МЕТАКОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕМАНІПУЛЯЦІЇ

  • Я.В. Гнезділова
Ключові слова: маніпуляція, види маніпулювання, деманіпуляція, види деманіпуляційних контрзаходів, метакомунікація

Анотація

У статті описано мовленнєву поведінку маніпулятора та відображено традиційне реагування й поведінку жертви за умов успішної маніпуляції; розглянуто види маніпулювання. Зосереджено особливу увагу на аналізі деманіпулятивних контрзаходів; виявлено особливості деманіпулятивного впливу на маніпулятора через метакомунікацію.

Посилання

1. Адамчик В. 200 способов успешного манипулирования человеком. Минск: Харвест, 2010. 320 с.
2. Гнезділова Я.В. Метакомунікація в контексті маніпуляції: передумови. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2016. Issue 105. No IV(25). P. 24–27.
3. Гнезділова Я.В. Смислоутворювальні елементи поняття маніпуляції. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мови. 2016. Вип. 14. C. 25–33.
4. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. 344 с.
5. Калита А.А., Тараненко Л.И. Речевая манипуляция: определение, функции, механизм реализации. Вісник Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна. № 1022. 2012. С. 10–19.
6. Ковпак Д., Каменюкин А. Безопасное общение. Как стать неуязвимым. М: Питер, 2011. 192 с.
7. Скаженик Е.Н. Практикум по деловому общению. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. 126 c.
8. Субботенко Р.В. Деманипулятор. Минск: Харвест, 2012, 2014. 586 с.
9. Шейнов В. Манипулирование и защита от манипуляций. URL: http://bookap.info/book/sheynov_manipulirovanie_i_zashchita_ot_manipulyatsiy/bypage/32.
10. Levine R. The power of persuasion. How we’re bought and sold. Hoboken, New Jersey : WILEY, 2003. 278 p.
11. Maillat D. Constraining context selection: On the pragmatic inevitability of manipulation. Journal of Pragmatics. 2013. Vol. 59. P. B. P. 190–199.
12. Focus (2015). URL: https://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=focus-2015.
13. S1mOne (2002). URL: https://sfy.ru/?script=s1m0ne.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
34-38