ДОСВІД РОЗВИТКУ НАВИЧОК РОБОТИ ЗІ СЛОВНИКОМ У КУРСАНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ IELTS

  • Г.В. Гончаров
Ключові слова: словникові навички, методи словникової роботи, робота з двомовним словником, використання одномовного словника, немовний ВНЗ, IELTS

Анотація

У статті розглядається проблема викладання методики навчання курсантів немовних спеціальностей прийомів та форм ефективної роботи з різними типами лінгвістичних словників у контексті підготовки до складання іспиту IELTS. Визначено основні принципи формування й інтеграції методики словникової роботи в процес навчання іноземної мови. Запропоновано низку практичних шляхів і вправ, спрямованих на розвиток навичок комплексної роботи з основними видами словників.

Посилання

1. Барабанова Г.В. Формування навичок роботи зі словником студентів немовного ВНЗ під час навчання професійно-орієнтованого читання. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Філологічна. 2013. Вип. 33. С. 161–164.
2. Йонгджу Д. Лінгвістична аргументація щодо критеріїв лексикографічної компетенції користувача словника // Studia Linguistica: Зб. наук. пр. К.: Київський університет, 2010. Вип. 4. С. 339–344.
3. Кирикилиця В.В. Експериментальне дослідження активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками. Педагогіка вищої та
середньої школи. 2013. Вип. 37. С. 59–64.
4. Кривець С.В. Формування пошуково-інформаційної компетентності майбутніх вчителів у процесі роботи зі словниково-довідниковою літературою: дис. … канд.
пед. наук: 13.00.04. Ніжин, 2009. 235 с.
5. Левонисова С.В. Компьютерный словарь как средство изучения английского языка студентами неязыковых специальностей вузов: автореф. дис. … канд. пед.
наук: 13.00.08, 13.00.02. Ярославль, 2004. 21 с.
6. Béjoint Н. Modern Lexicography: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000. 292 pp.
7. Cullen P. Vocabulary for IELTS. Cambridge: Cambridge. University Press, 2008. 174 pp.
8. Hadar L., Laufer B. Assessing the Effectiveness of Monolingual, Bilingual, and "Bilingualised" Dictionaries in the Comprehension and Production of New Words // The
Modern Language Journal. 1997. No. 81(2). P. 189–196.
9. Lin L. A survey of English majors’ dictionary use // Reference to Culture and Education. 2013. No. 15. P. 188–189.
10. Lin L. The Integration of Dictionary Use Strategy Training into Basic English Class // Theory and Practice in Language Studies. 2014. Vol. 4, No. 10. P. 2138–2143. DOI: 10.4304/tpls.4.10.2138-2143.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
39-43