БАГАТОЛИКИЙ «ДЖЕНТЛЬМЕН»: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ МІЖ МИНУЛИМ І МАЙБУТНІМ

  • Ю.В. Михайліченко
Ключові слова: лінгвокультурний концепт, джентльмен, лексема, етимологія, Великобританія, семантика

Анотація

У статті здійснений стислий діахронічний аналіз понятійної реалізації лінгвокультурного концепту «джентльмен» у Великобританії. Розгляд лексикографічних першоджерел, нормативно-правових актів Великобританії різних періодів історії країни дозволив простежити етимологію й еволюцію змісту концепту, виділити основні тенденції в динамці значення й семантики лексеми «джентльмен» від часів виникнення до наших днів. Підкреслено, що в Україні, як і у Великобританії, цей концепт у якості запозиченого з часом також зазнав значних трансформацій змісту й сфери вживання, тому відсутність чіткого й однозначного його трактування зумовлює неоднозначні підходи до прагматичності використання з погляду фразеології.

Посилання

1. Абилова Г. Образ «джентльмен» как лингвокультурный феномен: когнитивный и коммуникативно-прагматический аспекты: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.19. Ставрополь, 2014. 208 с.
2. Аристова Н. К этимологии лингвокультурного понятия «джентльмен». «Филология и культура. Philology and Culture». Казань, 2010, № 22. С. 154–158.
3. Безкоровайная Г. Понятие «джентльмен» в английской и французской лингвокультурах: сопоставительный анализ. Вестник Череповецкого государственного
университета. 2004. № 3 (56). С. 61–65.
4. Объяснение 1000 иностранныхь словь, употребляющихся вь русском языке. М., типография Л. Степановой, 1859. 122 с.
5. Объяснение 25 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней / авт.- сост. М. Михельсон. М.: Изд. А. Манухина, 1865. 195 с.
6. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке / авт.-сост. М. Попов. М., Типография Товарищества И. Сытина. 1911. 466 с.
7. Пушкин. А. Собрание сочинений в 10 томах. М.: ГИХЛ, 1959–1962. Том 5. Романы, повести.
8. Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету міністрів України. Урядовий кур’єр, офіційне видання від 29.04.2016 р. № 82.
9. Словник української мови: в 11 томах. АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970–1980. Том 2. 1971. С. 262.
10. Тлумачний словник іншомовних слів: містить
науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і
синонімічного ряду. URL: http://www.jnsm.com.ua/cgibin/u/book/sis.pl?Article=5999&action=show (дата звернення 28.04.2018).
11. Beard Geoffrey W. The Complete Gentleman: five centuries of aristocratic life. New York, Rizzoli (November 15, 1992). Р. 244.
12. Brauer G. The Education of a Gentleman: theories of gentlemanly education in England, 1660–1675. N. Y., 1959. Р. 211.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
44-47