АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ РОБОТОТЕХНІКИ

Ключові слова: термін, терміносистема робототехніки, комплементарні антоніми, антоніми-конверсиви, векторні антоніми

Анотація

Статтю присвячено дослідженню антонімічних відношень термінів галузі робототехніки німецької мови наматеріалі 1670 мовних одиниць, відібраних шляхом суцільної вибірки з 16 науково-технічних фахових джерел галузіробототехніки. Наукова новизна дослідження полягає в самому дослідженні, адже вперше досліджено фаховумову цієї галузі. Ідентифіковано поняття антонімії, її класифікація, способи творення. Проведено зіставнийаналіз антонімічних рядів на семантичному рівні.Антонімія – особлива характеристика лексичного значення слів, специфічне мовне відображеннявідмінностей і протиріч у предметах і явищах об’єктивного світу. Класифікація антонімів у загальновживанійлексиці відбувається за такими критеріями: 1) за ступенем залежності від контексту; 2) за кількістю одиниць,що беруть участь в антонімії; 3) за структурою; 4) за способом творення.Антонімія займає вагоме місце в німецькомовній термінології робототехніки. У результаті дослідженнябуло виокремлено 16 антонімічних пар, які для позначення своїх крайніх позицій досліджуваної термінологіївикористовують такі типи антонімічних відношень: комплементарні антоніми (62,5% антонімів),антоніми-конверсиви (25% антонімів) та векторні антоніми (12,5% антонімів). В усіх розглянутих прикладах протиставлення здійснюється шляхом варіювання одного з компонентів складного терміна аботермінологічного сполучення, причому інші компоненти не змінюють свою словотворчу структуру. До основнихспособів творення німецьких антонімів робототехніки належать: 1) протиставлення за допомогою парнихполярних префіксів. У німецькій термінології протиставлення термінів може здійснюватися за допомогоювикористання парних полярних префіксів, усталених у німецькій мові, а саме: ab- / ein, ein- / aus-, ab- / an-,ab- / аuf-; 2) протиставлення за допомогою додавання префікса до одного з термінів опозиції, як mis-, dis-, de-;3) протиставлення за допомогою заперечного суфікса. Для протиставлення технічних понять у німецькій мовіможе використовуватись заперечний суфікс los-; 4) протиставлення за допомогою заперечних часток nicht-, un-;5) протиставлення пари конституентів у межах складних термінів і термінологічних сполучень. Протиставленікомпоненти в межах складного комплексу можуть бути прикметниками, іменниками (з прийменниками або без),прислівниками та числівниками. Визначено перспективи подальших досліджень семантичної організації науково-технічної терміносистеми в галузі робототехніки німецької мови.

Посилання

1. Golovin B.N., Kobrin R.Ju. Lingvisticheskie osnovy uchenija o termine [Linguistic foundations of the doctrine of the term]. Moskva: Vysshaja shkola, 1987. 104 s.
2. Danilenko V.P. (1977) Russkaja terminologija. Opyt lingvisticheskogo [Russian terminology. Linguistic experience]. Moskva: Nauka. 246 s.
3. Dacjuk L.S. Sistemoobrazujushhie i sistemopriobretennye svojstva termina (na materiale anglijskih terminov v oblasti fiziki poluprovodnikov) [System-forming and system-acquired properties of the term (based on English terms in the field of semiconductor physics)]: avtoref. dis. … kand. filol. nauk : 10.02.04. L'vov, 1989. 16 s.
4. Novikov L.A. Antonimija v russkom jazyke: Semanticheskij analiz protivopolozhnosti v leksike [Antonymy in Russian: A semantic analysis of opposites in vocabulary]. Moskva: MGU, 1973. 215 s.
5. Petrenko O.V. Strukturno-semantychni osoblyvosti nimetskomovnoi terminolohii v haluzi robototekhniky [Structural and semantic features of the German terminology in the field of robotics] : dys. ... kand. filol. Nauk : 10.02.04. Zaporizhzhia: ZNU, 2019. 310 s.
6. Pozdnysheva I.N. Sopostavitel'nyj analiz avtomobil'nyh terminosistem v anglijskom, francuzskom i russkom jazykah [Comparative analysis of automotive terminology in English, French and Russian]: dis. …kand. filosof. Nauk : 10.02.20. Moskva: MGPU, 2007. 208 s.
7. Symonenko L.O. Aktualni problemy suchasnoho ukrainskoho terminoznavstva. Ukrainska terminolohiia i suchasnist [Actual problems of modern Ukrainian terminology. Ukrainian terminology and modernity]. 2009, VIII. pp. 9–15.
8. Tatarinov V.A. Obshhee terminovedenie: jenciklopedicheskij slovar' [General Terminology: Encyclopedic Dictionary]. Moskva: Moskovskij licej, 2006. 528 s.
9. Cruse D.A. Lexikologie. Lexicology. 1. Halbband. Berlin: Walter de Gruyter, 2002. 880 p.
Опубліковано
2021-12-10
Сторінки
48-52