аналізованому тексті, а теорія схем знання Елен Семіно сприяє визначенню характеру взаємодії різних схем знання, вербалізованих у тексті, що своєю чергою дає змогу оцінити стан справ, які відбуваються в текстовому світі, і те, як вони впливають на розгортання подій загалом. Головна мета статті – виявлення базових ознак ліричного наративу – досягнута завдяки опрацюванню поетико-наратологічного аналізування різних текстів, дібраних ыз повної збірки поетичних текстів Карла Сендберга. Запропонована методика поетико-наратологічного аналізування включає освоєння образного простору вірша та навігацію текстового світу, що містить світ події, яка розгортається у вірші завдяки наявності елементів наративізації: наратора, персонажів, емоційний стан яких змінюється під впливом різних станів справ, вербалізованих у наративних епізодах, та змін у часопросторі, хронотопі, який зумовлює перебіг подій.

Посилання

1. Акішина М.О. Образність англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2014. 22 с.
2. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск : Литература, 1998. 1392 с.
3. Бєлєхова Л.І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспективі: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської поезії) : монографія. Херсон : Айлант, 2002. 368 с.
4. Воробйова О.П. Поетика хвиль в контексті емоційного резонансу (нарис з когнітивної емотіології). Мова, культура й освіта в сучасному світі : зб. наук. праць до 90-річчя д. філол. н., проф. Романовського O.K. [відп. ред. Стишов О.А.]. Київ, 2008. С. 126–135.
5. Галич О.А. Генезис і родові ознаки лірики. Теорія літератури : підручник. Київ : «Либідь», 2001. С. 284–286.
6. Колесова А.О. Художній образ Коханої/Коханого в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття: лінгвокогнітивний та гендерний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2012. 20 с.
7. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Ленинград : Просвещение, 1972. 271 с.
8. Макарова О.А. Образ жінки в австралійських художніх текстах ХХ століття: лінгвокогнітивний і культурологічний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2019. 20 с.
9. Маріна О.С. Контрастивні стилістичні засоби в американській поезії: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2002. 22 с.
10. Маріна О.С. Парадоксальність у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний вимір : автореф. дис. … докт. філол. наук : 10.02.04 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2016. 34 с.
11. Татару Л.В. Нарратив и поэзия. Когнитивнпая поэтика: современные подходы к исследованию художественного текста : межвуз. сб. науч. трудов / Отв. ред. Ж.Н. Маслова. Тамбов : Изд- во ТГУ, 2011. С. 198–205.
12. Таценко Н. В. Емпатія в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний вимір : дис. … докт. філол. наук : 10.02.04 / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2018. 459 с.
13. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. Москва : Аспект Пресс, 2002. 334 с.
14. Цапів А.О. Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04 / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків, 2020. 419 с.
15. Цапів А.О. Текстово-графічні наративні техніки у когнітивному вимірі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2018. № 34(2). С. 201–205.
16. Шаховский В.И. Эмоции в коммуникативной лингвистике. Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство: Сборник в честь Е.С. Кубряковой. Москва, 2009. С. 671–683.
17. Шевельова-Гаркуша Н.В. Ритміко-синтаксична організація віршованого мовлення: лінгвостилістичний та лінгвосинергетичний аспекти (на матеріалі американських поетичних текстів ХХ–ХХІ ст.) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2013. 21 с.
18. Шмид В. Нарратология. Москва : Языки славянской культуры, 2003. 311 с.
19. Якобсон Р. Работы по поэтике. Москва : Прогресс, 1987. 464 с.
20. Bell A. Possible worlds theory and contemporary narratology. In A. Bell, & M.-L. Ryan (Eds.), Digital Fictionality: Possible Worlds Theory, Ontology, and Hyperlinks. Lincoln & London: University of Nebraska Press, 2019. P. 249–272.
21. Bieliekhova L.I. Cognitive Strategies of Poetic Text Interpretation: Development, Trends of Modern Linguistics in the Epoch of Globalization : Collective Monorgaph / L.I. Bieliekhova, I.I. Dmytriv, M.Yu. Fedurko (eds). Lviv-Torun : Liha-Press, 2019. P. 1–17.
22. Chatman S. Story and discourse: Narrative structure in fiction and film. Ithaca and London: Cornell University Press, 1980. 288 p.
23. Emmott C. Narrative comprehension: a discourse perspective. New York: Oxford University Press, 1997. 336 p.
24. Fludernik M. An introduction to narratology. London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2002. 190 p.
25. Gavins J. Text world theory. An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 193 p.
26. Genette, G. Narrative discourse: an essay in method. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1980. P. 33–77.
27. Herman, D. (Ed.). Narratologies: New perspectives on narrative analysis. Columbus: Ohio State University Press, 1999. 432 p.
28. Lakoff G. The contemporary theory of metaphor: Metaphor and Thought [ ed. by A. Ortony]. Cambridge, 1993. P. 202–251.
29. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: the University of Chicago Press, 1980. 191 p.
30. Lakoff, George and Mark Johnson. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Literature (2), 1999. P. 79–108.
31. Ryan M.-L. Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory. Bloomington: Indiana University Press, 1991. 291 p.
32. Semino E. Language and World Creation in Poems and Other Texts. London, New York: Longman, 1997. 288 p.
33. Semino, E. (2009). “Text Worlds”. In: Geert Brône, Jeroen Vandaele (eds.) Cognitive Poetics. Goals, Gains and Gaps. Berlin, New York: De Gruyter, 2009. P. 33–72.
34. Toolan M. Making sense of narrative text: Situation, repetition, and picturing in the reading of short stories. New York: Routledge, 2016. 272 p.
35. Werth P. Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse. L.; N.Y.: Longman, 199. 370 p.
Опубліковано
2021-12-10
Сторінки
7-13