ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕТЕКТИВНОГО ТЕКСТУ

Ключові слова: композиційний контекст, класичний детектив, hard-boiled детектив, особливості відтворення, перекладацькі рішення

Анотація

Метою дослідження постає вивчення композиційного контексту детективу як типу тексту з позиційперекладознавства. У ході дослідження були застосовані такі методи: дистрибутивний аналіз, контекстологічний метод,дефінітивний метод, компаративний аналіз, тезаурусний метод.Композицію художнього твору визначають як цілісну систему певних способів, форм художнього зображення,що зумовлені змістом твору. Так, елементами композиції постають: опис, оповідь, образна система, діалогічней монологічне мовлення персонажів, авторські відступи, вставні розповіді, авторські характеристики, пейзаж,портрет, фабула й сюжет оповіді. Залежно від жанру твору переважають певні специфічні способи утворенняйого композиційної системи, але водночас кожен твір має свою неповторну композицію.Композиційна організація художніх текстів не широко досліджується з перекладознавчих позицій, насампередтому, що під час перекладу збереження композиції художнього прозового твору на перший погляд не становитьособливих труднощів, але під час вивчення детективу як типу тексту з перекладознавчих позицій ми звертаємоувагу на певні аспекти композиції детективного тексту, що потребують підвищеної уваги перекладача-практика.Таким чином, адекватне відтворення у перекладі сюжетно-композиційних елементів класичногопідтипу детективного тексту постає важливим завданням перекладача. Оскільки детальне відтворенняу ПТ композиційно-сюжетних кроків класичного детективу необхідне для конструювання таких ознакхронотопного й характерологічного контекстів, як ретроспекція, деталізація простору, раптовість введенняв текст центрального персонажа, підсилена контрастність у зображенні головних характерів-антиподівта конструювання образів-контрастів. Окрім того, максимальне збереження всіх елементів змісту в перекладікласичного детективу необхідне для адекватної презентації хронотопного індикатора на початку оповіді,оскільки часопросторова визначеність постає сталою текст-типологічною характеристикою класичногодетективного підтипу тексту. Навіть більше, ретельне збереження у перекладі всіх елементів змістудетективного твору сприяє адекватному сприйняттю читачем авторового задуму в усіх його композиційно-сюжетних складниках.

Посилання

1. Квинси, Томас де. О стуке в ворота у Шекспира («Макбет»). URL: http://lib.ru/SHAKESPEARE/stuk.txt (дата звернення: 30.04.2019).
2. Kesztheyi Tibor. A detektívtörténet anatómiája Budapest, Magvetö Könyvkiadó, (1979). 261 с.
3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста : учеб. пособие Москва: Просвещение, (1988). 192 с.
4. Лотман Ю. Структура художественного текста. URL: http://www.gumer.info (дата звернення: 30.04.2019).
5. Новикова М.А. Стиль автора. Стиль перевода: учеб. Пособие М.А. Новикова, О.Н. Лебедь, М.Ю. Лукинова и др. Киев : УМК ВО при Минвузе УССР, (1988). 84 с.
6. Честертон Ґ.К. Таємниця саду. Хрест із сапфірами: Детективні історії отця Бравна / З англ. пер. О. Мандрика. Львів: Свічадо, (2009). 21 с.
7. Честертон Ґ.К. Честь Ізраеля Ґав. Хрест із сапфірами: Детективні історії отця Бравна / З англ. пер. О. Мандрика. Львів: Свічадо, (2009). 14 с.
8. Честертон Ґ.К. Дивні кроки. Хрест із сапфірами: Детективні історії отця Бравна / З англ. пер. О. Мандрика. Львів: Свічадо, (2009). 20 с.
9. Англо-український науково-технічний словник. The English-Ukrainian Scientific Dictionary : 140 тис. статей.
10. Chesterton G.K. (1994). The Honour of Israel Gow. Father Brown Stories. Published in Penguin Popular Classics. Printed in England by Cox & Wyman Ltd, Reading, Berkshire, 18 p.
11. Chesterton G.K. (1994). The Queer Feet. Father Brown Stories. Published in Penguin Popular Classics. Printed in England by Cox & Wyman Ltd, Reading, Berkshire, 24 p.
12. Chesterton G.K. (1994). The Secret Garden. Father Brown Stories. Published in Penguin Popular Classics. Printed in England by Cox & Wyman Ltd, Reading, Berkshire, 25 p.
Опубліковано
2021-12-10
Сторінки
60-65